Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Emerytura olimpijska jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać?

Emerytura olimpijska jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu państwa medalistom igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Zasady przyznawania emerytur olimpijskich zostały uregulowane w Ustawie o sporcie. Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o to świadczenie? Podpowiadamy w artykule.

Kto otrzymuje emeryturę olimpijska?

Aby otrzymać emeryturę olimpijską, należy spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest zdobycie co najmniej jednego medalu na:

  • igrzyskach olimpijskich,
  • zawodach „Przyjaźń 84”,
  • igrzyskach paraolimpijskich lub zawodach sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,
  • igrzyskach głuchych lub zawodach sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Kolor oraz ilość zdobytych medali nie ma wpływu na uzyskanie prawa do emerytury olimpijskiej, oraz nie wpływa na jej wysokość.
Oprócz zdobycia medalu, by uzyskać prawa do emerytury olimpijskiej, należy mieć polskie obywatelstwo, ukończyć 40. rok życia oraz nie kontynuować kariery sportowej poprzez uczestnictwo w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy.

Istotnym aspektem jest również niekaralność. Zgodnie z art. 36. 1. świadczenie przysługuje osobie, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie została ukarana za doping pojedynczą dyskwalifikacją w wymiarze większym niż 24 miesiące, lub więcej niż jedną dyskwalifikacją bez względu na jednostkową długość każdej z nich.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska jest przyznawana na wniosek zainteresowanego, a jej wysokość w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,8. 

Zgodnie z art. 9. 1. Ustawy budżetowej na rok 2023 kwotę bazową dla członków korpusu służby cywilnej ustalono na poziomie 2 190,45 zł, co oznacza, że wysokość emerytury olimpijskiej wynosi aktualnie 3942,81 zł (2190,45 zł x 1,8).

Emerytura olimpijska to stała kwota, która nie zależy od sytuacji finansowej sportowca. Świadczenie to nie ma charakteru socjalnego – jest ono wyróżnieniem za osiągnięte wyniki sportowe.

Od emerytury olimpijskiej nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać emeryturę olimpijską?

W celu ustalenia prawa do świadczenia należy złożyć w Ministerstwie Sportu i Turystyki następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie emerytury olimpijskiej,
  • zaświadczenie potwierdzające zdobycie medalu z Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
  • zaświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym z Polskiego Komitetu Sportowego,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa (np. kserokopia dowodu osobistego).

Emerytura olimpijska jest przyznawana w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. W przypadku otrzymania prawa do świadczenia emerytura olimpijska jest wypłacana co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie to zostało przyznane.

Oprócz podziwu i uznania medaliści igrzysk sportowych mogą liczyć na świadczenia pieniężne w postaci emerytur olimpijskich po ukończeniu 40. roku życia. Świadczenie to jest swego rodzaju nagrodą za wybitne osiągnięcia sportowe. Co istotne, kolor oraz ilość medali nie mają wpływu na wysokość emerytury, która jest stała dla wszystkich nagrodzonych olimpijczyków i zależy od kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.