Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wypowiedzenie zmieniające - czym jest i po co się je stosuje?

W sytuacji, kiedy pracodawca proponuje pracownikowi zmianę warunków pracy, a ten nie wyraża na nie zgody, pracodawca może skorzystać z opcji wręczenia wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie zmieniające to dokument proponujący zmianę warunków płacy i pracy. Na ogół proponowane zmiany są mniej korzystne dla pracownika.

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowę o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zmieniające, a więc wypowiedzenie pracy i płacy, może złożyć tylko pracodawca. Pracownik nie ma takiego uprawnienia. 

Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki (art. 42 kp). Wypowiedzenie zmieniające uznaje się za nieważne, jeśli nie posiada formy pisemnej.

Jeśli w wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca nie zawrze informacji o tym, że pracownik ma czas do połowy swojego okresu wypowiedzenia do odrzucenia nowych warunków, to okres na podjęcie decyzji wydłuża się do końca tego okresu.

Co może zmienić wypowiedzenie?

Poprzez wypowiedzenie zmieniające pracodawca może dokonać zmian dotyczących:

1) rodzaju pracy;
2) miejsca wykonywania pracy;
3) wynagrodzenia za pracę;
4) wymiaru czasu pracy.

Pracodawca nie może poprzez wypowiedzenie zmieniające, zmienić rodzaju umowy o pracę, np. z nieokreślonej na określoną.

Wręczenie wypowiedzenia zmieniającego co dalej?

Pracownik może przyjąć nowe warunki lub się na nie nie zgodzić. Wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać informację, że do połowy trwania okresu wypowiedzenia, pracownik ma możliwość odrzucenia zmiany. Jeśli do połowy swojego okresu wypowiedzenia, pracownik nie złoży odmowy przyjęcia nowych warunków pracy, przyjmuje się, że pracownik je zaakceptował.

Przykład 1.

Pan Igor jest zatrudniony na czas określony na dwa lata. 17 maja 2023 roku pracodawca wręczył Panu Igorowi wypowiedzenie zmieniające i obniżył mu w nim wynagrodzenie. Okres wypowiedzenia Pana Igora wynosi 1 miesiąc. Bieg wypowiedzenia zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po wypowiedzeniu, w tym przypadku od 1 czerwca 2023 roku. Pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia, a więc do 15 czerwca 2023 roku, na podjęcie decyzji, czy przyjmuje nowe warunki. Jeśli Pan Igor nie złoży do 15 czerwca oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków, oznacza to, że je przyjął.  

Jak określić połowę okresu wypowiedzenia?

Bieg połowy okresu wypowiedzenia jest zależny od tego, ile on wynosi:

  1. Jeśli okres wypowiedzenia jest wyrażony w miesiącach, np. 1 miesiąc wypowiedzenia, to bieg okresu wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po wypowiedzeniu.
  2. Jeśli okres wypowiedzenia wyrażony jest w tygodniach, np. 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, to bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od najbliższej niedzieli.
  3. Jeśli okres wypowiedzenia wyrażony jest w dniach, to bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od następnego dnia roboczego.

Wypowiedzenie zmieniające wprowadza istotne zmiany w warunkach płacy i pracy co do zasady mniej korzystnych dla pracownika. Warto dobrze się zastanowić nad przyjęciem lub odrzuceniem proponowanych warunków. Brak zgody na przyjęcie nowych warunków powoduje rozwiązanie umowy wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia.