Poradnik Pracownika

Zwolnienie kobiety w ciąży - czy jest możliwe?

Dwa dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy muszę o tym poinformować mojego pracodawcę? Boję się, że jak się dowie, to mnie zwolni. Czy zwolnienie kobiety w ciąży jest możliwe, jeżeli jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony? Proszę o pomoc.

Wanda, Kraków

 

Przepisy prawa pracy mówią, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego. Istnieje wyjątek od tych uregulowań. Chodzi o przypadek, kiedy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie, jeśli następuje bez wypowiedzenia z winy pracownika, lecz na takie rozwiązanie musi wyrazić zgodę organizacja związkowa w zakładzie, jeżeli takowa istnieje. Zwolnienie kobiety w ciąży jest więc możliwe, ale tylko w opisanych poniżej przypadkach.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika zostało dokładnie opisane w Kodeksie pracy. W związku z tym do przyczyn takiego rozwiązania możemy zaliczyć:

  1. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

  2. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

  3. zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Sytuacją, w której zwolnienie kobiety w ciąży jest możliwe, bez względu na stan, jest przypadek ogłoszenia upadłości lub likwidacji przez pracodawcę. Zwolnieniu podlega wtedy każdy pracownik, bez względu na okoliczności uzasadniające ochronę przed zwolnieniem. Jednak i w tym wypadku, jeśli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca swoją decyzję musi najpierw z nią skonsultować.

Uwaga!

Zarówno w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, jak i ogłoszenia likwidacji bądź upadłości przez pracodawcę, zwolnienie kobiety w ciąży musi zostać uzgodniona ze związkami zawodowymi.

 

Jeżeli w zakładzie pracy trwają zwolnienia grupowe, to pracodawca może zastosować wypowiedzenie zmieniające, czyli zmianę warunków płacy i pracy. Ochrona przed zwolnieniem jest w tym wypadku realizowana tylko częściowo. Jednak w myśl zasady, że nie można kobiecie w ciąży pogarszać warunków płacy, do dnia porodu będzie jej przysługiwał dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia.

Ważne!

W ramach zwolnień grupowych pracodawca może wręczyć pracownicy wypowiedzenie zmieniające warunki umowy, lecz nie może jej zwolnić.