Poradnik Pracownika

Świadectwo pracy po zakończeniu umowy zlecenie

Właśnie rozwiązałem umowę o zlecenie z firmą, dla której świadczę usługi od dwóch lat. Mój nowy pracodawca prosił, abym przyniósł świadectwa pracy otrzymane dotychczas. Zleceniodawca twierdzi, że nie jest zobligowany do sporządzania takiego dokumentu. Czy świadectwo pracy po zakończeniu umowy zlecenie nie jest wydawane obowiązkowo?

Dariusz, Toruń

 

Obowiązek wydawania świadectwa pracy po zakończeniu umowy nakłada Kodeks pracy, który ma zastosowanie wyłącznie do zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zleceniobiorca w świetle przepisów prawa pracy nie jest traktowany jako pracownik i nie posiada uprawnień takich jak osoba posiadająca umowę o pracę. Oznacza to, że nie ma potrzeby sporządzania takiego dokumentu dla zleceniobiorców czy wykonawców.

Zleceniobiorca nie otrzyma świadectwa pracy po zakończeniu współpracy.

Jako że świadectwo pracy po zakończeniu umowy zlecenie nie jest wydawane, zleceniobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu. Należy jednak zaznaczyć, że zaświadczenie to będzie służyło jedynie potwierdzeniu pracy na rzecz danej firmy. Przedkładając je nowemu pracodawcy, nie możemy liczyć na uwzględnienie okresu umowy przy ustalaniu stażu urlopowego.

Na takim zaświadczeniu powinny się znaleźć informacje dotyczące:

  • długości trwania umowy,
  • wysokości wynagrodzenia,
  • składkach na ubezpieczenie społeczne,
  • podatku dochodowym.

Informacje na temat wysokości wynagrodzenia oraz składek mogą wpłynąć na otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. Co ważnie nie ma terminu w jakim powinno zostać wydane zaświadczenie pryzmuje się że zleceniodawca powinien to  zrobić możliwie jak najszybciej.