Poradnik Pracownika

Ile dni na dostarczenie L4 ma pracownik?

Czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika nakłada na niego obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego za czas choroby. Jest on w tym czasie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Dowodem potwierdzającym niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim, przygotowanym w tym celu druku. Prz czytaj ile dni na dostarczenie L4 do pracodawcy ma pracownik, a pracodawca do ZUS.

Termin czyli ile dni na dostarczenie L4 ma pracownik?

Zwolnienie lekarskie oprócz potwierdzenia nieobecności w pracy, stanowi przede wszystkim podstawę do wypłaty odpowiednich świadczeń chorobowych. Jedną z okoliczności mającą znaczenie przy ustalaniu wysokości należnego zasiłku jest terminowe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Ubezpieczony jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia  pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Termin 7 dni, w jakim pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie, należy liczyć od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia przez ubezpieczonego. Jeżeli ostatni dzień terminu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten upływa następnego dnia.

Również i ubezpieczony, którego pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, takie zaświadczenie musi dostarczyć swojemu pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Chodzi tu o zatrudnionego u płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. Płatnik, który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS-u, podając datę dostarczenia zaświadczenia przez ubezpieczonego (wpisując ją na odwrocie zwolnienia i poświadczając wpis pieczątką i podpisem upoważnionej osoby). Nie ma ustalonego sposobu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Przyjąć zatem trzeba, że każda forma doręczenia dokumentu jest właściwa.

Ważne!

Ubezpieczony nie ma obowiązku osobistego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego płatnikowi czy ZUS-owi.

Pracownik może sam dostarczyć zaświadczenie lekarskie. W imieniu ubezpieczonego czynności tej może dokonać inna osoba, której ubezpieczony powierzy jej wykonanie. Również skutecznym sposobem doręczenia zwolnienia jest jego nadanie za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego L4

W przypadku jeśli dostarczenie zwolnienia lekarskiego nastąpi po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy ulega obniżeniu o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone.

Przykład 1.

Pracownik otrzymał zaświadczenie ZUS ZLA w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorą żoną w okresie od 1 czerwca do 10 czerwca br. Zaświadczenie to dostarczył pracodawcy 20 czerwca br. Termin, w którym powinien przekazać ZUS ZLA płatnikowi składek, jest liczony od następnego dnia po wystawieniu zwolnienia, tj. od 2 czerwca br. i upłynął 8 czerwca br. Ponieważ pracownik nie zachował tego terminu, otrzyma zasiłek opiekuńczy obniżony o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia kiedy miało miejsce dostarczenie zwolnienia lekarskiego, tj. od 9 do 10 czerwca br.

Lepsza kontrola zwolnień lekarskich - e-zwolnienie

Od 1 stycznia 2016 roku nie ma konieczności, by chory pracownik musiał dostarczyć do zakładu pracy zwolnienie lekarskie. Lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (L4). Wprowadzenie zwolnień on-line to znaczące ułatwienie dla osób chorych, którzy musieli taki dokument przekazać pracodawcy w ciągu 7 dni od wystawienia, a stan zdrowia na to nie pozwalał. Zaświadczenie lekarskie będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego, z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Zarówno ZUS, jak i pracodawca dostaną informację o zwolnieniu lekarskim przesłanym drogą elektroniczną. Po wystawieniu tego tzw. e-zwolnienia lekarz przekaże je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, który udostępni je bezpłatnie płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Elektroniczne zwolnienie lekarskie traktowane będzie dokładnie tak samo, jak jego papierowa wersja. Jednocześnie należy podkreślić, że lekarz będzie miał możliwość wystawienia po 31 grudnia 2015 r. zaświadczenia lekarskiego na dotychczas obowiązującym formularzu ZUS ZLA. Będzie to możliwe nie dłużej niż do końca czerwca 2018 roku. Może się zatem okazać, że nawet płatnik obowiązany do odbierania e-zwolnień przez pewien czas będzie otrzymywał zwolnienia dwiema drogami – elektronicznie i w postaci druków wypisywanych ręcznie.