Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wpłaty do PPK – ile wynoszą i kto je finansuje?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania skierowany do wszystkich osób zatrudnionych opłacających składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Program ma na celu pomoc uczestnikom PPK w systematycznym gromadzeniu środków przeznaczenia emerytalnego.

Kto może oszczędzać w ramach PPK?

Już od 2021 roku pracownicy mogą korzystać z oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnikiem PPK może być każda osoba między 18. a 70. rokiem życia zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, która z tego tytułu podlega składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zapisanie pracownika do PPK odbywa się na dwa sposoby w zależności od wieku zatrudnionego:

  • automatycznie dla wszystkich pracowników między 18. a 55. rokiem życia, z możliwością rezygnacji;
  • na wniosek pracownika o dołączenie do PPK w przypadku zatrudnionych między 55. a 70. rokiem życia. 

Uczestnikami PPK nie mogą być pracownicy młodociani oraz osoby, które ukończyły 70. rok życia!

Ile wynoszą wpłaty do PPK i kto je finansuje? 

Wpłaty dokonywane na konto uczestnika PPK są finansowane przez pracownika, pracodawcę oraz budżet państwa. Pracownik oraz pracodawca są zobligowani do odprowadzania wpłat podstawowych oraz mają możliwość zadeklarowania nieobowiązkowej wpłaty dodatkowej. Budżet państwa zasila natomiast konto uczestnika PPK jednorazową wpłatą powitalną oraz dopłatami rocznymi.

Wpłaty podstawowe i dodatkowe

Składki podstawowe są określone procentowo i stanowią:

  • w przypadku składki finansowanej przez pracownika – 2% wynagrodzenia;
  • w przypadku składki finansowanej przez pracodawcę – 1,5% wynagrodzenia.

Co ważne, pracownicy otrzymujący wynagrodzenie w wysokości niższej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia (3010 zł brutto w 2022 roku) mają możliwość obniżenia wpłaty podstawowej poniżej 2%. Warto jednak zaznaczyć, że nie może ona wynosić mniej niż 0,5% wysokości wynagrodzenia.

Wysokość wpłaty dodatkowej oraz wpłaty podstawowej w przypadku zarobków nieprzekraczających 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia jest określana przez uczestnika PPK na deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu. 

Oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej pracownik oraz przedsiębiorca mogą zadeklarować wpłaty dodatkowe wynoszące maksymalnie:

  • 2% wynagrodzenia w przypadku składki finansowanej przez pracownika;
  • 2,5% wynagrodzenia w przypadku składki finansowanej przez pracodawcę.

Oznacza to, że miesięcznie na konto uczestnika PPK będą wpływać składki o wartości od 3,5% do 8% wynagrodzenia brutto pracownika, w zależności od decyzji dotyczącej finansowania wpłat dodatkowych oraz ich wysokości.

Wpłata powitalna oraz dopłaty roczne

Wpłata powitalna oraz dopłaty roczne przekazywane na konto uczestnika PPK są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Powitalna wpłata w wysokości 250 zł jest przyznawana jednorazowo pracownikom, na rzecz i w imieniu których została zawarta umowa o prowadzenie PPK oraz którzy są uczestnikami PPK przez okres wynoszący co najmniej 3 miesiące.

Osoba będąca uczestnikiem więcej niż jednego programu oszczędnościowego w ramach PPK może otrzymać tylko jedną wpłatę powitalną!

Dodatkowo co 12 miesięcy uczestnik PPK będzie otrzymywał dopłatę roczną w wysokości 240 zł, pod warunkiem że w danym roku kalendarzowym kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę i pracownika będzie równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w tym roku.

Przykład 1.

Ile środków finansowanych przez pracownika i pracodawcę musiałby zgromadzić na koncie uczestnik PPK, aby w 2023 roku uzyskać prawo do dopłaty rocznej?

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku w okresie styczeń - czerwiec: 3 490,00 zł

Miesięczna wysokość wpłat podstawowych: 3,5% wynagrodzenia (1,5% – pracodawca + 2% – pracownik)

Kwota wpłat podstawowych za okres 6 miesięcy liczona od wynagrodzenia minimalnego:

6 mies. x 3 490,00 zł x 3,5% = 732,90 zł

Uczestnik PPK uzyskałby prawo do dopłaty rocznej, jeśli zgromadziłby na swoim koncie w PPK minimum 732,90 zł.

Co ważne, pracownicy, których wynagrodzenie jest niższe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, powinni zgromadzić na swoim koncie w PPK w danym roku kalendarzowym środki z wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracownika i przedsiębiorcę o wartości co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w tym roku, aby skorzystać z dopłaty rocznej.

Przykład. 2

Ile środków finansowanych przez pracownika i pracodawcę musiałby zgromadzić na koncie uczestnik PPK otrzymujący wynagrodzenie niższe niż 1,2-krotność wynagrodzenia minimalnego, aby w 2023 roku uzyskać prawo do dopłaty rocznej?

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku w okresie styczeń - czerwiec: 3 490,00 zł

Miesięczna wysokość wpłat podstawowych: 3,5% wynagrodzenia (1,5% – pracodawca + 2% – pracownik)

Kwota wpłat podstawowych za okres 6 miesięcy liczona od wynagrodzenia minimalnego:

6 mies. x 3 490,00 zł x 3,5% = 732,90 zł

25% kwoty wpłat podstawowych za okres 6 miesięcy liczonej od wynagrodzenia minimalnego:

732,90 zł x 25% = 183,23 zł

Uczestnik PPK otrzymujący wynagrodzenie niższe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia uzyskałby prawo do dopłaty rocznej, jeśli zgromadziłby na swoim koncie w PPK minimum 183,23 zł.