Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniem

Praca na umowie zlecenie w porównaniu z umową o pracę cechuje się mniejszą ilością praw i przywilejów, które przysługują pracownikowi. Należy jednak pamiętać, że ta forma zatrudnienia jest bardziej elastyczna, przez co czasami bywa lepszym rozwiązaniem niż umowa o pracę. Co jednak w przypadku, kiedy jedna ze stron chce złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia? Z artykułu dowiesz się, jaką formę powinien mieć taki dokument oraz jakie musi zawierać elementy.

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenie w PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniem.docx druk do ręcznego wypełnienia

Wypowiedzenie umowy zlecenia – formalności

Umowa zlecenie opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania stron, dlatego istnieje możliwość natychmiastowego wypowiedzenia takiej umowy. Według Kodeksu cywilnego (kc) każda za stron, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Jej zakończenie wiąże się jednak z koniecznością spełnienia pewnych warunków. Gdy zleceniodawca wypowiada umowę z ważnego powodu, ma on obowiązek do zwrotu wydatków, jakie poniósł zleceniobiorca w związku z wykonaniem zapisów umowy zlecenia. Wypowiedzenie umowy bez ważnej przyczyny, które spowodowało powstanie szkody, może wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony, która wypowiada umowę.

Cechą umowy zlecenia jest możliwość dowolnego regulowania między stronami stosunku prawnego – okres wypowiedzenia podać można w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Kodeks cywilny pozwala, aby w umowie zlecenie zawrzeć zapis o zakazie rozwiązania jej w każdym czasie. Nie wyłącza to jednak możliwości wypowiedzenia umowy z ważnych powodów – zostaje ono ograniczone poprzez wprowadzenie okresu wypowiedzenia. Pojęcie „ważnych powodów” nie jest doprecyzowane w prawie pracy. Dopuszcza się zarówno powody natury:

  • Obiektywnej – takie, które nie mają bezpośredniego związku z umową i jej stronami. Są to zdarzenia, które obejmują większy obszar lub grupę ludzi wpływające na sytuację gospodarczą, lub prawną stron, która wpływa na sposób wykonania umowy.
  • Subiektywnej – takie, które dotyczącą stron umowy. Mające wpływ na stosunki między nimi (np. choroba, utrata wzajemnego zaufania).

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w takiej samej formie, w której zawarto  umowę. Oznacza to, że np. wypowiedzenie do umowy zawartej na piśmie, należy sporządzić w formie pisemnej. Konieczne jest złożenie wypowiedzenia w takiej formie, aby druga strona z łatwością mogła zapoznać się z jego treścią. Spełniony musi być także warunek z art. 60 kc, czyli wyrażenie jej w sposób dostateczny.

Podsumowując, treść wypowiedzenia ma być zrozumiała i  jasna na tyle, aby wykluczać wątpliwości co do charakteru czynności prawnej, której dokonała strona.

Co powinno być zawarte w wypowiedzeniu umowy zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zawierać kilka niezbędnych elementów

takich jak:

  • data i miejsce złożenia wypowiedzenia,
  • dane stron (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres zamieszkania/ siedziby),
  • oznaczenie umowy, którą strona wypowiada (określenie daty, miejsca podpisania, stron umowy),
  • wskazanie powodów rozwiązania umowy (w przypadku, jeśli przy wypowiedzeniu powołuje się na ważne powody),
  • podpis strony wypowiadającej umowę.

Umowę zlecenie można wypowiedzieć. Konieczne jest w tym celu złożenie odpowiedniego pisma, w którym będą zawarte niezbędne dane.