Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia - zasady wypłaty zasiłku w 2024 roku

Jeden z pracowników, któremu kończy się umowa, jest na zwolnieniu lekarskim. Czy ja jako pracodawca jestem zobowiązany do wypłaty zasiłku za zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, czy po zakończonej umowie byłemu pracownikowi już nie należy się zasiłek i co ze świadectwem pracy – jak mam wykazać ten okres chorobowy?

Czesław, Nowa Wieś

 

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Pracownik, który ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy albo choruje w trakcie ciąży, zachowuje z kolei prawo do 100% wynagrodzenia.

Po 33 dniach lub po 14 dniach pracownikowi nie przysługuje już wynagrodzenie, a zasiłek  chorobowy. W przypadku, kiedy pracodawca jest płatnikiem zasiłków, kontynuuje on wypłatę świadczeń w imieniu ZUS, następnie podczas rozliczenia względem ZUS pomniejsza kwotę wpłaty na konto ZUS. Jeśli jednak pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłków po upływie 33 lub 14 dni, to przekazuje odpowiednią dokumentację pracownika do ZUS, a ten dokonuje wypłaty świadczeń już bezpośrednio na konto pracownika.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia 

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal nieprzerwanie co najmniej 30 dni, to za zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy przysługuje za cały czas trwania niezdolności do pracy. Warunkiem jest, by niezdolność do pracy powstała nie później niż 14 dni przed ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego, a w przypadku choroby zakaźnej – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nie dłużej jednak niż przez 91 dni. Okres zasiłkowy to czas pobierania zasiłku chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych do jednego okresu zasiłkowego dodaje wszystkie okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli niezdolność była spowodowana różnymi przyczynami.

Zasiłek za zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego kontynuowanego po ustaniu zatrudnienia w sytuacji, gdy osoba:

  • ma ustalone prawo do emerytury, renty;
  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym;
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  • nie nabyła prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia (zatrudnienia) z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania;
  • utraciła tytuł do ubezpieczenia po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

W sytuacji, gdy pomiędzy okresami zwolnień lekarskich nastąpił chociaż jeden dzień przerwy, ZUS także nie wypłaci zasiłku. Jeśli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia to powinien je dostarczyć do oddziału ZUS zgodnego z jego miejscem zamieszkania.

Zwolnienie chorobowe w trakcie wypowiedzenia 

Często zdarza się tak, że pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia od swojego pracodawcy decyduje się na udanie się na zwolnienie chorobowe. W sytuacji, gdy przysługuje mu jeszcze wynagrodzenie chorobowe, za które płaci pracodawca, wówczas zwolnienie wpływa na konto płatnika i ten wypłaca wynagrodzenie. Bywa tak, że zwolnienie chorobowe wykracza jednak poza okres umowy. W takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić świadczenie tylko do okresu obowiązywania umowy.

Przykład.1

Pani Anna otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia kończy się 25 kwietnia. Pracodawca otrzymał jednak od pani Anny zwolnienie lekarskie z datą obowiązywania od 24 kwietnia do 30 kwietnia. Ja ile dni wynagrodzenie chorobowe wypłaci pracodawca?

Pracodawca ma obowiązek wypłacić chorobowe za okres dwóch dni, czyli do 25 kwietnia – za kolejne dni świadczenie wypłaca ZUS. Pracodawca powinien ponadto przekazać druk Z-3 do ZUS.

Jeśli stosunek pracy zakończył się, a zwolnienie lekarskie nadal trwa, to tak jak zostało wspomniane, pracodawca rozlicza absencje zgodnie z datami zatrudnienia. Za dalsze okresy zwolnienia nie ma już obowiązku płacić.

Zwolnienie chorobowe na wypowiedzeniu a świadectwo pracy 

Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument, ponieważ to w nim zawarte są wszelkie informacje na temat zatrudnienia. W treści świadectwa pracy powinny znaleźć się również informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych z ubezpieczenia społecznego. W szczególności mowa o wskazaniu okresów nieskładkowych i składkowych, które są niezwykle istotne przy ustalaniu uprawnień emerytalnych i rentowych. Jeśli chodzi o absencje chorobowe, należy je wykazać w ust. 6 pkt 8 świadectwa pracy – tu pracodawca informuje o liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku, w którym ustał stosunek pracy (wskazywane są liczby dni, ale tylko tych, podczas których wypłacane było wynagrodzenie chorobowe), natomiast w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy należy wpisać wszystkie okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia (tu pracodawca wykazuje konkretne okresy chorobowe, czyli zarówno wynagrodzenia, jak i zasiłki).

W sytuacji, kiedy zwolnienie lekarskie danego pracownika wybiega poza okres zatrudnienia, w świadectwie pracy i tak powinny być wykazane okresy chorobowe tylko do momentu ustania stosunku pracy.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku – podsumowanie

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia jest możliwe - zarówno jego otrzymanie jak i uzyskanie świadczeń z tego tytułu. Jeśli zwolnienie wpłynęło jeszcze wówczas, gdy trwał stosunek pracy, to pracodawca wypłaca chorobowe do zakończenia umowy, a następnie przekazuje dokumenty do ZUS i ten kontynuuje wypłatę świadczeń. Na tym etapie rola płatnika się kończy – jeśli pracownik będzie brał kolejne zwolnienia, powinien je już sam dostarczać do ZUS z odpowiednią dokumentacją.