Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie stanowi szczególną formę uhonorowania wysiłku nauczycieli prowadzących działalność edukacyjną w trudnych warunkach. Wspomniany dodatek jest świadczeniem uzupełniającym emerytury lub renty, przyznawanym na wniosek zainteresowanego. Jakie są zasady obowiązujące w tym zakresie oraz ile wynosi dodatek za tajne nauczanie? Piszemy na ten temat w niniejszym artykule.

Dodatek za tajne nauczanie — podstawa prawna 

Zasady przyznawania dodatku za tajne nauczanie zostały określone w przepisach Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku — Karta Nauczyciela, zwanej dalej „KN”.

Dodatek za tajne nauczanie w świetle regulacji prawnych KN

Jak wynika z art. 90 ust. 1 KN, nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, przysługuje dodatek do emerytury lub renty w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent, jeżeli nie pobierają takiego dodatku z innego tytułu.

Wspomniany dodatek przysługuje również nauczycielom, którzy przed 1 września 1939 roku nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska, jeżeli nie pobierają dotychczas takiego dodatku z innego tytułu.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 KN przyznanie dodatku za tajne nauczanie następuje na wniosek zainteresowanego.

Kwota dodatku za tajne nauczanie ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent — począwszy od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” co najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę dodatku za tajne nauczanie.

Postępowanie w zakresie wnioskowania o przyznanie dodatku za tajne nauczanie

Jak już wspomnieliśmy, dodatek za tajne nauczanie przysługuje osobom, które:

  • w okresie II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie;
  • przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Jest to podstawowy warunek konieczny do spełnienia w celu uzyskania prawa do wspomnianego świadczenia.

Zainteresowany nabyciem prawa do dodatku musi złożyć wniosek w tej sprawie, ponieważ świadczenie to nie jest przyznawane z urzędu. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o dodatek składa niżej wymienione dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku za tajne nauczanie,
  • zaświadczenie wydane przez właściwe kuratorium oświaty. 

Należy podkreślić, że nie istnieje urzędowo określony wzór formularza w sprawie przyznania dodatku — zainteresowana osoba dokonuje sporządzenia wniosku w tej sprawie we własnym zakresie. 

Dokumentację niezbędną do wdrożenia procedury ubiegania się o dodatek za tajne nauczanie można złożyć w każdym czasie, przy czym najkorzystniejszym wariantem działania jest przedłożenie wymaganych dokumentów jak najwcześniej po uzyskaniu zaświadczenia z kuratorium. Złożenie dokumentacji w późniejszym czasie po spełnieniu wszystkich warunków spowoduje przyznanie dodatku od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Wniosek o dodatek za tajne nauczanie można złożyć w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS-u. Wniosek ten może być złożony w następujący sposób:

  • osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika — w formie pisemnej lub ustnie do protokołu,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego albo polskiego urzędu konsularnego.

Termin rozpatrzenia wniosku o dodatek za tajne nauczanie oraz tryb odwoławczy

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania dodatku za tajne nauczanie należy do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub jednostki organizacyjnej Zakładu wskazanej przez Prezesa ZUS-u.

Po dokonaniu przez ZUS oceny wniosku i załączonej dokumentacji, a także po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeżeli było konieczne, organ rentowy podejmuje decyzję w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej kwestii wymaganej do wydania wspomnianej decyzji.

Od decyzji wydanej przez ZUS wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS-u, która wydała decyzję, do sądu okręgowego — sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Powyższe odwołanie trzeba złożyć w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, przy czym postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Zbieg prawa do dodatku za tajne nauczanie oraz innego dodatku

W pewnych okolicznościach może dojść do sytuacji, w której danej osobie będzie przysługiwał więcej niż jeden dodatek o podobnym charakterze. Jest to możliwe, gdyż w konkretnych okolicznościach nauczycielowi może przysługiwać zarówno dodatek za tajne nauczanie, jak i dodatek kombatancki.

Przykład 1.

Emerytowany nauczyciel wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatku za tajne nauczanie. Świadczenie to zostało mu przyznane, przy czym jest on równocześnie uprawniony do dodatku kombatanckiego. Niestety, nauczyciel nie może pobierać dwóch świadczeń podobnego rodzaju, ponieważ obowiązujące w tym zakresie przedmiotowym regulacje prawne nie przewidują takiej możliwości. Wobec takiego stanu rzeczy należy dokonać wyboru jednego z dodatków. 

Osoba, która jest uprawniona do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie musi dokonać wyboru przysługującego jej świadczenia, ponieważ może pobierać tylko jeden z wymienionych dodatków.

W tym miejscu warto przypomnieć, że dodatek kombatancki to rodzaj świadczenia należnego z ZUS-u, które przysługuje osobie uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Wysokość dodatku za tajne nauczanie

Przepisy KN przewidują coroczną waloryzację dodatku za tajne nauczanie. Procedura ta odbywa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, poczynając od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Następnie Prezes ZUS-u publikuje aktualną kwotę wspomnianego dodatku, w formie komunikatu, w Monitorze Polskim (M.P.).

Obecnie obowiązującą wysokość dodatku za tajne nauczanie ogłoszono w Komunikacie Prezesa ZUS-u z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwoty świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. poz. 209).

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4 lit. a) komunikatu Prezesa ZUS-u od 1 marca 2023 roku dodatek do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 294,39 zł.

Dodatek za tajne nauczanie — podsumowanie

Dodatek za tajne nauczanie jest świadczeniem przysługującym osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Przyznanie wspomnianego dodatku następuje na wniosek zainteresowanego po złożeniu w jednostce organizacyjnej ZUS-u dokumentu w sprawie przyznania dodatku za tajne nauczanie wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwe kuratorium oświaty. Od decyzji organu rentowego wnioskodawcy przysługuje odwołanie. W razie zbiegu prawa do świadczeń o podobnym charakterze uprawnionemu należy się jeden dodatek. W unormowaniach KN przewidziano coroczną waloryzację omawianego dodatku.