Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Obniżenie zasiłku chorobowego za nieterminowe dostarczenie L4

Przebywałem na  zwolnieniu lekarskim w okresie 08.01.2018 - 16.01.2018 r. Lekarz wystawił zwolnienie pierwszego dnia choroby, czyli 08.01.2018 r. Zwolnienie chorobowe przekazałem pracodawcy po powrocie do pracy, czyli w poniedziałek 19.01.2018 r., a ten poinformował mnie, że nastąpi obniżenie zasiłku chorobowego, bo przekroczyłem termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego. Dlaczego? Przecież dostarczyłem zwolnienie od razu po powrocie do pracy.

Antoni, Zielona Góra

 

Pracownik powinien dostarczyć zwolnienie chorobowe w ciągu 7 dni od dnia następnego po dniu wystawienia tego zwolnienia. Przekroczenie tego terminu może spowodować obniżenie zasiłku chorobowego.  Jeżeli pracownik jest w stanie udowodnić, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym, wtedy przy liczeniu terminu 7 dni zostanie przyjęta późniejsza data. Pracownik nie ma obowiązku osobistego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego pracodawcy. Może to uczynić za pośrednictwem Poczty Polskiej (za datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego) lub poprosić członka rodziny czy kolegę z pracy o przekazanie dokumentu pracodawcy.

Obniżenie zasiłku chorobowego

Obniżenie zasiłku chorobowego o 25% jest stosowane, jeżeli pracownik dostarczy pracodawcy zwolnienie lekarskie z opóźnieniem (ZUS ZLA). Płatnik, który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, ma obowiązek bez zwłoki przekazać zaświadczenie lekarskie do ZUS, wraz z podaniem daty dostarczenia zaświadczenia przez ubezpieczonego (należy zapisać ją na odwrocie zwolnienia - poświadczyć pieczątką i podpisem upoważnionej osoby).

Problem pojawia się, jeżeli pracownik dostarczy zaświadczenie lekarskie po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, wówczas zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone (łącznie z tym dniem).

Kiedy nie następuje obniżenie zasiłku chorobowego?

Obniżenie zasiłku chorobowego nie następuje, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby wykazana w zaświadczeniu lekarskim jest krótsza niż 8 dni. Nawet jeżeli zwolnienie lekarskie zostało dostarczone w późniejszym terminie bez usprawiedliwienia.