Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jestem pracownikiem firmy informatycznej. Niedawno podpisałem zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Czym jest umowa o zakazie konkurencji i co to dla mnie oznacza w praktyce? Co jak jednak podejmę pracę u konkurencji?

    Piotr, Szczecin

 

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest praktyką stosowaną przez pracodawców, których pracownicy mają dostęp do szczególnie ważnych informacji. Ujawnienie tych informacji mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a więc zawarcie takiej umowy, zabezpiecza interes pracodawcy.

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji jest regulowany Kodeksem pracy. Zgodnie z nimi pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy lub świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Co do zasady, aby zakaz konkurencji był skuteczny w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy, pracodawca i pracownik powinni zawrzeć na piśmie umowę o zakazie konkurencji.

Art. 1013 Kodeksu pracy
Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Co zawiera umowa o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji powinna więc jasno wskazywać obszary i zakres, w jakim pracownik nie będzie mógł wykonywać działalności konkurencyjnej. Ponadto, powinna określać czas jej trwania oraz, co bardzo ważne, wysokość odszkodowania jakie będzie otrzymywał pracownik w związku z powstrzymywaniem się z prowadzeniem działalności. Jak stanowi art. 1012 § 3 Kp odszkodowanie to, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem pracy. W praktyce oznacza to, że jeżeli umowa o zakazie konkurencji została zawarta na rok, to odszkodowanie nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia, jakie pracownik uzyskał w ostatnim roku pracy.

Pracodawca, który poniósł szkodę, wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody, np. na drodze sądowej. Umowa o zakazie konkurencji może być rozwiązana na podstawie porozumienia stron.