Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Świadczenie przedemerytalne 2024 - komu przysługuje ?

Wypłaty i przyznawanie zasiłku przedemerytalnego określa Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004 r. Zawiera ona zasady ustalania prawa do świadczeń, tryb postępowania o przyznanie ich i wypłatę. Określa także zasady przejmowania przez ZUS wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz są w niej opisane postawy do wstrzymania wypłaty. W poniższym artkule przedstawiamy, kto ma prawo uzyskać świadczenie przedemerytalne 2024.

Świadczenie przedemerytalne 2024 - kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?

Świadczenia przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zgłoszony przez osobę ubiegającą się o to świadczenie. Wniosek ten powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Aby pracownik mógł starać się o świadczenie musi:

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy mieć ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a pracę stracić z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności;
  • ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy;
  • mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy - wtedy świadczenie dostanie niezależnie od wieku.

Do stażu liczą się okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego

Świadczenia przedemerytalnego nie dostanie pracownik zaraz po zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która spełnia szczególne warunki wymagane do przyznania tego świadczenia, jeżeli:

  • przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
  • obecnie jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie przedemerytalne 2024 - ile wynosi?

Zasiłek przedemerytalny ustalany na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. - 1 794,70 zł brutto. Do końca lutego 2024 roku kwota tego świadczenia wynosiła 1 600,70 zł brutto.

Świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji, która przeprowadzana jest na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości. Wskazanie wysokości przychodu jest konieczne z uwagi na to, że w zależności od tej wysokości organ rentowy będzie wypłacał zasiłek przedemerytalny  w pełnej wysokości, zmniejszy jego wysokość lub też zawiesi prawo do świadczenia (zasiłku). Obowiązek powiadomienia ZUS o zatrudnieniu lub zawarciu umowy, z której tytułu jej wykonawca objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, spoczywa odpowiednio na pracodawcy i świadczeniobiorcy.