Od nowego roku chory pracownik nie będzie musiał dostarczać do zakładu pracy zwolnienia lekarskiego osobiście - lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienie lekarskie. Wprowadzenie zwolnień on-line to duże ułatwienie dla chorych pracowników, którzy musieli takie zwolnienie przekazać pracodawcy w ciągu 7 dni od wystawienia, a ich stan zdrowia na to nie pozwalał. W takim wypadku często pracownicy prosili o pomoc osobę bliską lub członka swojej rodziny. Od nowego roku nie będzie takiej konieczności.

Zwolnienie lekarskie - zmiany w przepisach od nowego roku

Wydawane do tej pory zwolnienie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do wykonywanej pracy spowodowanej chorobą lub pobytem w szpitalu oraz zaświadczenia o konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w razie jego choroby zmieni formę z papierowej na elektroniczną - ma to przyspieszyć proces informowania ZUS oraz pracodawcy.

Aktualnie w przypadku choroby pracownika po wizycie u lekarza wystawiane jest zaświadczenie ZUS ZLA oraz jego dwie kopie. Oryginał zaświadczenia w ciągu 7 dni od jego sporządzenia dostaje ZUS. Co do kopii - jedna zostaje u  lekarza wystawiającego zaświadczenia, drugą pracownik musi dostarczyć pracodawcy, nie później jednak niż 7 dni od daty jego otrzymania. Niedochowanie 7-dniowego terminu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku, przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Od nowego roku wystawianie zwolnień lekarskich oraz ich przekazywanie do ZUS i płatnika składek z założenia będzie odbywało się drogą elektroniczną. E-zwolnienie będzie dostarczane do ZUS, a ten prześle je do płatników składek przez skrzynkę podawczą na profil informacyjny płatnika nie później, niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Czy pracodawca będzie wiedział, że jestem na chorobowym ?

Do 31 grudnia 2015 r.właściciele firm zatrudniający więcej niż 5 pracowników muszą założyć profil informacyjny na ZUS-owskiej Platformie Usług Elektronicznych na potrzeby nowych, elektronicznych zwolnień lekarskich. Pozostali mogą założyć go dobrowolnie, natomiast muszą do końca 2015 roku pisemnie poinformować podwładnych o swoim wyborze.

Płatnicy nieposiadający profilu na PUE muszą bowiem poinformować (w formie pisemnej) swoich ubezpieczonych do końca grudnia 2015 r. o obowiązku dostarczania im wydruków e-ZLA począwszy od 1 stycznia 2016 r.

Obowiązek przekazania zwolnienia lekarskiego zostanie przeniesiony z pracownika na lekarza. Lekarz, który wystawi zwolnienie, będzie zobligowany do jego przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Powinien tego dokonać w tym samym dniu. Jeśli z jakichś przyczyn będzie to niemożliwe, lekarz powinien przekazać e-zwolnienie niezwłocznie (po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej). Pracownik natomiast nie będzie musiał dostarczać już zwolnienia do zakładu pracy.

Gdy z informacji udostępnionych przez ZUS na profilu informacyjnym wystawiającego zwolnienie lekarskie będzie wynikało, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek (wyświetli się taki komunikat), lekarz przekaże ubezpieczonemu wydruk wystawionego e-zaświadczenia, opatrzonego jego podpisem i pieczątką. Taki właśnie wydruk pracownik będzie musiał dostarczyć pracodawcy. Lekarz wystawiający zaświadczenie ZUS ZLA będzie jednak musiał poinformować ubezpieczonego o konieczności jego doręczenia odpowiednio płatnikowi zasiłku lub płatnikowi składek w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia.  Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżony o 25%.

Ważne!

Od nowego roku lekarze będą mogli wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie. Te papierowe będą jednak ciągle ważne aż do końca 2017 roku. Dopiero od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Cel wprowadzenia elektronicznych zwolnień

Pracownik nie będzie już musiał podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny udawać się do pracodawcy albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych.

Wprowadzone zmiany mają również na celu ukrócić proceder nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Zwiększy się dzięki temu skuteczność prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, szczególnie tych krótkotrwałych. Dotychczas przepisy dopuszczały dostarczenie zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od wystawienia, co wykluczało szansę skontrolowania osób będących na takim zwolnieniu. Skróci się również okres oczekiwania na wypłatę świadczeń z ZUS.

System będzie wypełniał automatycznie dane o pacjencie, co ograniczy wprowadzanie błędnych informacji. Zapobiegnie to sytuacjom, w których pracownik musiał udawać się do lekarza w celu poprawy danych.

Warto również pamiętać, że pomimo, iż pracodawca będzie miał profil informacyjny, pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA), które trzeba przekazać do zakładu pracy. Dopiero od  1 stycznia 2018 r.  będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.