Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o obniżenie wymiaru etatu – darmowy wzór

Jest wiele sytuacji, gdy praca na pełen etat nie jest możliwa. W takich przypadkach pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie. Czy pracodawca może odrzucić wniosek o obniżenie wymiaru etatu pracownika?

Wniosek o obniżenie wymiaru etatu – wzór

Do pobrania:

pdf
Wniosek o obniżenie wymiaru etatu .pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o obniżenie wymiaru etatu.docx druk do ręcznego wypełnienia

Obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować do pracodawcy o obniżenie swojego wymiaru czasu pracy najwyżej do połowy pełnego etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Co ważne, wniosek należy złożyć do pracodawcy w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy. Gdy wniosek zostanie złożony po tym terminie, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Gdy omawiany wniosek zostanie złożony, wówczas pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie umowy o pracę w tym czasie przez pracodawcę jest więc możliwe wyłącznie:

 • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • gdy zachodzą przyczyny do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • gdy przeprowadzane są zwolnienia na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wraz z obniżeniem wymiaru czasu pracy zmniejszeniu ulega wynagrodzenie i okres urlopu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Często wniosek o obniżenie wymiaru urlopu jest składany jeszcze przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Dzięki temu pracownik korzysta z ochrony przed zwolnieniem od pierwszego dnia po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego.

Przykład 1.

Pani Joanna 20 lipca kończy urlop rodzicielski, a po nim chce skorzystać z obniżenia etatu. Dlatego już w czerwcu wysłała do pracodawcy wniosek o obniżenie etatu do ½ na okres 12 miesięcy. Wniosek dotarł do pracodawcy 25 czerwca, dlatego pani Joanna korzysta z ochrony przed zwolnieniem od pierwszego dnia po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.

Skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na prawo pracownika do urlopu wychowawczego. Oznacza to, iż okres pracy w obniżonym wymiarze nie pomniejsza wymiaru urlopu wychowawczego, który przysługuje pracownikowi.

Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2014 roku

„[...] prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 186(7) kp jest odrębnym i niezależnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego, aczkolwiek z tym urlopem funkcjonalnie powiązanym z tego względu, że przysługującym pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Tym samym okres pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego nie wpływa na wymiar urlopu wychowawczego. Natomiast z prawa do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy na podstawie art. 186(7) kp pracownik będzie korzystał przez okres, w którym będzie spełniał ustawowe warunki uprawniające go do urlopu wychowawczego”.

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków wniosek o obniżenie wymiaru etatu w przypadku pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;
 • wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;
 • wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

Do wniosku dołącza się:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
 • oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Przepisy prawa nie precyzują, czy i w jaki sposób pracownik może zrezygnować z obniżonego wymiaru czasu pracy. W praktyce kadrowej uznaje się, że rezygnacja z obniżonego wymiaru etatu jest możliwa za zgodą pracodawcy, czyli strony powinny dojść do porozumienia w tej sprawie.

Wniosek o obniżenie wymiaru etatu w innych przypadkach

Dodatkowo pracownik może w każdym czasie złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Dotyczy to zarówno obniżenia, jak i podwyższenia wymiaru etatu. Wówczas pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.

W takim przypadku nie ma ogólnego wzoru wniosku o obniżenie wymiaru etatu; przyjmuje się, że powinien on zawierać takie informacje, jak:

 • wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;
 • wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

Warto w tej sytuacji określić powód, dla którego chcemy, aby obniżono wymiar czasu pracy. Może to sprawić, że pracodawca wyrazi zgodę na taki wniosek.

Gdy obie strony stosunku pracy zgadzają się na zmianę, pracownik i pracodawca składają oświadczenia woli, w myśl których dochodzi do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika. Aby dochować wszelkich formalności, powinno zostać zawarte porozumienie zmieniające do umowy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy zazwyczaj, choć nie zawsze, wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz pociąga za sobą zmianę warunków urlopowych, a konkretnie proporcjonalny spadek liczby dni wolnych do wykorzystania.

Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Szczególne uprawnienia mają w tym względzie pracownicy mający możliwość korzystania z urlopu wychowawczego – w takim przypadku pracodawca musi wyrazić zgodę na obniżenie etatu. Natomiast gdy wniosek o obniżenie wymiaru etatu złożą pozostali pracownicy, wówczas pracodawca ma prawo wydać im decyzję odmowną.