Poradnik Pracownika

Umowa zlecenie z cudzoziemcem - zasady opodatkowania

Chciałabym zawrzeć umowę zlecenie z obywatelem Ukrainy. Czytałam, że od takich umów odprowadza się podatek zryczałtowany zamiast zaliczki na podatek dochodowy. Czy to prawda że umowa zlecenie z cudzoziemcem jest tak opodatkowana?

Joanna, Zakopane

 

Umowa zlecenie z cudzoziemcem rodzi obowiązek podatkowy. Jednak to, czy od tej umowy zostanie odprowadzony zryczałtowany podatek, czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zależy od statusu cudzoziemca. Co do zasady, dochody rezydenta z tytułu umowy zlecenie są opodatkowane na zasadach ogólnych. Natomiast od umowy zlecenie nierezydenta należy odprowadzić podatek zryczałtowany.

Rezydent podatkowy

Rezydentem podatkowym jest cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków:

  • posiada miejsce zamieszkania w Polsce przez co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym,
  • na terytorium Polski znajduje się jego centrum interesów życiowych osobistych lub gospodarczych.

Niespełnienie żadnego z tych warunków oraz nieprzedstawienie certyfikatu rezydencji powoduje, że cudzoziemiec jest nierezydentem podatkowym.

Jeśli jednak cudzoziemiec nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski, ale przedstawi certyfikat rezydencji wydany przez organ podatkowy kraju swojego pochodzenia, podlega opodatkowaniu na zasadach wskazanych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowa zlecenie z cudzoziemcem a zaliczka na podatek dochodowy

W przypadku gdy umowa zlecenie z cudzoziemcem zawarta jest z polskim rezydentem podatkowym, to od przychodu z tej umowy należy, uwzględniając koszty uzyskania przychodu, odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17% lub po przekroczeniu progu podatkowego - 32%.

Cudzoziemiec, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, ale nie przedstawił certyfikatu rezydencji, podlega opodatkowaniu 20% podatkiem zryczałtowanym.
Po zakończeniu współpracy ze zleceniobiorcą lub po zakończeniu roku podatkowego, zleceniobiorcy należy przekazać informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT-11. Dodatkowo do końca stycznia kolejnego roku płatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym PIT-4R z wykazaniem wszystkich pobranych zaliczek.

Zryczałtowany podatek

Zawarta umowa zlecenie z cudzoziemcem będącym nierezydentem podatkowym powoduje, że od tej umowy należy odprowadzić zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu. Mówi o tym art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo od przychodu z tej umowy nie można odjąć kosztów uzyskania przychodu.

Kończąc umowę ze zleceniobiorcą, od którego przychodów pobierano zryczałtowany podatek, należy przekazać mu druk IFT-1 / IFT-1R, a do końca stycznia kolejnego roku należy przekazać do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT-8AR.

Podsumowując, to czy od przychodów z zawartej umowy zlecenie z cudzoziemcem powinna Pani pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, czy zryczałtowany podatek, zależy od statusu podatkowego cudzoziemca.