Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Po otrzymaniu deklaracji PIT-11 pracownik powinien rozliczyć się samodzielnie z urzędem skarbowym. Jakie ulgi i odliczenia może ująć w zeznaniu rocznym, aby obniżyć podatek lub uzyskać zwrot z urzędu? Na jakim druku te ulgi wykazać i jakie są limity odliczeń? Szczegóły poniżej.

Rozliczenie dochodów z PIT-11

Do końca lutego danego roku pracownik powinien otrzymać od swojego pracodawcy PIT-11. W deklaracji tej wykazane są osiągnięte dochody oraz pobrane przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy należne za poprzedni rok kalendarzowy. Na podstawie deklaracji otrzymanej od pracodawcy pracownik powinien wypełnić i wysłać do urzędu zeznanie roczne. Zwykle przy osiąganiu przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło rozliczenia dokonuje się na PIT-37. Zeznanie roczne należy złożyć maksymalnie do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Ulgi i odliczenia w deklaracji rocznej

Oprócz wykazania przychodów i pobranych zaliczek pracownik może rozliczyć w zeznaniu rocznym również różnego rodzaju ulgi i odliczenia, które pozwolą na zmniejszenie zobowiązań podatkowych. Poniżej najpopularniejsze z nich, które pomniejszają dochód podatnika.

Wymienione niżej ulgi i odliczenia należy wykazać w załączniku do zeznania PIT-37, którego symbol to PIT/O.

Ulga na dziecko

Najpopularniejsza wśród ulg i odliczeń od PIT jest ulga prorodzinna. Podatnikowi będzie przysługiwała taka ulga na dziecko, w stosunku do którego:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga jest należna za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania wymienionych czynności. Jej wysokość zależy również od liczby dzieci – za jedno dziecko można odliczyć kwotę 92,67 zł, o ile:

 • dochody podatnika i jego małżonka (jeśli związek małżeński trwał cały rok kalendarzowy) były niższe od 112 tys. zł;
 • dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, również przez część roku, nie przekroczyły 56 tys. zł;
 • dochody podatnika samotnie wychowującego dziecko były mniejsze od 112 tys. zł.

Jeżeli podatnik posiada dwoje dzieci, wówczas może odliczyć 92,67 zł na każde z nich. Przy trojgu i więcej potomków ulga wynosi:

 • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko;
 • 166,67 zł na trzecie dziecko;
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga na internet

W zeznaniu rocznym można dokonać odliczenia wydatków poniesionych na korzystanie z internetu. Ich wartość nie może przekraczać w danym roku podatkowym 760 zł – jeśli kwota opłat jest niższa, wówczas podaje się faktyczną kwotę poniesionych kosztów. Co ważne, ulga na internet podlega odliczeniu wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Podatnik powinien posiadać dokument potwierdzający opłaty za internet.

Wpłaty na IKZE

Przepisy przewidują również ulgi i odliczenia dla podatników oszczędzających na przyszłą emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Limit odliczenia stanowi wartość 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Oznacza to, że sporządzaniu zeznania za 2020 rok można odliczyć kwotę wpłaconych w danym roku środków, przy czym nie może ona przekroczyć w 2020 roku 6272,40 zł (5227 zł x 1,2). Tu również konieczne jest posiadanie dowodu wpłat na IKZE.

Darowizny

Ustawa o PIT pozwala również na obniżenie zobowiązań podatkowych poprzez odliczenie darowizn przekazanych na rzecz:

 • pozarządowych organizacji pożytku publicznego (np. fundacji i stowarzyszeń), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku lub równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizującym wskazane cele. Należy posiadać dowód przekazania darowizny, np. potwierdzenie przelewu środków na rachunek bankowy danego podmiotu;
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew (aktualnie 130 zł/litr). Potwierdzeniem dokonania darowizny jest zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;
 • kultu religijnego, przy czym konieczne jest posiadanie potwierdzenia dokonanej darowizny, np. dowód wpłaty.

Wysokość odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.

Darowizna na cele walki z COVID-19

W 2020 roku możliwe jest również odliczenie darowizny na cele walki z COVID-19. Co ważne, wartość odliczenia zależy od daty przekazania wpłaty i wynosi:

 • 200% kwoty darowizny, jeśli wpłata nastąpiła do 30 kwietnia 2020 roku;
 • 150% kwoty darowizny, jeśli wpłata nastąpiła w maju 2020 roku;
 • 100% kwoty darowizny, jeśli wpłata nastąpiła w miesiącach czerwiec – wrzesień 2020 roku;
 • 200% kwoty darowizny, jeśli wpłata nastąpiła w miesiącach październik – grudzień 2020 roku.

Podatnik powinien posiadać potwierdzenie dokonania darowizny, takie jak np. dowód wpłaty środków na rzecz obdarowanego.

Do darowizn na rzecz walki z koronawirusem nie stosuje się limitu do 6% dochodu podatnika.

Ulga rehabilitacyjna

Do skorzystania z tej ulgi uprawnieni są podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi bądź osoby utrzymujące niepełnosprawnych: współmałżonka, dziecko własne lub przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierba, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe. Warunkiem jest jednak, że w danym roku podatkowym dochody wspomnianych nie przekraczą 12 357,60 zł. W tym przypadku od dochodu osoby niepełnosprawnej lub osoby, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, odlicza się poniesione w danym roku wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki, jakie można odliczyć w ramach tej ulgi, zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby dokonać odliczenia, podatnik powinien posiadać dowody poniesienia wydatku, a także orzeczenie o niepełnosprawności (swojej lub osoby przebywającej na jego utrzymaniu).

Wymienione ulgi i odliczenia mogą znacznie zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Warto jednak pamiętać, aby posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z danej ulgi.