Poradnik Pracownika

Wypłata na konto pracownika – zmiany od 2019 r.

Cały rozdział drugi Kodeksu pracy reguluje kwestię wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wskazuje między innymi, że pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia, a także, że pensja powinna zostać wypłacona w formie pieniężnej. Oznacza to możliwość przekazania środków zarówno przelewem, jak i w gotówce. Jednak od nowego roku wypłata na konto pracownika stanie się domyślą forma wypłaty. Sprawdź co się zmieni od 2019 roku!

Jak było do tej pory?

Do końca roku 2018 w Kodeksie pracy obowiązuje zapis art. 86 § 3: Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

W praktyce oznaczało to pełną dowolność formy wypłaty. Przede wszystkim obecny przepis nie wskazuje, w jaki sposób powinno zostać przekazane wynagrodzenie za pracę. Dotychczas wyglądało to tak, że pracownik, który chciał otrzymywać pensję przelewem na konto, sporządzał oświadczenie ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, a następnie przekazywał je przełożonemu. Jednakże w dalszym ciągu wielu pracodawców chętnie korzystało z wypłaty wynagrodzenia w gotówce.

Wypłata na konto pracownika, czyli zmiany od 2019 roku

Od nowego roku zmienią się zapisy w Kodeksie pracy. Art. 86 § 3 Kodeksu pracy będzie brzmiał następująco:

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Co należy przez to rozumieć? Otóż powyższy przepis zakłada, że pracodawca przekazuje wynagrodzenie pracownikowi przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Tym samym wypłata na konto pracownika niejako będzie formą domyślną. Druga część zdania dopuszcza zastosowanie wypłaty gotówkowej, ale dopiero na pisemny wniosek pracownika.

Od nowego roku domyślną formą wypłaty będzie przelew na konto pracownika. Inna forma wypłaty wynagrodzenia może być dokonana tylko na wniosek pracownika!

Jaka więc jest różnica między starym a nowym zapisem?

Zmiana wspomnianego przepisu daje pracownikowi możliwość decydowania o tym, czy chce otrzymywać wynagrodzenie przelewem, czy w gotówce. Dotychczas tę decyzję podejmował pracodawca, który poprzez odpowiednie zapisy, np. w regulaminie wynagradzania, sam mógł wybrać, w jakiej formie będzie wypłacał pensję.

Z pewnością nowe regulacje są ukłonem w stronę pracowników, ponieważ nie będą zobowiązani podporządkowywać się ustaleniom pracodawcy. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o słuszności przepisów, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie wszystkie sfery związane z finansami i przepływami pieniędzy opierają się na płatnościach przelewem.