Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe w pierwszym miesiącu pracy?

Zachorowałem w pierwszym miesiącu zatrudnienia, nie minęło jeszcze 30 dni od rozpoczęcia przeze mnie pracy. Czy dostanę wynagrodzenie chorobowe? Przed podjęciem zatrudnienia, pracowałem dla innej firmy. 

Michał, Zgorzelec

 

Wynagrodzenie chorobowe, bądź zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi po upłynięciu okresu wyczekiwania. Okres wyczekiwania w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę) wynosi 30 dni. Oznacza to, że w praktyce prawo do w.w. świadczeń uzyska pracownik po upływie 30 dni od zatrudnienia.

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

Do okresu wyczekiwania można zaliczyć również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego pracownika. Możliwość ta występuje pod warunkiem, że przerwa między okresami ubezpieczeniowymi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana:

  • urlopem wychowawczym,
  • urlopem bezpłatnym,
  • odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Pracownik może także nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia, gdy ubezpieczony:

  • jest absolwentem szkoły lub szkoły wyższej, który został objęty ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, który posiada wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • jest posłem lub senatorem, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • jest funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Do okresu 10 lat ubezpieczenia chorobowego wlicza się wszystkie okresy obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, wraz z okresami obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przypadające przed 1 stycznia 1999 r., bez względu na przerwy między nimi.

Zwolnienie lekarskie L4 w pierwszym miesiącu pracy a wynagrodzenie chorobowe

Pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, gdy czas niezdolności do pracy, trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego a 14 dni gdy, gdy mowa o pracowniku który ukończył 50 rok życia. Powyżej tych limitów, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy finansowany i wypłacany przez ZUS.

Art. 92. Kodeksu pracy
§ 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
[...]
§ 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W przypadku, gdy choroba pracownika miała miejsce przed upływem pierwszego miesiąca pracy, podstawę wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego stanowić będzie:

  • stawka wynagrodzenia miesięcznego określona kwotowo w umowie o pracę (przy stałej kwocie wynagrodzenia),
  • kwota, którą pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy pracy (przy zmiennych składnikach wynagrodzenia).

Jeżeli wymogi dotyczące nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia nie zostaną spełnione, wówczas dni choroby przypadające w pierwszych 30 dniach ubezpieczenia chorobowego, należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe należy wypłacić od 31 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.