Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Prawo do emerytury a wypowiedzenie umowy

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w styczniu 2023 r. nabędę prawo do powszechnej emerytury. Czy pracodawca w związku z tą okolicznością może wypowiedzieć mi stosunek pracy? Czy w przypadku, gdy przerwę zatrudnienie, by uzyskać prawo do emerytury, będę mogła ponownie podjąć zatrudnienie?

Aleksandra, Zgorzelec

 

Prawo do emerytury jako powód wypowiedzenia

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika nie stanowi odrębnej przyczyny wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę. Pracownik, który nabędzie prawo do emerytury, ma prawo rozwiązać umowę, ale nie musi z niego skorzystać.

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Jednak pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, nie korzysta już z ochrony zatrudnienia, tylko podlega ogólnym przepisom o wypowiadaniu umów o pracę. Dlatego wypowiedzenie mu umowy zawartej na czas nieokreślony jest dopuszczalne, jeśli pracodawca poda konkretną przyczyny, którą jednak nie może być tylko osiągnięcie wieku emerytalnego.

W przypadku umowy na czas określony pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Oznacza to, że bez zakończenia pracy okres zawieszenia emerytury trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w Oddziale ZUS świadectwa pracy.

W związku z tym najdogodniejszym rozwiązaniem będzie zakończenie obowiązującej umowy na podstawie porozumienia stron. Podawanie w porozumieniu stron przyczyny rozwiązania umowy nie jest obowiązkowe. Strona, która wystąpiła z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron, w ogóle nie musi informować drugiej strony o przyczynie rozwiązania umowy.

Ponowne zatrudnienie w momencie przyznania świadczenia emerytalnego

Nie ma przeszkód, aby po rozwiązaniu stosunku pracy osoba, która nabyła prawo do emerytury, ponownie została zatrudniona u dotychczasowego pracodawcy lub innego pracodawcy. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj umowy zostanie zawarty oraz wymiar czasu pracy, w jakim będzie świadczona praca.

Również okres przerwy pozostaje bez znaczenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby emeryt ponownie został zatrudniony nawet następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy i to u tego samego pracodawcy, jeżeli w ZUS złożył i uzyskał decyzję określającą, od kiedy będzie wypłacane świadczenie.