Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dodatkowe zatrudnienie - czy należy informować pracodawcę?

Jestem zatrudniony na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie niższej niż minimalna płaca. Jednak posiadam dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na część etatu również w innej firmie. Czy w takim wypadku mam obowiązek poinformować o tym swoich pracodawców?

 

Marcel, Częstochowa

 

Powszechne przepisy prawa pracy nie obligują podwładnych do informowania pracodawcy o tym, że zamierzają podjąć dodatkowe zatrudnienie lub dodatkową działalność zarobkową, a tym bardziej – do uzyskiwania na to zgody.

Jednak dla celów ustalenia prawidłowej podstawy wymiaru składek pracownik powinien poinformować swoich pracodawców o pozostałych stosunkach pracy. Dotyczy to zwłaszcza pracowników, którzy są zatrudnieni na część etatu.

Podstawa naliczenia składek na Fundusz Pracy

Jeśli łączny oskładkowany przychód pracownika, o którym mowa w pytaniu, wynosi co najmniej tyle, ile kwota minimalnego wynagrodzenia, to każdy z jego pracodawców powinien opłacać za pracownika składkę na FP pod warunkiem, że pracownik nie ukończył odpowiedniego wieku. Pracodawca nie opłaca składek za pracowników, którzy osiągnęli co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) i 60 lat (w przypadku mężczyzn).

Wysokość składki na Fundusz Pracy ustala się na podstawie kwot stanowiących podstawę wymiaru obowiązkowych składek emerytalno-rentowych (bez stosowania jej rocznego limitu). Nalicza się ją jednak dopiero wtedy, gdy podstawa ta wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie. W 2023 roku od stycznia do czerwca  jest to 3 490,00 zł, a od lipca do grudnia 3 600,00zł brutto.

Jeżeli pracownik posiada dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na niepełnym etacie i uzyskuje z każdej z tych umów miesięczną pensję w kwocie niższej od wysokości minimalnej płacy, obowiązek opłacania składek na FP powstaje, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru tych składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracownik, uzyskujący przychody z tytułu zatrudnienia na kilku etatach, powinien złożyć w formie pisemnej każdemu pracodawcy oświadczenie. Na podstawie przedłożonego oświadczenia pracodawca będzie wiedział, w jakiej wysokości miesięcznie pracownik uzyskuje łączne wynagrodzenie we wszystkich stosunków pracy, a następnie czy ma obowiązek opłacać za taką osobę składkę na FP.

Pracownik nie jest zobowiązany przepisami prawa do informowania swoich pracodawców o podjęciu przez niego dodatkowego zatrudnienia, jednakże powinien on tego dokonać na cele poprawnych rozliczeń pracodawców z ZUS, ponieważ gdy suma jego wynagrodzeń osiągnie poziom minimalnej krajowej, wtedy pracodawcy zobowiązani będą opłacać za niego składki na Fundusz Pracy.

Dodatkowe zatrudnienie a zakaz konkurencji

Należy również pamiętać o tym, że dodatkowe zatrudnienie może być zakazane i  zostać określone w umowie o zakazie konkurencji, zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką samą działalność. W przypadku podpisania umowy o zakazie konkurencji pracownik nie może podjąć dodatkowego zatrudnienia, jeżeli praca wykonywana u innego pracodawcy narusza umowę o zakazie konkurencji i stanowi zagrożenie interesów pracodawcy.