Poradnik Pracownika

Umowa o pracę i umowa o dzieło z własnym pracodawcą

Od 2 lat jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Umowa jest na czas nieokreślony. Ostatnio pracodawca zaproponował mi wykonywanie nowych zadań w ramach umowy o dzieło za dodatkowym wynagrodzeniem. Czy jest możliwa umowa o dzieło z własnym pracodawcą? Jeśli tak, to z czym się to wiąże?

Teresa, Sopot

 

Przepisy nie zakazują łączenia pracy na podstawie umowy o pracę z umową cywilnoprawną (umową o dzieło lub umową zlecenie). Warto jednak wiedzieć, z czym wiąże się łączenie dwóch rodzajów zatrudnienia z jednym pracodawcą.

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą a składki ZUS

Co do zasady umowa o dzieło nie stanowi samodzielnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym. W związku z tym od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło opłacany jest jedynie podatek dochodowy.

Inaczej jest w przypadku, gdy podpisujemy umowę o dzieło z własnym pracodawcą lub wykonujemy ją na jego rzecz. Wtedy umowa o dzieło, podobnie jak stosunek pracy, jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

W takim przypadku przychód pracownika z tytułu umowy o dzieło jest sumowany z wynagrodzeniem z umowy o pracę i od całości naliczane są składki społeczne i zdrowotne. Tym samym pracownik w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do ZUS-u jest wykazany w jednym bloku.

Ważne!

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą może zostać podpisana tylko na wykonywanie czynności, które nie wchodzą w zakres obowiązków z tytułu umowy o pracę.

Kiedy umowa o dzieło z własnym pracodawcą nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem ZUS?

Istnieją dwa wyjątki od powyższej zasady. Kiedy umowa o dzieło podpisana jest z pracownikiem, który równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, a zakres jego działalności pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na podstawie podpisanej umowy o dzieło, wtedy przychód z tytułu umowy o dzieło traktowany jest jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Drugim wyjątkiem, kiedy umowa o dzieło z własnym pracodawcą nie stanowi tytułu do objęcia składkami na ubezpieczenia, jest umowa o dzieło podpisana z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym lub na urlopie związanym z rodzicielstwem (np. urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym). Dzieje się tak dlatego, że z pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym, nawiązany jest stosunek pracy, jednak w tym czasie pracodawca nie opłaca za niego składek na ubezpieczenia.