Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zasiłek chorobowy po poronieniu

Od dłuższego czasu przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu trudnej ciąży. Niestety ostatnio mój stan pogorszył się i okazało się, że straciłam dziecko. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o zasiłek chorobowy po poronieniu?

Marlena, Ostrzeszów

 

Pracownica, która poroniła, w dalszym ciągu ma prawo pobierać zasiłek chorobowy, jednak będzie się to odbywało na zasadach innych niż dotychczas.

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Pracownica, która zaszła w ciążę, ale ze względów zdrowotnych nie może pracować, po przedłożeniu u pracodawcy zwolnienia lekarskiego staje się uprawniona do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Chorobowe w ciąży rozliczane jest w inny sposób niż standardowe zwolnienie lekarskie. W tym przypadku można liczyć na wyższy zasiłek oraz na dłuższy okres zasiłkowy, a mianowicie:

  • świadczenia chorobowe wypłacane są w wysokości 100% wynagrodzenia,
  • okres pobierania zasiłku wynosi 270 dni.

Przykład 1.

Lekarz wystawił pani Marii zwolnienie lekarskie w czasie ciąży. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby to 4000 zł. Podstawa świadczeń chorobowych wyniesie 3451,16 zł (4000 zł – 13,71% x 100%).

Zgodnie z pkt 53 komentarza do ustawy zasiłkowej świadczenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru z tytułu niezdolności do pracy przypadającej w czasie ciąży wypłaca się na podstawie zaświadczenia lekarskiego z kodem literowym „B” lub zaświadczenia stwierdzającego stan ciąży.

Czy w przypadku poronienia przysługuje zasiłek macierzyński?

Pracownica, która miała ciążę zagrożoną i doszło u niej do poronienia, nie jest uprawniona do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego. W takiej sytuacji przepisy nie przewidują również dodatkowych świadczeń. Możliwość skorzystania z macierzyńskiego przewidziana jest natomiast w razie urodzenia dziecka martwego.

Art. 180(1) § 1 Kodeks pracy
W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Co ważne, w razie urodzenia dziecka martwego zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru, co potwierdza art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Zasiłek chorobowy po poronieniu

W sytuacji gdy dojdzie do poronienia w czasie trwania zwolnienia lekarskiego, od następnego dnia po poronieniu pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości:

  • 80% podstawy wymiaru

lub

  • 80% podstawy wymiaru, w przypadku gdy przebywa ona w szpitalu.

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość zasiłku chorobowego za okres przebywania w szpitalu zawsze wynosi 80% podstawy zasiłku. Do końca 2021 roku za czas przebywania w szpitalu, za który przysługiwał zasiłek chorobowy, wynosił 70% podstawy.

Aby pracodawca prawidłowo naliczył zasiłek chorobowy po poronieniu, pracownica powinna dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie zawierające dane dotyczące daty poronienia, a także informację o ewentualnym pobycie w szpitalu, jeśli zdarzenie miało miejsce w czasie zwolnienia lekarskiego.

Przykład 2.

Pani Helena otrzymała zwolnienie lekarskie w związku z zagrożoną ciążą na okres od 19 października do 17 listopada. 8 listopada trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że doszło do poronienia. Pracownica do 30 listopada otrzymała kolejne zwolnienie lekarskie, w którym była zawarta informacja o pobycie w szpitalu do 15 listopada. Pani Helena otrzymywała dotychczas zasiłek chorobowy przez 2 miesiące. W związku z tym może liczyć na świadczenia chorobowe w wysokości:

  • 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres od 19 października do 8 listopada;
  • 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres od 9 listopada do 30 listopada.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli pracownica nie dostarczy do zakładu pracy informacji o utracie ciąży i pracodawca wypłaci zasiłek chorobowy po poronieniu w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, wówczas nadpłaconą kwotę świadczenia powinien potrącić przy kolejnej wypłacie.

Okres zasiłkowy po poronieniu

Bardzo istotna jest również kwestia okresu zasiłkowego. W czasie ciąży pracownica może pobierać zasiłek chorobowy przez 270 dni. Jednakże w przypadku poronienia okres zasiłkowy zostaje automatycznie skrócony do 182 dni. Jeśli pracownica pobierała świadczenie chorobowe dłużej niż 182 dni, zasiłek przysługuje jej wtedy wyłącznie do dnia, w którym stwierdzono poronienie. Kobieta, która po tym zdarzeniu w dalszym ciągu jest niezdolna do pracy, może wystąpić o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jego wysokość stanowi 90% podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 75% podstawy za pozostały okres niezdolności do pracy. Co ważne, świadczenie rehabilitacyjne można uzyskać wyłącznie po wydaniu przez lekarza specjalnego orzeczenia wskazującego, że dalsze leczenie i rehabilitacja przyczynią się do odzyskania zdolności do pracy.

Podsumowanie

Utrata ciąży to dla kobiety przeżycie traumatyczne. Przepisy nie przewidują dla pracownicy dodatkowych uprawnień w tak trudnej sytuacji. Nie ma możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo zasiłek chorobowy po poronieniu zostaje obniżony do wysokości takiej jak przy zwykłej chorobie.