Poradnik Pracownika

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Mój mąż jest zatrudniony w w firmie na etat, jednak obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy w takim wypadku będzie miał prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej i będzie miał aktualne ubezpieczenie zdrowotne podczas gdy wykorzystuje urlop bezpłatny?

Sylwia, Zamość

 

Urlop bezpłatny- brak ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z tym, że urlop bezpłatny jest zawieszeniem stosunku pracy, przestaje obowiązywać konieczność podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Jednak po tym okresie uprawnienie to wygasa, co w efekcie pozbawia pracownika możliwości bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. Okres urlopu bezpłatnego, to przerwa w opłacaniu składek.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - jako członka rodziny

Jeżeli po upływie 30 dni, pracownik będzie nadal przebywał na urlopie bezpłatnym, to aby mieć prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłosić go może pracujący małżonek, małżonek emeryt lub pracujące dziecko.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie podlegają temu ubezpieczeniu. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia na druku zgłoszeniowym ZUS ZCNA . Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonek,
  • wstępni (a więc rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny (np. dzieci i małżonka), to również one po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia przez niego urlopu bezpłatnego tracą prawo do opieki finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.