Poradnik Pracownika

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy – kiedy jest wypłacany?

Jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, z tytułu której opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne. Czy jest możliwe bym otrzymał zasiłek chorobowy?

Łukasz, Kraków

 

By zleceniobiorca mógł otrzymać zasiłek chorobowy, musi wyrazić chęć opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe poprzez złożenie wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym jest możliwe, tylko pod warunkiem, że z tytułu umowy zlecenie zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Z tytułu ubezpieczenia chorobowego, zleceniobiorcy będą przysługiwały 3 różne zasiłki:

  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek macierzyński.

Zleceniobiorca może otrzymać zasiłek chorobowy po upływie tzw. okresu wyczekiwania, czyli podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nieprzerwanie przez 90 dni. Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem, że przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym czy odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli okres podlegania zleceniobiorcy ubezpieczeniu chorobowemu jest krótszy, wówczas przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód zleceniobiorcy za pełne miesiące kalendarzowe. Jako przychód należy przyjąć kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, wówczas okres jego wypłaty wynosi 270 dni.  Po wykorzystaniu tego okresu, jeśli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie nadal, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, zleceniobiorca może się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne.

Zasiłek chorobowy wynosi odpowiednio:

  • 100% - zasiłek chorobowy za czas choroby przypadającej na okres ciąży,
  • 80% - zasiłek chorobowy z tytułu choroby,
  • 70% - zasiłek chorobowy z tytułu choroby przypadającej na okres pobytu w szpitalu.

Za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy zleceniobiorcy przysługuje 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku.