Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Deklaracja o wysokości wpłaty podstawowej do PPK – bezpłatny wzór

Przepisy dotyczące PPK jasno określają wysokość wpłat, jakich powinien dokonać pracownik i pracodawca. Przewidują nawet sytuacje, kiedy wpłaty te mogą zostać obniżone. Kto może skorzystać z opłacania niższych składek? Czy w takim przypadku powinna zostać wypełniona deklaracja o wysokości wpłaty podstawowej?

Deklaracja o wysokości wpłaty podstawowej – wzór

Do pobrania:

pdf
Deklaracja o wysokości wpłaty podstawowej do PPK – wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Deklaracja o wysokości wpłaty podstawowej do PPK – wzór.docx druk do ręcznego wypełnienia

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne. Jest to dobrowolny system dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat, są zatrudnione oraz podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu tego zatrudnienia. Oznacza to, że osoby w wieku 18–55 lat automatycznie zostaną zapisane do programu. Można jednak zrezygnować w dowolnym momencie, składając odpowiednie oświadczenie. W każdej chwili można również złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do PPK. Co więcej – co 4 lata członkostwo będzie automatycznie odnawiane, wobec czego konieczne stanie się ponowne złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK.

Program PPK jest tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo, co oznacza, że każdy z tych podmiotów przekazuje wpłaty na PPK. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK stanowi zwykle 2% (może zostać obniżona), a wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę to 1,5% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może finansować także wpłatę dodatkową w wysokości do 2%, a pracodawca wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Państwo przekazuje wpłatę powitalną (jednorazową) w kwocie 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

Wpłata podstawowa pracownika do PPK

W różnych źródłach można znaleźć informację, że wpłata podstawowa finansowana przez pracownika zgodnie z ustawą o PPK wynosi 2% jego wynagrodzenia. Jednak warto także pamiętać, że może ona zostać obniżona. Z takiego uprawnienia mogą skorzystać osoby, których wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku jest to kwota 3360 zł). U osób spełniających ten warunek wysokość wpłaty podstawowej może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia.

Jak obniżyć wpłatę podstawową?

Aby obniżyć wysokość wpłaty podstawowej do PPK, uczestnik powinien złożyć pracodawcy odpowiedni dokument. Deklaracja o wysokości wpłaty podstawowej zawiera informację o wysokości, do jakiej pracownik chce ją obniżyć (minimalnie można wpłacać 0,5%). Co ważne, deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej nie może złożyć osoba zatrudniona, która nie jest uczestnikiem PPK, a zatem taka, która złożyła rezygnację z PPK.

Uczestnik przed złożeniem omawianej deklaracji powinien zweryfikować, czy jego wynagrodzenie nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Aby to ustalić, musi zsumować wynagrodzenie uzyskiwane ze wszystkich zatrudnień, z których jest objęty – obowiązkowo lub dobrowolnie – ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Przykład 1.

Pani Anna ma podpisane dwie umowy o pracę z różnymi podmiotami, w każdym z nich jest uczestniczką PPK. Z jednej umowy otrzymuje 1400 zł, natomiast z drugiej 2000 zł. Łącznie daje to 3400 zł, więc jest to kwota wyższa niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku 3360 zł). Pani Anna nie może złożyć deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej u żadnego z pracodawców.

Jeśli pracownik nie sprawdził, jaki otrzymuje przychód z różnych źródeł i okaże się, że korzystał z obniżenia stawki, a zarabiał więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia, wówczas straci prawo do rocznej dopłaty od państwa.

Przykład 2.

Pan Jan jest zatrudniony w dwóch zakładach pracy, w każdym z nich złożył deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej. U jednego z pracodawców otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł, a u drugiego 1600 zł. Każdy z pracodawców uwzględnił jego pismo i obniżał wpłaty podstawowe. W związku z tym, że łączny przychód z dwóch umów wynosi 3600 zł, pan Jan nie powinien składać deklaracji o obniżeniu wpłat do PPK, dlatego nie otrzyma rocznej dopłaty od państwa.

Pracodawca, który przyjął deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej, ma obowiązek sprawdzić, czy z tytułu zatrudnienia u niego wynagrodzenie uczestnika PPK nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie przekracza ww. ustawowy limit, pracodawca nie uwzględnia takiej deklaracji. Z kolei gdy wynagrodzenie nie przekracza omawianego limitu, wówczas pracodawca deklarację uwzględnia, a wpłata podstawowa w obniżonej wysokości obowiązuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację.

Przykład 3.

Pan Karol w umowie ma wpisane, że otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł plus dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł. Złożył on u swojego pracodawcy deklarację o obniżeniu wpłaty. Pracodawca nie uwzględni jednak tej deklaracji, ponieważ wynagrodzenie pana Karola jest wyższe od limitu (3500 zł > 3360 zł).

Natomiast po przyjęciu deklaracji o obniżeniu wpłat pracodawca powinien weryfikować wysokość wynagrodzenia uczestnika PPK. W miesiącach, w których wynagrodzenie uczestnika PPK przekracza kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, nie powinien uwzględniać deklaracji w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej i zobowiązany jest do podwyższenia wysokości wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK do 2%.

Przykład 4.

Pani Julia otrzymuje minimalne wynagrodzenie, w związku z czym w kwietniu złożyła deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do 1%. W maju pracodawca po raz pierwszy obniżył jej wpłatę podstawową, która wyniosła 28 zł (2800 zł x 1%). W czerwcu pani Julia otrzymała jednak dodatkową premię w wysokości 1000 zł, czyli pracodawca w tym miesiącu zobowiązany jest pobrać wpłatę podstawową w wysokości 2%, tj. 76 zł (3800 zł x 2%). W kolejnych miesiącach, jeśli pani Julia będzie otrzymywać jedynie wynagrodzenie minimalne, jej wpłata podstawowa znowu może zostać obniżona.

Należy także pamiętać, że uczestnik może w każdej chwili zmienić deklarację obniżenia wpłaty podstawowej, podwyższając ją z np. 0,5% do 1% lub powrócić do jej podstawowej wysokości, czyli 2%. W przypadku takich zmian ponownie wypełnia się deklarację o wysokości opłaty podstawowej.

Deklaracja o wysokości wpłaty podstawowej – elementy

Osoby, które chcą obniżyć swoją wpłatę podstawową, składają odpowiednią deklarację. Wniosek powinien zawierać takie informacje, jak:

1. dane osoby zatrudnionej:

  • imię (imiona);
  • nazwisko;
  • PESEL lub – gdy osoba nie ma nadanego takiego numeru – datę urodzenia;
  • serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;

2. nazwa podmiotu zatrudniającego;
3. oświadczenie o obniżeniu wpłaty podstawowej wraz z wysokością, do jakiej zostaje obniżona, lub rezygnacji z obniżenia tej wpłaty;
4. data i podpis osoby zatrudnionej;
5. data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu.

Wypełniony wniosek o wznowienie wpłat do PPK należy złożyć podmiotowi zatrudniającemu. Taką dyspozycję można złożyć pracodawcy w każdym czasie.

PPK ma za zadanie zapewnić większe oszczędności, a tym samym zagwarantować większe bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. Należy jednak pamiętać, że wpływa to na wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymuje do ręki. Z tego powodu ustawodawca umożliwił obniżenie wpłaty podstawowej dla osób otrzymujących niskie wynagrodzenie.