Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Brak okresu wypowiedzenia w umowie - jak wypowiedzieć umowę?

Na początku lutego podpisałam umowę o pracę na czas określony. Niestety dopiero teraz zauważyłam, że brakuje w niej informacji o okresie wypowiedzenia. Czy brak okresu wypowiedzenia w umowie oznacza, że nie mogę jej wypowiedzieć? Czy w związku z tym pracodawca może mnie zwolnić z dnia na dzień?

Iwona, Włocławek

 

Umowa o pracę na czas określony – podstawowa charakterystyka

Umowa o pracę podpisana na czas określony jest specyficznym rodzajem umowy terminowej. Jej podstawowym celem jest zweryfikowanie, czy osoba zatrudniona na danym stanowisku spełnia oczekiwania pracodawcy. Czas obowiązywania takiej umowy powinien wykorzystać również pracownik, sprawdzając swoje miejsce pracy i np. oceniając, czy jest ono zadowalające i spełnia wszystkie oczekiwania. Umowa tego typu jest podpisywana najczęściej po okresie próbnym.

Umowa o pracę na czas określony charakteryzuje się mniejszą ochroną pracownika niż w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowy terminowe nie gwarantują pracownikom trwałości stosunku pracy.

Limity umów na czas określony

Jak sama nazwa wskazuje – umowa na czas określony została zawarta między stronami stosunku pracy na z góry określony termin. Tendencje do proponowania pracownikom tego rodzaju umów skłoniły ustawodawcę do zmian prawnych dotyczących maksymalnego okresu ich obowiązywania. Obecnie umowa o pracę na czas określony może zostać zawarta maksymalnie na okres 33 miesięcy.

Łączny czas umów o pracę na czas określony zawartych z jednym pracodawcą nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Co istotne, na umowy o pracę na czas określony zostały również nałożone limity ilościowe.
Art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy „Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.
 
W praktyce oznacza to, że każda umowa o pracę na czas określony wychodząca poza wymienione wyżej limity automatycznie staje się – z litery prawa – umową na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Umowę terminową można rozwiązać w takim samym trybie, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, tzn:

  • za porozumieniem stron,
  • przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W przypadku podpisania porozumienia stron warunki zakończenia współpracy między stronami mogą przybrać dowolną formę. Wszystko w tej sytuacji jest uzależnione od woli obu stron.

Natomiast w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z góry ustala się, ile wynosi okres wypowiedzenia danej umowy. Brak okresu wypowiedzenia w umowie nie ma znaczenia, ponieważ warunki tego dotyczące zostały określone w Kodeksie pracy.

Okres zatrudnienia

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Przy zatrudnieniu u danego pracodawcy poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Przy zatrudnieniu u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata

1 miesiąc

Przy zatrudnieniu u danego pracodawcy przez co najmniej 3 lata

3 miesiące

Na potrzeby ustalenia okresu wypowiedzenia do czasu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy – nawet jeżeli u danego pracownika nie występowała ciągłość umów.

Przykład 1.

Pracownik kadrowy był zatrudniony w firmie na okres próbny od 1.01.2023 roku do 31.03.2023 roku. Po tym czasie została z nim podpisana umowa na czas określony od 1 kwietnia 2023 roku na 24 miesiące. W lipcu pracodawca stracił duży kontrakt, dlatego też zdecydował się na redukcję etatów. W przypadku omawianego pracownika okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 1 miesiąc, ponieważ okres próbny wlicza się do stażu pracy w kontekście wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

W przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę nie obowiązuje zasada wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy, tak jak ma to miejsce w umowach o pracę na czas nieokreślony.

Bieg okresu wypowiedzenia liczony w miesiącach

Jak prawidłowo liczyć bieg okresu wypowiedzenia umowy na czas określony, w przypadku gdy wypowiedzenie szacowane jest w miesiącach? Momentem startowym jest wówczas pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Oznacza to, że okres wypowiedzenia w takiej sytuacji zawsze będzie kończył się wraz z ostatnim dniem miesiąca.

Przykład 2.

Anna złożyła wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia swojemu pracodawcy 1 kwietnia 2023 roku. Jej współpraca z tym pracodawcą trwała w sumie 10 miesięcy, co oznacza, że obowiązuje ją miesięczny okres wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpocznie się 1 maja 2023 roku i zakończy się 31 maja.

Bieg okresu wypowiedzenia liczony w tygodniach

W przypadku gdy pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, wówczas bieg okresu wypowiedzenia dla danej osoby zaczyna się wraz z nadejściem pierwszej niedzieli występującej po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony kończy się po upływie dwóch tygodni kalendarzowych. W praktyce oznacza to, że zawsze ostatnim dniem okresu wypowiedzenia będzie w tym wypadku sobota.

Przykład 3.

Pracownica z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia złożyła wypowiedzenie u pracodawcy 2 czerwca 2023 roku (piątek), co oznacza, że bieg okresu wypowiedzenia rozpocznie się w niedzielę 4 czerwca, a zakończy się 17 czerwca (sobota).

Brak okresu wypowiedzenia w umowie

Po zmianie przepisów, która miała miejsce w lutym 2016 roku, w umowie o pracę – czy to na czas określony, czy nieokreślony – nie trzeba zawierać informacji o możliwości wypowiedzenia umowy i długości okresu wypowiedzenia. Sposób rozwiązania umowy określają bowiem przepisy Kodeksu pracy, zatem brak okresu wypowiedzenia w umowie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli w umowie o pracę nie ma takiego zapisu, nie oznacza to, że umowy nie można wypowiedzieć. Nie skutkuje to również możliwością zakończenia umowy z pracownikiem przez pracodawcę z dnia na dzień.

Umowa o pracę na czas określony jest umową terminową, którą obowiązują takie same zasady dotyczące jej rozwiązywania, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Co istotne, brak okresu wypowiedzenia w umowie o pracę nie jest błędem ani nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków, ponieważ okresy wypowiedzenia umów są określane odgórnie przez przepisy.