Poradnik Pracownika

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za pracę - co w tym przypadku?

 Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za pracę i nie wiem kiedy zamierza wykonać przelew. Czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

Aneta, Wałbrzych

 

Pracodawca zawierając umowę o pracę zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie we właściwej formie i odpowiednim terminie, przewidzianym przepisami Kodeksu pracy. Zdarza się jednak tak, że pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia i pracownik jest zmuszony dochodzić swoich praw w sądzie.

Wynagrodzenie pracodawca powinien wypłacać za miesiąc z dołu (pod koniec miesiąca), niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości, natomiast nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Wezwanie do zapłaty

Zanim pracownik zdecyduje się na bardziej stanowcze i zdecydowane kroki, warto skorzystać z możliwości wezwania pracodawcy do zapłaty. Wezwanie do zapłaty daje możliwość pracodawcy na zweryfikowanie czy ma miejsce opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia dla pracowników. Brak wypłaty wynagrodzenia może wiązać się po prostu z ludzkim błędem niekoniecznie ze złą wolą pracodawcy.

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia - zgłoszenie do PIP

Jeżeli pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za pracę, można zgłosić ten fakt Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli w trakcie przeprowadzonej kontroli okaże się, że obowiązek wypłaty wynagrodzenia nie budzi żadnych wątpliwości i świadczenie jest należne, organ inspekcji może wydać nakaz wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Nakazy w tej sprawie podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Dodatkowo inspektor pracy jest może nałożyć na pracodawcę grzywnę w postaci mandatu karnego.

Pozew do sądu o nie wypłacenie wynagrodzenia za pracę 

W sytuacji, gdy pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za pracę, pracownik może też dochodzić swoich roszczeń wnosząc do sądu pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia. W pozwie do sądu pracy, pracownika ma prawo żądać nie tylko zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami za zwłokę, ale również naprawienia szkody, jaką pracownik poniósł przez to, że nie otrzymał wynagrodzenia na czas. W sprawach wynikających ze stosunku pracy, pracownik nie ponosi kosztów z tytułu wniesienia pozwu, jeżeli wartość sporu nie jest wyższa niż 50 000 zł. Jeżeli wartość sporu jest wyższa, wówczas pracownik wnosi opłatę w wysokości 5% wartości sporu.

Rozwiązanie umowy o pracę

Jeżeli pracodawcanie wypłacił wynagrodzenia za pracę, narusza swój podstawowy obowiązek wynikający ze stosunku pracy co może być podstawą do rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy pracę bez wypowiedzenia następuje w formie pisemnej, w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę - w tym przypadku braku wypłaty wynagrodzenia. W wypowiedzeniu umowy pracownik ma obowiązek podania przyczyny rozwiązania stosunku pracy.