Poradnik Pracownika

Oświadczenie o zwolnieniu z PIT złożone w trakcie miesiąca

Pracę u mojego zleceniodawcy rozpoczynam od 17 września. Z tego, co wiem, wynagrodzenia zawsze są wypłacane na ostatni dzień miesiąca. Jako że nie ukończyłem 26 lat, chciałbym złożyć oświadczenie o zwolnieniu z PIT. Czy jeśli dokonam tego w trakcie miesiąca, to już od pensji wrześniowej nie zostanie naliczony podatek? 

Rafał, Opole

Zgodnie z przepisami płatnik powinien zaprzestać pobierania podatku najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podatnik złożył oświadczenie o zwolnieniu z PIT

Termin przyznania ulgi a oświadczenie o zwolnieniu z PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie trzech ustaw o: 

  • podatku dochodowym od osób fizycznych, 

  • świadczeniach rodzinnych, 

  • świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

Dzięki niej pracownicy i zleceniobiorcy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie muszą opłacać podatków. Warto jednak wiedzieć, że dopiero od 2020 roku ulga ta będzie przysługiwała wszystkim osobom (spełniającym warunki do jej przyznania) automatycznie. Aby skorzystać z niej w 2019 roku, młode osoby muszą złożyć u swoich pracodawców oświadczenie o zwolnieniu z PIT. Jeśli tego nie zrobią, to od ich wynagrodzenia będą pobierane zaliczki na podatek. 

Jak zostało wspomniane wcześniej, pracodawca powinien zaprzestać pobierania zaliczek maksymalnie w miesiącu następnym po otrzymaniu oświadczenia, mówi o tym art. 5 pkt 3 ustawy.

Ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
W przypadku otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1.

Z powyższego wynika, że zleceniodawca jest zobowiązany do zaprzestania poboru zaliczek od października 2019 r., skoro oświadczenie o zwolnieniu z PIT zostało złożone we wrześniu. Jednak nie wyklucza to możliwości zastosowania ulgi już od miesiąca, w którym został złożony stosowny dokument, czyli od września. Ustawa wskazuje wyłącznie, od kiedy najpóźniej należy uwzględnić zwolnienie.