Poradnik Pracownika

Wypłata wynagrodzenia – w jakiej formie?

Za sprawą ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją uległ zmianie sposób przekazywania pracownikowi wynagrodzenia za pracę. W związku z nowelizacją Kodeksu pracy od 2019 roku domyślną formą stała się wypłata wynagrodzenia na konto pracownika.

Forma wypłaty wynagrodzenia w 2021 roku

Przed rokiem 2019 Kodeks pracy nie wskazywał jednoznacznie, w jakiej formie powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika lub poprzez zawarcie właściwego zapisu w zakładowym układzie pracy wynagrodzenie oprócz wypłaty do rąk własnych w formie gotówkowej mogło być wypłacane przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Obecne przepisy zakładają w jakiej formie, domyślnie, powinno być wypłacane wynagrodzenie pracownikom.

Art. 86 § 3 Kodeksu pracy
„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”
Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane na rachunek bankowy podany przez pracownika lub na pisemny wniosek pracownika w gotówce.

Domyślną formą wypłaty wynagrodzenia za pracę jest przelew na rachunek bankowy. Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych jest możliwa po uprzednim złożeniu przez pracownika wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce.

Pracownicy, którzy pobierali wynagrodzenie do rąk własnych przed 2019 rokiem, mogli zdecydować, czy chcą zmienić formę wypłaty wynagrodzenia, czy w dalszym ciągu pobierać wynagrodzenie w gotówce. Pracownicy zgłaszają chęć pozostania przy dotychczasowej formie wypłaty wynagrodzenia poprzez złożenie wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Natomiast w celu zmiany formy wypłaty wynagrodzenia przekazują pracodawcy numer rachunku bankowego.

Obowiązek informacyjny pracodawcy 

W terminie 21 dni od wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących formy wypłaty wynagrodzenia pracodawca miał obowiązek poinformować każdego pracownika o konieczności podania numeru rachunku bankowego, na który chciał otrzymać wynagrodzenie lub złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracownik powinien był w ciągu 7 dni od otrzymania informacji przekazać numer rachunku bankowego lub złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Gdy pracownik nie wskaże numeru rachunku oraz nie złoży oświadczenia o przekazywaniu wynagrodzenia do rąk własnych, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pensje do rąk własnych.

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika – zasady

Przy zmianie formy wypłaty wynagrodzenia z gotówkowej na bezgotówkową należy pamiętać, że przelew z wynagrodzeniem powinien być wykonany w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na rachunku bankowym pracownika najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia wskazanym przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych. 

Art. 86 § 1 Kodeksu pracy
"Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy."

Osoby nieposiadające konta bankowego mogą skorzystać z tzw. podstawowego rachunku płatniczego, który jest bezpłatny. Od sierpnia 2018 roku banki mają obowiązek zakładania takich rachunków w celu umożliwienia pobierania dochodów lub świadczeń np. wynagrodzenia za pracę.