Poradnik Pracownika

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jestem pracownikiem firmy informatycznej. Niedawno podpisałem zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Czym jest umowa o zakazie konkurencji i co to dla mnie oznacza w praktyce? Co jak jednak podejmę pracę u konkurencji?

    Piotr, Szczecin

 

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest praktyką stosowaną przez pracodawców, których pracownicy mają dostęp do szczególnie ważnych informacji. Ujawnienie tych informacji mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a więc zawarcie takiej umowy, zabezpiecza interes pracodawcy.

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji jest regulowany Kodeksem pracy. Zgodnie z nimi pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy lub świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Co do zasady, aby zakaz konkurencji był skuteczny w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy, pracodawca i pracownik powinni zawrzeć na piśmie umowę o zakazie konkurencji.

Art. 1013 Kodeksu pracy
Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Co zawiera umowa o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji powinna więc jasno wskazywać obszary i zakres, w jakim pracownik nie będzie mógł wykonywać działalności konkurencyjnej. Ponadto, powinna określać czas jej trwania oraz, co bardzo ważne, wysokość odszkodowania jakie będzie otrzymywał pracownik w związku z powstrzymywaniem się z prowadzeniem działalności. Jak stanowi art. 1012 § 3 Kp odszkodowanie to, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem pracy. W praktyce oznacza to, że jeżeli umowa o zakazie konkurencji została zawarta na rok, to odszkodowanie nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia, jakie pracownik uzyskał w ostatnim roku pracy.

Pracodawca, który poniósł szkodę, wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody, np. na drodze sądowej. Umowa o zakazie konkurencji może być rozwiązana na podstawie porozumienia stron.

Strzałka