Poradnik Pracownika

Oświadczenie o zwolnieniu z PIT – czy należy je złożyć w 2021 roku?

Od 1 sierpnia 2019 roku zaczęło obowiązywać zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26. roku życia. Niestety, nie wszystkie osoby mogą skorzystać z podatkowej ulgi. Komu przysługuje to prawo? Ile wynosi limit dochodów bezpodatkowych? Czy mimo prawa do ulgi można z niej zrezygnować? Oświadczenie o zwolnieniu z PIT czy dalej należy je składać?

Ulga – zwolnienie z PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie trzech ustaw o: 

 • podatku dochodowym od osób fizycznych, 
 • świadczeniach rodzinnych, 
 • świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

Dzięki niej z ulgi skorzystają tylko młodzi uzyskujący dochody z:

 • umów o pracę,
 • umów zlecenia,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy oraz
 • stosunku służbowego (np.  policjanci).

Jednak aby z niej skorzystać, należy także spełnić kilka warunków:

 1. uzyskanie przychodu do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia,
 2. nieprzekroczenie limitu zwolnienia (w 2020 roku – 85 528 zł),
 3. brak opodatkowania przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W 2020 roku zwolnione z opłaty są osoby, których dochód nie przekroczy 85 528 zł.

Oświadczenie o zwolnieniu z PIT w 2021 roku nie jest już potrzebne!

Aby skorzystać ze zwolnienia w 2019 roku, młode osoby musiały złożyć u swoich pracodawców oświadczenie o zwolnieniu z PIT. Jeśli tego nie zrobiły, to od ich wynagrodzenia były pobierane zaliczki na podatek. 

Jednak od 2020 roku ulga ta przysługuje wszystkim osobom (spełniającym warunki do jej przyznania) automatycznie. Płatnicy mają więc ustawowy obowiązek stosowania tego zwolnienia. Natomiast osoby młode nie mają obowiązku składania oświadczenia w tej sprawie. W związku z tym, począwszy od wypłaty wynagrodzeń w styczniu 2020 r., płatnik nie powinien od nich pobierać zaliczki na PIT. Podatek należy pobierać, gdy:

 • przychód pracownika przekroczy w trakcie roku kwotę 85 528 zł,
 • pracownik ukończy 26 lat,
 • zostanie złożone oświadczenie o naliczaniu podatku.

Zwolnienie z PIT dla młodych w 2020 r. nie wymaga składania oświadczenia zleceniodawcy/pracodawcy.
Kwota przekraczająca limit 85 528 zł podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W takiej sytuacji pracodawca jest zobligowany do odprowadzenia za pracownika 17% podatku, a gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy – do odprowadzenia 32% podatku.
Przy ustalaniu limitu zwolnienia z PIT istotna jest kwota brutto wynagrodzenia.
Według resortu finansów kluczowe znaczenie ma dzień, w którym pracodawca dokonuje przelewu wynagrodzenia za dany miesiąc. Przychody otrzymane przez pracowników i zleceniobiorców mogą być jeszcze zwolnione z podatku do dnia 26. urodzin włącznie.

Przykład 1.

Pracownik 29 kwietnia kończy 26. rok życia. 

 1. Wynagrodzenie za kwiecień zostanie przelane 30 kwietnia: W sytuacji, gdy pracodawca wyśle przelew z wynagrodzeniem po dniu urodzin pracownika, utraci on prawo do zwolnienia z PIT swoich przychodów za ten miesiąc. Czyli pracodawca zobowiązany będzie do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki PIT od uzyskanych przychodów.
 2. Wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie przelane w dniu urodzin (29 kwietnia): Pracownik ma prawo do zwolnienia z PIT zarobków otrzymanych do ukończenia 26. roku życia (łącznie z dniem urodzin). Czyli za dany miesiąc pracodawca nie musi potrącać jeszcze zaliczki PIT.
 3. Wynagrodzenie za kwiecień będzie przelane 25 kwietnia: W tej sytuacji pracownik zachowa prawo do zwolnienia z PIT w kwietniu.

Limit 85 528 zł (przychód brutto) dotyczy wszystkich przychodów osiąganych u różnych płatników. Dlatego może się zdarzyć sytuacja, w której zaliczki nie będą pobierane przez kilku płatników, a w rozliczeniu rocznym podatnik przekroczy limit zwolnienia. Wówczas będzie on musiał zapłacić podatek. W takiej sytuacji może być dla niego korzystniejsze złożenie wniosku o niestosowanie zwolnienia z opodatkowania. Po otrzymaniu takiego wniosku płatnik najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, pobiera zaliczki na podatek. Ważne jest to, że wniosek ten składa się dla każdego roku podatkowego. 

Przykład 2.

Pracownik, który nie ukończył 26. roku życia, w styczniu 2021 roku złożył u pracodawcy wniosek o pobór zaliczek bez uwzględnienia zwolnienia dla młodych. W takiej sytuacji płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. W omawianym przypadku podatek powinien być pobierany najpóźniej od lutego 2021 r.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku zwolnienie z PIT było stosowane pod warunkiem, że podatnik złożył płatnikowi oświadczenie o chęci skorzystania z nowej ulgi. Od 2020 roku zaliczki na podatek nie powinny być pobierane. Natomiast tylko w przypadku, gdy podatnik chce, aby od jego dochodów był naliczany podatek, powinien złożyć odpowiedni wniosek.