Poradnik Pracownika

Rolnik podejmujący pracę a ubezpieczenie w KRUS

Prowadzę wraz z mężem gospodarstwo rolne, a co za tym idzie, jestem ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Chciałabym jednak zatrudnić się dodatkowo w jakiejś firmie, żeby trochę dorobić. W związku z tym mam następujące pytanie: czy rolnik podejmujący pracę traci świadczenia przysługujące z KRUS?

Anna, Suchy Las

 

Nie ma przeciwwskazań, aby osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podjęła dodatkowe zatrudnienie. Jednakże w większości przypadków wiąże się to z utratą świadczeń KRUS. Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę wiąże się z objęciem takiej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, wynikiem czego jest utrata uprawnień w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ile może "dorobić" rolnik podejmujący pracę?

Jedynym dozwolonym przypadkiem, który nie spowoduje tak negatywnych konsekwencji dla rolnika podejmującego pracę, jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Jednakże oprócz tego należy spełnić jeszcze jeden konieczny warunek - wysokość przychodu zleceniobiorcy - rolnika nie może przekroczyć kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł brutto, a co z tego wynika, rolnik może “dorobić” na podstawie umowy zlecenie co najwyżej 2250 zł brutto.

Ważne!
Osoby spełniające wyżej wymienione warunki mogą odstąpić od opłacania ubezpieczenia społecznego rolników. Aby to zrobić należy złożyć odpowiednie oświadczenie w KRUS w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje nie wcześniej niż w dniu, w którym zostało złożone takie pismo.

Oskładkowanie umowy zlecenie rolnika

W związku z wejściem w życie przepisów nakazujących oskładkowanie wszelkich umów zawartych na kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia, rolnik powinien zostać objęty ubezpieczeniem społecznym na takich samych zasadach jak zleceniobiorca, który nie ma innego zatrudnienia.

Uwaga!
Rolnik podejmujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej powinien zgłosić taki fakt w KRUS, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.