Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wypłata wynagrodzenia – w jakiej formie?

Kodeks pracy wprost nakreśla w jaki sposób pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenia pracownikom. Od kilku lat domyślną formą stała się wypłata wynagrodzenia na konto. Czy to oznacza brak możliwości rozliczeń gotówkowych? O tym poniżej.

Forma wypłaty wynagrodzenia w 2023 roku

Jeszcze kilka lat temu Kodeks pracy nie wskazywał jednoznacznie, w jakiej formie powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika lub poprzez zawarcie właściwego zapisu w zakładowym układzie pracy wynagrodzenie oprócz wypłaty do rąk własnych w formie gotówkowej mogło być wypłacane przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Obecne przepisy zakładają w jakiej formie, domyślnie, powinno być wypłacane wynagrodzenie pracownikom.

Art. 86 § 3 Kodeksu pracy
„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”
Oznacza to, że wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane na rachunek bankowy podany przez pracownika lub na pisemny wniosek pracownika w gotówce.

Domyślną formą wypłaty wynagrodzenia za pracę jest przelew na rachunek bankowy. Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych jest możliwa po uprzednim złożeniu przez pracownika wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce.

Czy konto jest obowiązkowe?

Kodeks pracy daje pracownikowi możliwość decydowania o tym, czy chce otrzymywać wynagrodzenie przelewem, czy w gotówce. W przypadku gdy pracownik nie posiada konta bankowego, pracodawca nie może wywierać na niego nacisku, by je założył. Co więcej brak posiadania przez pracownika rachunku bankowego nie może być powodem do nieterminowej wypłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 282 § 1 k.p. pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Pracownik który nie otrzymał wynagrodzenia może na tej podstawie rozwiązać umowę z pracodawcą bez wypowiedzenia.

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika – zasady

Przy zmianie formy wypłaty wynagrodzenia z gotówkowej na bezgotówkową należy pamiętać, że przelew z wynagrodzeniem powinien być wykonany w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na rachunku bankowym pracownika najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia wskazanym przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych. 

Art. 86 § 1 Kodeksu pracy
"Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy."

Osoby nieposiadające konta bankowego mogą skorzystać z tzw. podstawowego rachunku płatniczego, który jest bezpłatny. Obecnie banki mają obowiązek zakładania takich rachunków w celu umożliwienia pobierania dochodów lub świadczeń np. wynagrodzenia za pracę.