Poradnik Pracownika

Zwolnienie lekarskie w wersji elektronicznej

Chory pracownik już nie musi dostarczać do zakładu pracy zwolnienia lekarskiego osobiście - lekarze obecnie wystawiają elektroniczne zwolnienie lekarskie. Wprowadzenie e-ZLA to duże ułatwienie dla chorych pracowników, którzy musieli takie zwolnienie lekarskie przekazać pracodawcy w ciągu 7 dni od wystawienia, a ich stan zdrowia na to nie pozwalał. W takim wypadku często pracownicy prosili o pomoc osobę bliską lub członka swojej rodziny. Teraz już nie jest to konieczne.

Zwolnienie lekarskie - zmiany w przepisach

Wydawane zwolnienie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do wykonywanej pracy spowodowanej chorobą lub pobytem w szpitalu oraz zaświadczenia o konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w razie jego choroby zmieniło formę z papierowej na elektroniczną - ma to przyspieszyć proces informowania ZUS oraz pracodawcy.

Wcześniej w przypadku choroby pracownika po wizycie u lekarza wystawiane było zaświadczenie ZUS ZLA oraz jego dwie kopie. Oryginał zaświadczenia w ciągu 7 dni od jego sporządzenia dostawał ZUS. Co do kopii - jedna zostawała u lekarza wystawiającego zaświadczenia, drugą pracownik musiał dostarczyć pracodawcy, nie później jednak niż 7 dni od daty jego otrzymania. Niedochowanie 7-dniowego terminu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego powodowało obniżenie o 25% wysokości zasiłku, przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Od 2016 roku wystawianie zwolnień lekarskich oraz ich przekazywanie do ZUS i płatnika składek z założenia mogło odbywać się drogą elektroniczną. E-zwolnienie jest dostarczane do ZUS, a ten przesyła je do płatników składek przez skrzynkę podawczą na profil informacyjny płatnika nie później, niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Czy pracodawca będzie wiedział, że jestem na chorobowym?

Do 31 grudnia 2015 r. właściciele firm zatrudniający więcej niż 5 pracowników musieli założyć profil informacyjny na ZUS-owskiej Platformie Usług Elektronicznych na potrzeby nowych, elektronicznych zwolnień lekarskich. Pozostali mogli założyć go dobrowolnie, natomiast musieli do końca 2015 roku pisemnie poinformować podwładnych o swoim wyborze.

Od 1 grudnia 2018 roku obowiązek przekazania zwolnienia został przeniesiony z pracownika na lekarza. Lekarz, który wystawił zwolnienie lekarskie, jest zobligowany do jego przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Powinien tego dokonać w tym samym dniu. Jeśli z jakichś przyczyn będzie to niemożliwe, lekarz powinien przekazać e-zwolnienie niezwłocznie (po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej). Pracownik natomiast nie będzie musiał dostarczać już zwolnienia do zakładu pracy.

Gdy z informacji udostępnionych przez ZUS na profilu informacyjnym wystawiającego zwolnienie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek (wyświetla się taki komunikat), lekarz przekazuje ubezpieczonemu wydruk wystawionego e-zaświadczenia, opatrzonego jego podpisem i pieczątką. Taki właśnie wydruk pracownik musi dostarczyć pracodawcy. Lekarz wystawiający zaświadczenie ZUS ZLA musi jednak poinformować ubezpieczonego o konieczności jego doręczenia odpowiednio płatnikowi zasiłku lub płatnikowi składek w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia.  Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżony o 25%.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie - cel wprowadzenia

Pracownik nie musi podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny udawać się do pracodawcy albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych.

Wprowadzone zmiany mają również na celu ukrócić proceder nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Zwiększy się dzięki temu skuteczność prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, szczególnie tych krótkotrwałych. Dotychczas przepisy dopuszczały dostarczenie zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od wystawienia, co wykluczało szansę skontrolowania osób będących na takim zwolnieniu. Skróci się również okres oczekiwania na wypłatę świadczeń z ZUS.

System wypełnia automatycznie dane o pacjencie, co ogranicza wprowadzanie błędnych informacji. Zapobiega to sytuacjom, w których pracownik musi udawać się do lekarza w celu poprawy danych.

Aktualnie ubezpieczony ma obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny od adresu zamieszkania. W przypadku zmiany adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy ubezpieczony powinien w przeciągu 3 dni poinformować o tym fakcie płatnika składek oraz ZUS!

Wprowadzenie e-ZLA okazało się dużym ułatwieniem zarówno dla pracowników, jak i ich pracodawców.