Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Oświadczenie o zwolnieniu z PIT dla młodych – czy należy je złożyć w 2023 roku?

Obecnie obowiązuje zwolnienie z naliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń osób poniżej 26. roku życia. Niestety, nie wszyscy mogą skorzystać z tej ulgi. Komu przysługuje to prawo? Ile wynosi limit dochodów bezpodatkowych? Czy mimo prawa do ulgi można z niej zrezygnować? Oświadczenie o zwolnieniu z PIT czy dalej należy je składać?

Zwolnienie z PIT dla młodych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia z PIT mogą korzystać młodzi uzyskujący dochody z:

 • umów o pracę,
 • umów zlecenia,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy oraz
 • stosunku służbowego (np.  policjanci)
 • praktyk absolwenckich.

Jednak aby z niej skorzystać, należy także spełnić kilka warunków:

 1. uzyskanie przychodu do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia,
 2. nieprzekroczenie limitu zwolnienia (w 2023 roku – 85 528 zł),
 3. brak opodatkowania przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Obecnie zwolnione z opłaty są osoby, których dochód nie przekroczy 85 528 zł.

Oświadczenie o zwolnieniu z PIT w 2023 roku

Aby skorzystać ze zwolnienia w 2019 roku, młode osoby musiały złożyć u swoich pracodawców oświadczenie o zwolnieniu z PIT. Jeśli tego nie zrobiły, to od ich wynagrodzenia były pobierane zaliczki na podatek. 

Jednak od 2020 roku ulga ta przysługuje wszystkim osobom (spełniającym warunki do jej przyznania) automatycznie. Płatnicy mają więc ustawowy obowiązek stosowania tego zwolnienia. Natomiast osoby młode nie mają obowiązku składania oświadczenia w tej sprawie. W związku z tym, począwszy od wypłaty wynagrodzeń w styczniu 2020 r., płatnik nie powinien od nich pobierać zaliczki na PIT. Podatek należy pobierać, gdy:

 • przychód pracownika przekroczy w trakcie roku kwotę 85 528 zł,
 • pracownik ukończy 26 lat,
 • zostanie złożone oświadczenie o naliczaniu podatku mi. na PIT-2.

Zwolnienie z PIT dla młodych obecnie nie wymaga składania oświadczenia zleceniodawcy/pracodawcy.

Kwota przekraczająca limit 85 528 zł podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W takiej sytuacji pracodawca jest zobligowany do odprowadzenia za pracownika 12% podatku, a gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy – do odprowadzenia 32% podatku.

Przy ustalaniu limitu zwolnienia z PIT istotna jest kwota brutto wynagrodzenia.

Według resortu finansów kluczowe znaczenie ma dzień, w którym pracodawca dokonuje przelewu wynagrodzenia za dany miesiąc. Przychody otrzymane przez pracowników i zleceniobiorców mogą być jeszcze zwolnione z podatku do dnia 26. urodzin włącznie.

Przykład 1.

Pracownik 29 kwietnia kończy 26. rok życia. 

 1. Wynagrodzenie za kwiecień zostanie przelane 30 kwietnia: W sytuacji, gdy pracodawca wyśle przelew z wynagrodzeniem po dniu urodzin pracownika, utraci on prawo do zwolnienia z PIT swoich przychodów za ten miesiąc. Czyli pracodawca zobowiązany będzie do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki PIT od uzyskanych przychodów.
 2. Wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie przelane w dniu urodzin (29 kwietnia): Pracownik ma prawo do zwolnienia z PIT zarobków otrzymanych do ukończenia 26. roku życia (łącznie z dniem urodzin). Czyli za dany miesiąc pracodawca nie musi potrącać jeszcze zaliczki PIT.
 3. Wynagrodzenie za kwiecień będzie przelane 25 kwietnia: W tej sytuacji pracownik zachowa prawo do zwolnienia z PIT w kwietniu.

Limit 85 528 zł (przychód brutto) dotyczy wszystkich przychodów osiąganych u różnych płatników. Dlatego może się zdarzyć sytuacja, w której zaliczki nie będą pobierane przez kilku płatników, a w rozliczeniu rocznym podatnik przekroczy limit zwolnienia. Wówczas będzie on musiał zapłacić podatek. W takiej sytuacji może być dla niego korzystniejsze złożenie wniosku o niestosowanie zwolnienia z opodatkowania. Po otrzymaniu takiego wniosku płatnik najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, pobiera zaliczki na podatek. Ważne jest to, że wniosek ten składa się dla każdego roku podatkowego. 

Przykład 2.

Pracownik, który nie ukończył 26. roku życia, w styczniu 2023 roku złożył u pracodawcy wniosek o pobór zaliczek bez uwzględnienia zwolnienia dla młodych. W takiej sytuacji płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. W omawianym przypadku podatek powinien być pobierany najpóźniej od lutego 2023 r.

W początkowym okresie obowiązywania ulgi bez PIT dla młodych zwolnienie było stosowane pod warunkiem, że podatnik złożył płatnikowi oświadczenie o chęci skorzystania z nowej ulgi. Aktualnie zaliczki na podatek domyślnie nie powinny być pobierane od wynagrodzeń osób spełniających warunki korzystania z ulgi. Natomiast tylko w przypadku, gdy podatnik chce, aby od jego dochodów był naliczany podatek, powinien złożyć odpowiedni wniosek.