Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia - jak się je rozlicza?

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić z inicjatywy pracownika, pracodawcy lub za porozumieniem stron. Są jednak sytuacje, kiedy wręczenie pracownikowi wypowiedzenia przez pracodawcę jest niemożliwe. Najczęściej jest to nieobecność pracownika. Niezgodne z prawem jest wypowiedzenie umowy pracownikowi, który otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy, opiekuje się chorym członkiem rodziny, przebywa na urlopie wypoczynkowym lub innym urlopie związanym z rodzicielstwem. Czy jeśli dojedzie do skutecznego rozwiazania umowy, to zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia może wydłużyć stosunek pracy?

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia

Nierzadko pracodawcy mają do czynienia z sytuacją, kiedy pracownicy w dniu otrzymania wypowiedzenia udają się do lekarza w celu otrzymania zwolnienia lekarskiego. Jedni w ten sposób chcą uciec przed obowiązkiem pracy w okresie wypowiedzenia, inni są błędnie przekonani o tym, że zwolnienie lekarskie spowoduje, że wypowiedzenie umowy o pracę będzie nieważne. Jest to oczywiście nieprawdą.

Przykład 1.

Pracownik działu produkcji, Jan Nowak, 22.03.2023 r. pracował w zakładzie pracy na pierwszej zmianie w godzinach 6:00-14:00. W trakcie wykonywania obowiązków został wezwany do działu kadr, gdzie wręczono mu wypowiedzenie. Pracownik zapoznał się z jego treścią i podpisał dokument. Po zakończonym dniu pracy pan Nowak udał się do lekarza, od którego otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 22.03.2023 r. do 30.04.2023 r.

W tym przypadku wypowiedzenie zostało wręczone pracownikowi w sposób skuteczny. Oznacza to, że pracownik zapoznał się z jego treścią i potwierdził swoim podpisem. Natomiast nawet gdyby nie podpisał dokumentu, to przedstawienie pracownikowi wypowiedzenia w obecności świadka jest uznawane za skuteczne. Warto zwrócić uwagę, że pracownik przepracował cały dzień, który zwolnienie również obejmuje. Za 22.03 należy się pracownikowi wynagrodzenie za przepracowany dzień, nie ma tu uzasadnienia dla wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Jeśli okres wypowiedzenia pana Nowaka wynosił 2 tygodnie, to po zakończonym okresie zwolnienia lekarskiego powinien on wrócić do pracy, do końca okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie chorobowe na okresie wypowiedzenia

Do końca okresu zatrudnienia pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym, w okresie wypowiedzenia pracownik ma dokładnie takie sama prawa jak taki, który zatrudniony jest w normalnym trybie. A zatem pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim w trakcie trwania okresu wypowiedzenia posiada takie same prawo do wynagrodzenia chorobowego, jak pozostali pracownicy. Podobnie jest z prawem do zasiłku chorobowego. Jego wysokość będzie taka sama jak przed okresem wypowiedzenia.

Kontynuacja chorobowego po zakończeniu okresu wypowiedzenia

Może zdarzyć się tak, że skończy się okres wypowiedzenia, a zwolnienie lekarskie nadal będzie obowiązywało. Co w takiej sytuacji? Po ustaniu stosunku pracy płatnikiem zasiłku dla pracownika staje się ZUS. Tam też będzie przekazywane elektroniczne zwolnienie lekarskie.

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, nawet jeśli jego niezdolność do pracy wystąpiła już po zakończeniu stosunku pracy. Jednak w tym przypadku muszą zostać spełnione dwa warunku:

  • pracownik zachorował nie później niż w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy lub nie później niż w ciągu 3 miesięcy w razie chorób zakaźnych lub innych, których objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby oraz
  • choroba trwała nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.

Wypowiedzenie wręczone w czasie nieobecności

Zgodnie z przepisami, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w określonych przypadkach.

Art. 53. Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
  2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Powyższy artykuł Kodeksu pracy skraca okres zakazu wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę w trakcie jego nieobecności. Innymi słowy oznacza to, że zwolnienie lekarskie nie jest sposobem na ucieczkę przed otrzymaniem wypowiedzenia.