Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

PIT-11 od płatnika - i jak dalej z nim postępować?

Do końca lutego płatnik, a więc m.in. pracodawca ma czas na przekazanie pracownikom deklaracji PIT-11. Jest to informacja o dochodach, kosztach uzyskania przychodu oraz pobranych składkach i zaliczkach na podatek. Jest ona potrzebna, aby dokonać rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, na które mamy czas do końca kwietnia. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, co zrobić z PIT-11.

PIT-11 od płatnika

Płatnicy, w tym pracodawcy i zleceniodawcy, mają obowiązek przekazać podatnikom informacje o wysokości osiągniętego przez nich dochodu i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy do końca lutego każdego roku. Natomiast do urzędu skarbowego deklarację PIT-11 płatnik zobligowany jest przesłać w wersji elektronicznej w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym.

PIT-11 oprócz informacji o dochodach i pobranych zaliczkach zawiera również dane o kosztach uzyskania przychodu i pobranych składkach (ZUS i zdrowotnych). W dokumencie PIT-11 wykazywane są z reguły dochody opodatkowane według skali podatkowej (12% lub 32%). Od tych dochodów płatnik ma obowiązek potrącić i odprowadzić zaliczki na podatek oraz składki.

PIT-11 może zawierać dane z różnych źródeł, nie tylko z umowy o pracę, lecz także m.in. z:

 • umowy zlecenie, umowy aktywizacyjnej i umowy o dzieło;
 • praw autorskich;
 • pracy przypadającej podczas aresztowania tymczasowego;
 • działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie;
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
 • świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wszystkie dane z PIT-11 należy wykorzystać przy sporządzaniu zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37. Jeśli otrzymaliśmy kilka PIT-11, to dane z wszystkich tych deklaracji są potrzebne do zeznania rocznego.

PIT-11 nie wysyłamy do urzędu skarbowego, a jedynie zawarte w nim dane wykorzystujemy do sporządzenia PIT-36 lub PIT-37.

Dlaczego w ogóle dokonujemy rocznego rozliczenia? Na jego podstawie może okazać się, że będziemy musieli dokonać opłaty w związku ze zbyt małą pobraną zaliczką na podatek. Może się również okazać, że nadpłaciliśmy podatku i teraz otrzymamy zwrot. Skąd te różnice? Mogą one wynikać z nieuwzględnienia przez pracodawcę kwoty wolnej od podatku. Wtedy okaże się, że mamy nadpłatę. Jeśli jednak w jednym miesiącu kwota wolna od podatku zostanie uwzględniona więcej niż raz, np. przez dwóch pracodawców, okaże się, że będziemy musieli dopłacić.

Co jeśli nie otrzymaliśmy PIT-11 od płatnika?

Może się zdarzyć, że z różnych powodów nie otrzymamy PIT-11 od płatnika. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy albo jeżeli pracowaliśmy za granicą. Wówczas pracodawca nie przekazał PIT-11 również do urzędu skarbowego. Co zrobić w takiej sytuacji?

W pierwszej kolejności należy spróbować skontaktować się z płatnikiem. Jeśli to się nie uda, można powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Jednak brak PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia rocznego, dlatego należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Określić wysokość swoich wynagrodzeń, np. na podstawie przelewów czy pasków wynagrodzeń.
 2. Zsumować wynagrodzenia z całego roku od tego płatnika.
 3. Wyliczyć przysługujące koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS i zdrowotne, które płatnik powinien odprowadzić odpowiednio do urzędu skarbowego i do ZUS. W tym celu możemy skorzystać z kalkulatora.
 4. Wpisać wyliczone kwoty do deklaracji rocznej.

Deklarację roczną należy przekazać do urzędu skarbowego wraz z pismem wyjaśniającym, w którym wskażemy, że nie otrzymaliśmy informacji PIT-11 od płatnika, a dane zostały wypełnione na podstawie samodzielnie ustalonych informacji.

PIT-11 nie otrzymamy również wówczas, jeśli z umowy osiągnęliśmy niższe dochody niż 200 zł brutto, o ile ta umowa nie została zawarta ze swoim pracodawcą.

Rozliczenie roczne PIT-37

PIT-37 jest najczęściej sporządzaną roczną deklaracją podatkową. Do jej przekazania są zobowiązani pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści czyli osoby, które rozliczają swoje jedyne źródła przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, uzyskiwane jedynie za pośrednictwem płatnika lub płatników.

Jeżeli poza wyżej wymienionymi przychodami osiągane są również inne, oprócz PIT-37 trzeba będzie wypełnić jeszcze jedną deklarację, w zależności od rodzaju przychodów.

Rozliczenia można dokonać indywidualnie, z małżonkiem lub z dzieckiem.

Rozliczenie z małżonkiem

Tak jak wspomniano wyżej, rozliczenia podatkowego można dokonać wspólnie z małżonkiem, o ile on również spełnia warunki do złożenia PIT-37.

Można go dokonać również, gdy małżonek ma miejsce zamieszkania w dowolnym państwie EOG lub Szwajcarii, o ile osiągnięte przychody podlegają opodatkowaniu w Polsce i stanowią co najmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku kalendarzowym. Co istotne, należy udokumentować certyfikatem rezydencji dla celów podatkowych miejsce zamieszkania małżonka.

Rozliczenia z małżonkiem nie można dokonać za rok, w którym zawarto związek małżeński albo rozwiązało się wspólność majątkową.
Wspólnego rozliczenia nie można dokonać również, jeśli którykolwiek z małżonków rozlicza się podatkiem tonażowym lub liniowym poprzez ryczałt ewidencjonowany (z wyjątkiem prywatnego najmu i dzierżawy rozliczanej ryczałtem).

Jeżeli rozliczamy się z małżonkiem, do wypełnienia PIT-u wystarczą danego jednego z małżonków.

Rozliczenie z dzieckiem

Deklarację roczną można rozliczyć również z dzieckiem. Takiego rozliczenia można dokonać zarówno z małżonkiem, jak i samotnie wychowując dziecko. Co ważne, nie należy doliczać dochodów dzieci (np. praca czy stypendium). W przypadku osiągania dochodów musi ono samodzielnie się rozliczyć.

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko jest możliwe:

 • jeżeli dziecko jest małoletnie;
 • bez względu na wiek, jeśli dostaje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25 lat przez dziecko uczące się.

PIT-37 - ulgi i odliczenia

Przy sporządzaniu zeznania rocznego można skorzystać z ulg i odliczeń, dzięki którym może się okazać, że otrzymamy większy zwrot lub kwota do zapłacenia będzie mniejsza. Może to być np. ulga na internet, dzieci, rehabilitację, uczynione darowizny, w tym oddana krew, czy działalność badawczo-rozwojowa. Ulgi należy rozliczyć w dodatkowych PIT-ach np. PIT/0, PIT/BR i PIT/D.

PIT-37 i PIT-36 na podstawie PIT-11

Znamy już podstawowe zasady rozliczania za pomocą PIT-37. Teraz należy wykorzystać dane zawarte w PIT-11 do wypełnienia PIT-37 lub odpowiednio PIT-36:

 • przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, pobrane zaliczki, a także składki zawarte w PIT-11 należy przenieść we właściwe rubryki  PIT-37 lub PIT-36;
 • w przypadku otrzymania więcej niż jednego PIT-11, kwoty z tych samych rubryk we wszystkich PIT-11 należy zsumować i przenieść zsumowaną kwotę do odpowiedniego pola w rozliczeniu rocznym.

Rozliczenia można dokonać samodzielnie lub np. dzięki programom, które są dostępne online. Z reguły takie programy informują krok po kroku, co należy zrobić. Możliwe jest również wczytanie swojego wstępnie wypełnionego PIT-37 (PFR) bezpośrednio z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie roczne (PIT-36 lub PIT-37) po wypełnieniu należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wysyłki można dokonać przez internet, w przypadku wypełniania PIT za pomocą programu, e-deklaracji i PIT PFR. Wówczas potrzebne będą takie dane jak imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP i kwota przychodu z ubiegłego roku.