Poradnik Pracownika

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Jeden z pracowników, któremu kończy się umowa, jest na zwolnieniu lekarskim. Czy ja jako pracodawca jestem zobowiązany do wypłaty zasiłku za zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, czy po zakończonej umowie już nie należy mu się zasiłek?

Czesław, Nowa Wieś

 

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal nieprzerwanie co najmniej 30 dni, to za zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy przysługuje za cały czas trwania niezdolności do pracy. Warunkiem jest, by niezdolność do pracy powstała nie później niż 14 dni przed ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego, a w przypadku choroby zakaźnej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nie dłużej jednak niż przez 182 dni lub 270 dni - gdy niezdolność spowodowana jest gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Okres zasiłkowy to czas pobierania zasiłku chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych do jednego okresu zasiłkowego dodaje wszystkie okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli niezdolność była spowodowana różnymi przyczynami.

Zasiłek za zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego kontynuowanego po ustaniu zatrudnienia w sytuacji, gdy osoba:

  • ma ustalone prawo do emerytury, renty,

  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym,

  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

  • nie nabyła prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia (zatrudnienia) z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania,

  • jeżeli ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

W sytuacji, gdy pomiędzy okresami zwolnień lekarskich nastąpił chociaż jeden dzień przerwy, ZUS także nie wypłaci zasiłku.

Po ustaniu zatrudnienia zwolnienie lekarskie pracownik powinien dostarczyć do oddziału ZUS zgodnego z jego miejscem zamieszkania.