Poradnik Pracownika

Urlop wychowawczy a umowa na czas określony

Pracodawca udzielił mi dwuletniego urlopu wychowawczego (do 31 października 2018 r.). Jednak w kwietniu 2018 r. kończy mi się umowa o pracę. Czy urlop wychowawczy sprawi, że umowa będzie trwała do 31 października? Czy umowa zakończy się w czasie trwania urlopu?

 Klara, Strzelin

 

W sytuacji gdy pracodawca omyłkowo udzieli urlopu wychowawczego, który wykracza poza termin obowiązywania umowy o pracę, wówczas umowa nie zostaje przedłużona do końca urlopu. Jednak w takiej sytuacji pracodawca powinien skorygować datę końcową urlopu wychowawczego i poinformować o tym fakcie pracownika.

Zasady przyznawania urlopu wychowawczego są jednakowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju umowy. Jeżeli pracownik spełni warunki określone w przepisach, wówczas może z niego skorzystać. Aby uzyskać urlop wychowawczy, pracownik musi złożyć pisemny wniosek. Podanie powinno zawierać:

  • daty: rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;

  • okres urlopu wychowawczego, który wykorzystał już na dane dziecko.

Gdy pracodawca otrzyma wniosek, wówczas jest zobowiązany do udzielenia urlopu:

  • w terminie wskazanym w podaniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu,

  • w przypadku niezachowania tego terminu, nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku.

 Urlop wychowawczy to przerwa w realizacji istniejącej umowy o pracę. Gdy umowa zawarta jest na czas określony, urlop wychowawczy może zostać udzielony do dnia jej zakończenia.

Uwaga!

Gdy urlop wychowawczy został udzielony na okres, który wykracza poza okres trwania umowy, nie powoduje to przedłużenia czasu jej obowiązywania ani przekształcenia w bezterminową.