Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Urlop wychowawczy a umowa na czas określony

Pracodawca udzielił mi dwuletniego urlopu wychowawczego (do 31 października 2023 r.). Jednak 31 stycznia 2023 r. kończy mi się umowa o pracę. Czy urlop wychowawczy sprawi, że umowa będzie trwała do 31 października? Czy umowa zakończy się w czasie trwania urlopu?

Klara, Strzelin

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest często stosowaną formą zatrudnienia, która umożliwia pracodawcy weryfikację kompetencji oraz zaangażowania swojego pracownika. Umowy na czas określony posiadają określone limity:

  • ilościowe – maksymalnie 3 umów o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem,
  • czasowe – łączny czas umów terminowych zawartych z jednym pracownikiem nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Urlop wychowawczy a umowa na czas określony

W sytuacji gdy pracodawca omyłkowo udzieli urlopu wychowawczego, który wykracza poza termin obowiązywania umowy o pracę, wówczas umowa nie zostaje przedłużona do końca urlopu. Jednak w takiej sytuacji pracodawca powinien skorygować datę końcową urlopu wychowawczego i poinformować o tym fakcie pracownika.

Zasady przyznawania urlopu wychowawczego są jednakowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju umowy. Jeżeli pracownik spełni warunki określone w przepisach, wówczas może z niego skorzystać. Aby uzyskać urlop wychowawczy, pracownik musi złożyć pisemny wniosek. Podanie powinno zawierać:

  • daty: rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
  • okres urlopu wychowawczego, który wykorzystał już na dane dziecko.

Gdy pracodawca otrzyma wniosek, wówczas jest zobowiązany do udzielenia urlopu:

  • w terminie wskazanym w podaniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu,
  • w przypadku niezachowania tego terminu, nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku.

Urlop wychowawczy to przerwa w realizacji istniejącej umowy o pracę. Gdy umowa zawarta jest na czas określony, urlop wychowawczy może zostać udzielony do dnia jej zakończenia.

Gdy urlop wychowawczy został udzielony na okres, który wykracza poza okres trwania umowy, nie powoduje to przedłużenia czasu jej obowiązywania ani przekształcenia w bezterminową.

Odpowiadając za zapytanie czytelniczki, umowa o pracę na czas określony ulegnie w tym przypadku rozwiązaniu z dniem 31 stycznia 2023 roku. Pracodawca nie dokonuje przedłużenia umowy do daty obowiązywania urlopu wychowawczego wedle wniosku urlopowego. Pracodawca zobowiązany jest natomiast wydać pracownicy świadectwo pracy w terminie zakończenia umowy.