Poradnik Pracownika

Umowa zlecenie z cudzoziemcem - zasady opodatkowania

Chciałabym zawrzeć umowę zlecenie z obywatelem Ukrainy. Czytałam, że od takich umów odprowadza się podatek zryczałtowany zamiast zaliczki na podatek dochodowy. Czy to prawda, że umowa zlecenie z cudzoziemcem jest tak opodatkowana?

Joanna, Zakopane

 

Umowa zlecenie z cudzoziemcem rodzi obowiązek podatkowy. Jednak to, czy od takiej umowy zostanie odprowadzony zryczałtowany podatek, czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zależy od statusu cudzoziemca. Co do zasady dochody rezydenta z tytułu umowy zlecenia są opodatkowane na zasadach ogólnych, natomiast od umowy zlecenia nierezydenta należy odprowadzić podatek zryczałtowany.

Jak określić rezydencję podatkową?

Rezydentem podatkowym jest cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków:

  • posiada miejsce zamieszkania w Polsce przez co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym;
  • na terytorium Polski znajduje się jego centrum interesów życiowych osobistych lub gospodarczych.

Przez centrum interesów osobistych należy rozumieć miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste, wśród których wymienia się występowanie więzi rodzinnych, towarzyskich, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej, politycznej itp. Najczęściej przy ocenie, czy spełniony został właśnie ten warunek, brany jest pod uwagę fakt obecności na terenie RP małżonka, partnera bądź dzieci.

Zgodnie z wyjaśnieniami aparatu skarbowego centrum interesów gospodarczych stanowi miejsce, z którym dana osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne. Tu ocenie podlegają przede wszystkim związki ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, takie jak miejsce wykonywania działalności zarobkowej, główne źródła dochodów podatnika, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd.

Kryterium dotyczące długości pobytu uznaje się za spełnione po przekroczeniu 183 dni pobytu na terytorium Polski w danym roku kalendarzowym. Jeśli trwa on krócej, to w takim przypadku ocena posiadania przez podatnika miejsca zamieszkania na terytorium Polski opiera się na kryterium drugim, związanym z położeniem ośrodka interesów życiowych w Polsce.

Niespełnienie żadnego z wcześniej wspomnianych warunków oraz nieprzedstawienie certyfikatu rezydencji jest jednoznaczne z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Jeśli jednak cudzoziemiec nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski, ale przedstawi certyfikat rezydencji wydany przez organ podatkowy kraju swojego pochodzenia, podlega opodatkowaniu na zasadach wskazanych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowa zlecenie z cudzoziemcem a zaliczka na podatek dochodowy

W przypadku gdy umowa zlecenie z cudzoziemcem zawarta jest z polskim rezydentem podatkowym, to od przychodu z niej – uwzględniając koszty uzyskania przychodu – należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17% lub – po przekroczeniu progu podatkowego, który wynosi 120 tys. zł – 32%.

Od 1 lipca 2022 roku planowana jest zmiana skali podatkowej – najniższa stawka będzie wynosiła 12%.

Przykład 1.

Pani Oksana z tytułu umowy zlecenia otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 5000 zł, jest to jej jedyny tytuł ubezpieczenia i nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wypłata wynagrodzenia następuje w ostatnim dniu miesiąca. Zleceniobiorczyni posiada status rezydenta podatkowego. Nie złożyła pisemnego wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek (stosowanie kwoty wolnej) oraz złożyła wniosek o nieprzedłużanie terminów pobrania i przekazania zaliczki.Obliczenie wynagrodzenia wygląda następująco:

Suma składek na ubezpieczenia społeczne 563,00 zł, w tym:

emerytalna: 5000 zł × 9,76% = 488,00 zł

rentowa: 5000 zł × 1,5% = 75,00 zł.

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5000 zł – 563 zł = 4437,00 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne: 4437,00 zł × 9% = 399,33 zł.

Koszty uzyskania przychodu 20%: (5000 zł – 563 zł) x 20% = 887,40 zł.

Podstawa opodatkowania: 5000 zł – 563 zł – 887,40 zł = 3549,60 zł → 3550 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy: 3550 zł × 17% = 603,50 zł.

Podatek dochodowy: 603,50 zł → 604 zł.

Do wypłaty: 5000 zł – 563,00 zł – 399,33 zł – 604 zł = 3433,67 zł.

Po zakończeniu współpracy ze zleceniobiorcą lub po zakończeniu roku podatkowego zleceniobiorcy należy przekazać informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT-11. Dodatkowo do końca stycznia kolejnego roku płatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym PIT-4R z wykazaniem wszystkich pobranych zaliczek.

Umowa zlecenie z cudzoziemcem a zwolnienie z PIT dla młodych

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i są zatrudnione m.in. w oparciu o umowę zlecenie, mogą korzystać z ulgi w opłacaniu zaliczek na PIT. Jednakże zwolnione z opodatkowania mogą być wyłącznie przychody opodatkowane na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jedynie zleceniobiorcy posiadający status rezydenta podatkowego będą mogli zastosować takie rozwiązanie. Zwolnienie nie dotyczy przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zryczałtowany podatek

Umowa zlecenie zawarta z cudzoziemcem będącym nierezydentem podatkowym powoduje, że należy od niej odprowadzić zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu. Mówi o tym art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo od przychodu z tej umowy nie można odjąć kosztów uzyskania przychodu.

Zwolnienie z PIT dla młodych nie jest stosowane w przypadku umowy ze zryczałtowanym podatkiem.

Przykład 2.

Pan Yurii podpisał umowę zlecenie z polskim podmiotem w 2022 roku. Nie posiada jednak certyfikatu rezydencji podatkowej w Polsce, nie ma też innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami, dlatego zleceniodawca zgłosił go do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Wynagrodzenie z umowy zlecenia zostało ustalone na poziomie 3200 zł miesięcznie. Koszt zatrudnienia i wynagrodzenie zostaną określone w następujący sposób:

Obliczenie składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę:

składka emerytalna: 3200 zł x 9,76% = 312,32 zł

składka rentowa: 3200 zł x 1,5% = 48,00 zł

suma składek na ubezpieczenia społeczne: 360,32 zł.

Obliczanie składki zdrowotnej:

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3200 zł – 360,32 zł = 2839,68 zł

składka zdrowotna w całości: 2839,68 zł x 9% = 255,57 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy:

podstawa opodatkowania: 3200 zł

zaliczka na podatek dochodowy: 3200 zł x 20% = 640 zł.

Ustalanie wynagrodzenia netto: 3200 zł – 360,32 zł – 255,57 zł – 640 zł = 1944,11 zł.

Kończąc umowę ze zleceniobiorcą, od którego przychodów pobierano zryczałtowany podatek, należy przekazać mu druk IFT-1 / IFT-1R, a do końca stycznia kolejnego roku dostarczyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT-8AR.

Podsumowując, to, czy od przychodów z zawartej z cudzoziemcem umowy zlecenia trzeba pobrać zaliczkę na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek – która z nich będzie właściwa – zależy od rezydencji podatkowej zleceniobiorcy.

Strzałka