Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podanie o przedłużenie umowy o pracę - darmowy wzór

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub bezterminowo, czyli na czas nieokreślony. W przypadku gdy podpisana umowa ma swój początek i koniec, u schyłku okresu jej trwania pracownicy czekają na informację, czy pracodawca będzie chciał wręczyć im kolejną. Czy pracownik powinien złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę? Wyjaśniamy w artykule!

Darmowy wzór podania o przedłużenie umowy o pracę do pobrania w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Podanie o przedłużenie umowy o pracę.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Podanie o przedłużenie umowy o pracę.docx druk do ręcznego wypełnienia

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na określony czas. Kodeks pracy limituje okresy umów zawieranych na czas próbny oraz na czas określony:

 • na okres próbny umowa nie powinna być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące; wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę;
 • okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.

Pani Joanna została zatrudniona na stanowisko sprzedawcy na okres próbny w dużym markecie spożywczym. Okazała się bardzo kompetentnym pracownikiem. Firma uznała, że jej zapał i kompetencje można wykorzystać na stanowisku kierownika działu. Z racji tego, że pani Joanna na tym stanowisku będzie miała zupełnie inny zakres obowiązków (w tym zarządzanie personelem), firma zaproponowała jej kolejną umowę na okres próbny i w tym przypadku jest to uzasadnione i dopuszczalne.

Przykład 2.

Pan Mariusz po okresie próbnym otrzymał umowę na czas określony na 2 lata, następnie pracodawca wręczył mu kolejną umowę na czas określony na rok. Druga umowa na czas określony po 33 miesiącach automatycznie przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

Zasada 3 na 33 nie ma zastosowania, jeśli pracownik zatrudniany jest:

 • na zastępstwo;
 • przy pracach dorywczych lub sezonowych;
 • w przypadku zawarcia umowy na czas trwania kadencji;
 • w przypadku występowania obiektywnych przyczyn przemawiających za zatrudnieniem na czas określony (wtedy musi jednak zawiadomić o tym fakcie właściwy inspektor pracy).

Do okresu 33 miesięcy nie jest wliczany okres próbny. Zasada 33 miesięcy nie ma zastosowania, jeśli umowa na czas określony została przedłużona do dnia porodu.

Koniec umowy – co dalej?

Kodeks pracy określa wymogi formalne dla umowy o pracę, nie ma natomiast informacji w kwestii konieczności występowania przez pracownika do pracodawcy z prośbą o przedłużenie umowy o pracę.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę nie jest obligatoryjne – dokument można złożyć, jeśli umowa terminowa dobiega końca, a pracownik nie otrzymał informacji o jej przedłużeniu.

Jeśli jednak umowa zawarta jest na określony termin, a ten dobiega końca i pracownik nie otrzymał informacji zwrotnej co do jej kontynuacji, wówczas można złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę. Dokument taki najlepiej wystosować odpowiednio wcześniej, aby w razie nieprzedłużenia umowy mieć odpowiednio wiele czasu na znalezienie innej pracy. W tym miejscu warto pamiętać, jakie okresy wypowiedzenia obowiązują dla konkretnych umów o pracę. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony są uzależnione od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przyjmuje się, że podanie o przedłużenie umowy o pracę najlepiej jest złożyć 3 tygodnie przed zakończeniem umowy, gdzie okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, optymalnie podanie o przedłużenie umowy o pracę warto złożyć 5, 6 tygodni wcześniej. W przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia podanie dobrze jest złożyć nawet 3 miesiące wcześniej.

Umowa na piśmie – czy zawsze?

Co do zasady umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien potwierdzić mu na piśmie ustalenia odnoszące się do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Nie zawsze jednak forma pisemna bywa zachowana i może dojść do dorozumianego zawarcia umowy o pracę.

Potwierdza to wyrok z 11 kwietnia 2000 roku, I PKN 575/99, w którym czytamy: „Brak oświadczeń pracodawcy co do dalszego trwania umowy o pracę zawartej na czas określony po jej rozwiązaniu nie może być rozumiany jako wola kontynuowania zatrudnienia. Warunkiem koniecznym uznania, że po rozwiązaniu się umowy terminowej doszło do nawiązania nowego stosunku pracy jest ustalenie, że pracodawca miał zamiar zatrudnić byłego pracownika na określonym stanowisku. Wykonywanie przez byłego pracownika w ciągu kilku dni czynności pracowniczych bez wiedzy pracodawcy nie świadczy o zgodnym zamiarze nawiązania umowy o pracę”.

Zawarcie umowy na ogół dokonywane jest na piśmie, ale bywają przypadki, że zostaje ona zawarta bez zachowania formy pisemnej – jest to sytuacja dopuszczalna i wynika bezpośrednio z zachowania obu stron.

Umowa o pracę zawarta w innej formie niż pisemna jest dopuszczalna i prawnie skuteczna

Przez zachowanie obu stron przyjmuje się np. sytuacje, gdzie pracodawca potwierdził ustnie przedłużenie umowy, a pracownik podjął się faktycznego świadczenia pracy i został do niej przez swojego pracodawcę dopuszczony. W tym przypadku samo dopuszczenie pracownika do pracy po zakończeniu jego umowy terminowej stanowi dorozumiane przedłużenie umowy o pracę.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę

Jak już wcześniej wspomniano, podanie o przedłużenie umowy o pracę nie jest obowiązkowe. Nie musi także wystąpić w formie pisemnej. Jeśli jednak pracownik zdecyduje się wystąpić z takim wnioskiem do swojego pracodawcy, wówczas warto, aby podanie spełniało podstawowe zasady formalne, takie jak:

 • miejsce i datę sporządzenia pisma;
 • imię i nazwisko pracownika wraz z zajmowanym stanowiskiem;
 • dane osoby decyzyjnej oraz dane adresowe firmy;
 • tytuł („Podanie o przedłużenie umowy o pracę”).

Warto pamiętać, że najważniejszym punktem podania jest odpowiednie uzasadnienie swojej prośby, czyli określenie, jak współpraca układała się dotychczas, jakie obowiązki były wykonywane i czy w należyty sposób. W zakończeniu można ponownie wskazać, do kiedy umowa obowiązuje oraz wyrazić chęć kontynuowania współpracy.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę nie jest dokumentem obligatoryjnym. Można jednak złożyć taki wniosek do swojego pracodawcy odpowiednio wcześniej – jeśli wyrażamy chęć pozostania w zatrudnieniu, a nie otrzymaliśmy od pracodawcy informacji zwrotnej. Z pewnością taki wniosek nie zaszkodzi naszemu wizerunkowi, a podkreśli zaangażowanie i chęć dalszej pracy.