Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Warunki licencyjne

Warunki licencyjne 

 

OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA LICENCJI 

MATERIAŁY REDAKCYJNE W SERWISACH INTERNETOWYCH  

Web Innovative Software Sp. z o.o. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Niniejszy dokument określa warunki udzielania licencji na materiały redakcyjne opublikowane w serwisach internetowych „Poradnik Przedsiębiorcy” dostępny pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/, „Poradnik Pracownika” dostępny pod adresem: https://poradnikpracownika.pl/, „Cena Biznesu” dostępny pod adresem: https://cenabiznesu.pl/, „AlterWEB” dostępny pod adresem: https://alterweb.pl/, „MediaIT” dostępny pod adresem: https://mediait.pl/, prowadzonych przez spółkę pod firmą Web Innovative Software Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342082, NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy: 1.260.000 zł, e-mail: redakcja@wins.pl.   

 1. Niniejsze warunki obejmują również zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z kontaktem z nami i zawarciem umowy licencyjnej na materiały redakcyjne w naszych serwisach internetowych.  

 1. Ze względu na specyfikę usługi polegającej na udzieleniu licencji, nie jest ona kierowana do konsumentów (konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Niniejszy regulamin nie ma zatem zastosowania do zawierania umów z konsumentami. Jeżeli jednak osoby fizyczne zainteresowane są nabyciem licencji jako konsumenci, proszone są o kontakt z Web INnovative Software Sp. z o.o. w celu zawarcia indywidualnej umowy licencyjnej.  

 1. W celu zawarcia umowy licencyjnej prosimy o kontakt: redakcja@wins.pl. Kontakt z Państwa strony jest równoznaczny z oświadczeniem, że zapoznali się Państwo z Warunkami i akceptują niniejsze postanowienia. 

  

§ 2. DEFINICJE 

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery oznaczają: 

 1. Warunki – niniejsze „Ogólne warunki udzielania licencji na materiały redakcyjne w Serwisach Internetowych Web Innovative Software Sp. z o.o.”; 

 1. Serwisy Wydawcy – serwisy internetowe prowadzone przez Wydawcę tj.  „Poradnik Przedsiębiorcy” dostępny pod adresem:  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/, „Poradnik Pracownika” dostępny pod adresem: https://poradnikpracownika.pl/, „Cena Biznesu” dostępny pod adresem:https://cenabiznesu.pl, „AlterWEB” dostępny pod adresem: https://alterweb.pl/, „MediaIT” dostępny pod adresem: https://mediait.pl/; 

 1. Wydawca – spółka pod firmą Web Innovative Software Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342082, NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy: 1.260.000 zł; 

 1. Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabyła licencję od Wydawcy do określonych Materiałów Redakcyjnych na podstawie Zamówienia. Licencjobiorca nie jest i nie może być konsumentem; 

 1. Materiały Redakcyjne – artykuły, zdjęcia, grafiki, materiały wideo kalkulatory i wzory umów i inne materiały publikowane w Serwisie, do których Wydawca posiada wszelkie prawa w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji na warunkach określonych w Warunkach; 

 1. Opłata Licencyjna – opłata uiszczona przez Licencjobiorcę na rzecz Wydawcy w związku z udzieleniem licencji na Materiały redakcyjne; 

 1. Zamówienie – wiadomość e-mail wysłana przez Licencjobiorcę do Wydawcy, w ramach której Wydawca i Licencjobiorca określili co najmniej Materiał Redakcyjny na który udzielono Licencji, cel lub sposób wykorzystania Materiału Redakcyjnego, okres licencji, wysokość Opłaty Licencyjnej, a nadto inne elementy wymagane przez przepisy praw; 

  

§ 3. WARUNKI LICENCYJNE 

  

 1. Materiały Redakcyjne stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 1. Wydawca posiada autorskie prawa majątkowe do Materiałów Redakcyjnych w zakresie umożliwiającym udzielenie Licencji zgodnie z Warunkami.  

 1. W przypadku, gdy Wydawca nie posiada praw do określonych materiałów prezentowanych w ramach Serwisów Wydawcy, odpowiednia informacja znajduje się przy danym materiale. Wydawca ma również prawo odmówić udzielenia Licencji względem takich materiałów. 

 1. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach udzielonej Licencji, po uiszczeniu należnej Opłaty Licencyjnej.  

 1. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Materiałów Redakcyjnych. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Warunkach, odpowiednio do rodzaju nabytej licencji. Postanowienia niniejszych Warunków nie uchybiają przepisom prawa dopuszczającym korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku. 

 1. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu. 

 1. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiale Redakcyjnym, w tym dokonywania opracowań tj. skrótów, zmian tytułu lub śródtytułów, kadrowania zdjęć i grafik, łączenia z innymi materiałami prasowymi, chyba że co innego wynika z treści udzielonej licencji. 

 1. Korzystając z Materiału Redakcyjnego Licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczania źródła pochodzenia Materiału Redakcyjnego oraz jego autorstwa zgodnie z informacją przekazaną przez Wydawcę. 

 1. Licencja udzielona Licencjobiorcy jest licencją niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie, na czas określony, bez prawa udzielania sublicencji. 

  

§ 4. POLA EKSPLOATACJI 

  

 1. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego na prowadzonych przez siebie stronach internetowych uprawniony jest do: 
  1.  wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera, 
  2.  wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego, 
  3.  publicznego udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 1. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w obrębie wewnętrznej sieci Intranet, uprawniony jest do: 
  1.   wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera, 
  2.   wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego, 
  3.   udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji w zamkniętej wewnętrznej sieci Intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą. 

 1. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego innej  publikacji wydawanej w formie drukowanej, uprawniony jest do: 
  1.   wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera, 
  2.   wytworzenia egzemplarzy Materiału Redakcyjnego techniką drukarską, 
  3.   jednorazowego (chyba że strony inaczej uzgodnią) wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy Materiału Redakcyjnego. 

 1. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej, uprawniony jest do: 
  1.   wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera, 
  2.   udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji. osobom zatrudnionym u Licencjobiorcy, wyłącznie w celu określonym w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust. 

 1. Uprawnienia Licencjobiorcy nabywającego licencję na wykorzystanie Materiału Redakcyjnego w formie video czy kalkulatorów lub wzorów dokumentów ustalane będą każdorazowo odrębnie. 

  

§ 5. CENNIK 

  

 1. Udzielenie Licencji następuje odpłatnie. 

 1. Podstawą ustalenia Opłaty przez Wydawcę jest cennik stanowiący załącznik nr 1 do Warunków.  

 1. Opłata może być uzależniona i różnić się w zależności od Serwisu Wydawcy. 

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny udzielonej Licencji. 

  

  § 6. PROCEDURA UDZIELANIA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW REDAKCYJNYCH 

  

 1. Udzielenie licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych wymaga nabycia Licencji przez Licencjobiorcę na zasadach określonych w Warunkach oraz uiszczenia Opłaty Licencyjnej przez Licencjobiorcę na rzecz Wydawcy. 

 1. W celu nabycia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji kieruje do Wydawcy zapytanie w drodze wiadomości e-mail na adres: redakcja@wins.pl, w którym określa co najmniej Materiał Redakcyjny, do którego chce uzyskać Licencję, cel lub sposób wykorzystania Materiału Redakcyjnego, przewidywaną liczbę odbiorców, okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania. 

 1. Wydawca udzieli odpowiedzi na zapytanie na wskazany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.  

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w przypadku, kiedy autor Materiału Redakcyjnego lub z jego upoważnienia Wydawca wykonując autorskie prawo osobiste w postaci nadzoru nad sposobem korzystania z Materiału Redakcyjnego podejmie w danym przypadku decyzję o nieudzielaniu licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego, a także gdy działalność Licencjobiorcy, w ramach której miałby być wykorzystany Materiał Redakcyjny jest sprzeczna z założeniami i linią programową redakcji Wydawcy. 

 1. Po ustaleniu wysokości Opłaty i zaakceptowaniu jej przez Licencjobiorcę, Wydawca wystawi fakturę VAT pro formę, którą doręczy Licencjobiorcy.  

 1. Po zaksięgowaniu przez Wydawcę należności uiszczonych przez Licencjobiorcę, Wydawca wystawi i doręczy Licencjobiorcy elektroniczną fakturę VAT. 

 1. Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawienie elektronicznych faktur VAT przez Wydawcę i doręczania ich na adres e-mail, z którego Licencjobiorca wystosował zapytanie. 

 1. Przekazanie Licencjobiorcy Materiału Redakcyjnego do którego udzielono licencji nastąpi za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności Licencjobiorcy przez Wydawcę. 

  

§ 7. DANE OSOBOWE  

 1. W związku z zawarciem umowy licencyjnej pomiędzy Wydawcą a Licencjobiorcą, Wydawca przetwarza dane osobowe podane przez Licencjobiorcę. 

 1. Administratorem tych danych jest Wydawca – Web Innovative Software Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, e- mail: redakcja@wins.pl. 

 1. Dane osobowe podane przez Licencjobiorcę będą przetwarzane w celu:[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]a) zawarcia i realizacji umowy licencyjnej lub działania podejmowanego na żądanie osoby, zmierzające do zawarcia umowy licencyjnej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej z Licencjobiorcą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu realizacji i rozliczenia umowy;[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem umowy licencyjnej, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – w tym celu dane będą przetwarzanie przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]c) marketingu bezpośredniego Wydawcy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prezentacji oferty Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z wyrażoną przez Licencjobiorcę zgodą. 

 1. Podanie przez Licencjobiorcę danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy licencyjnej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie usług przez Wydawcę. Jednakże w przypadku braku wyrażenia na nie zgody, Wydawca nie będzie mógł skontaktować się z Licencjobiorcą celem przedstawienia  aktualnej oferty.  

 1. Dane osobowe podane przez Licencjobiorcę są przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy licencyjnej, a także po jej zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia. W przypadku wystawienia faktury VAT dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane przez czas istnienia tego interesu albo do chwili wniesienia sprzeciwu. 

 1. Licencjobiorcy przysługuje prawo do: dostępu do danych, uzyskania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Licencjobiorca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 1. Licencjobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. A także w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją dane osoby w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Licencjobiorca może  wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody. 

 1. W celu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu Licencjobiorca może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: e- mail: redakcja@wins.pl. 

 1. Dane osobowe podane przez Licencjobiorcę mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem, tj. dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora, dostawcy systemów do wystawiania faktur, podmioty obsługi klienta, podmioty obsługi finansowo-księgowej, podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora. 

 1. Wydawca i Licencjobiorca zobowiązani są do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane w ramach Umowy Licencyjnej drugiej Stronie w związku z umową, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO.  

  

 § 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY 

  

 1. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu nie stanowią porady prawnej, ani nie zastępują konsultacji prawnej u specjalisty. Wydawca nie jest zobowiązany do aktualizacji i poprawności publikowanych informacji w ramach Materiałów Redakcyjnych. 

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem, za jakiekolwiek działania podjęte przez osoby trzecie na skutek publikacji Materiałów Redakcyjnych przez Licencjobiorcę i skorzystania z nich przez osoby trzecie. 

 1. Wydawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy licencyjnej powstałych jedynie w związku z okolicznościami, za które odpowiada Wydawca, i wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu gwarancji i rękojmi jest wyłączona. 

  

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Warunków i cennika w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych usług,  rezygnację lub zmiany dotychczasowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmiany zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Wydawcy. Do zawartych umów stosuje się Warunki w brzmieniu z dnia zawarcia umowy.  

 1. We wszelkich sprawach związanych z warunkami udzielania licencji na Materiały Redakcyjne w Serwisie można kontaktować się z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej: redakcja@wins.pl. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 1. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami i umową licencyjną będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Wydawcy. 

 1. Załączniki stanowią integralną część niniejszych Warunków. 

 1. Warunki wchodzą w życie z dniem 15.04.2022 r. 

Załącznik nr 1 do Warunków Licencyjnych  

Cennik licencji na Materiały Redakcyjne Web Innovative Software Sp. z o.o. obowiązuje od 6.04.2022 r. 

  

 1. Opłata licencyjna za zdjęcie lub grafikę (okres publikacji: miesiąc): 

Cena netto*: 300 zł 

* Cena brutto:369 zł (w tym 23% VAT) 

  

 1. Opłata licencyjna (okres publikacji: miesiąc) za każdy artykuł (do 2,5 tys. znaków ze spacjami): 

Cena netto*: 300,00 zł 

*Cena brutto: 369 zł (w tym 23% VAT) 

  

 1. Opłata licencyjna (okres publikacji: miesiąc) za każdy artykuł (powyżej 2,5 tys. znaków ze spacjami): 

Cena netto*: 400,00 zł 

*Cena brutto: 492 zł (w tym 23% VAT) 

Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny Materiałów Redakcyjnych.  

W celu zawarcia umowy licencyjnej prosimy o kontakt: redakcja@wins.pl.