Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak sprawdzić czy pracodawca odprowadza składki ZUS?

Niniejsze opracowanie skierowane jest do osób, które pozostają lub pozostawały w stosunku pracy, a chciałyby wiedzieć, czy pracodawca odprowadzał za nie składki ubezpieczeniowe. Nierzadko bowiem pracodawcy mają spore zaległości względem ZUS-u, o czym pracownicy często nawet nie wiedzą, a dowiadują się o tym w momencie korzystania ze zwolnienia lekarskiego, gdy nie otrzymują zasiłku chorobowego. Nierzadko też może to wyjść na jaw dopiero w momencie ubiegania się przez pracownika o świadczenia emerytalno-rentowe, kiedy okazuje się, że składki nie były opłacane i zgromadzony kapitał początkowy jest niższy niż ten, który pracownik zakładał. Jak sprawdzić czy pracodawca odprowadza składki ZUS? Odpowiedź w dalszej części opracowania.

Jakie składki ubezpieczeniowe odprowadza pracodawca?

Każdy pracodawca odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za pracowników, których zatrudnia.

Są to składki:

 • emerytalna,
 • rentowa,
 • chorobowa,
 • wypadkowa.

Ponadto opłacana jest również składka na fundusz pracy oraz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Koszty składki emerytalnej są podzielone po połowie na pracodawcę i pracownika, rentowej w proporcji ok. 77% i 23%, a składki: wypadkową, na fundusz pracy i FGŚP płaci wyłącznie pracodawca.

Jak sprawdzić czy pracodawca odprowadza składki ZUS?

Dla pracownika istotne jest to, aby pracodawca odprowadzał składki – od tego zależą bowiem jego prawa, choćby związane z zasiłkiem chorobowym, rentą, emeryturą.

Jeżeli nie byłyby odprowadzane, a pracownik by zachorował, to nie otrzymałby zasiłku chorobowego, straciłby źródło dochodu, utrzymania, a wyprostowanie tego mogłoby wiązać się z bardzo dużymi nakładami czasu i pracy.

Aby dowiedzieć się, czy pracodawca opłaca składki, można:

 • zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS. Jest to portal, w którym widnieją informacje o wpłacanych składkach, terminach, wysokości, płatniku składek – pracodawcy. Pracownik musi mieć jednak konto w tym portalu. Można je założyć za pośrednictwem profilu zaufanego, elektronicznego dowodu osobistego lub aplikacji mObywatel;
 • zadzwonić na infolinię ZUS-u, gdzie należy podać numer PESEL i wówczas pracownik przekaże wiadomość pracownikowi. Niestety infolinia ZUS-u jest często bardzo obciążona i oczekiwanie na połączenie może trwać nawet kilkadziesiąt minut;
 • udać się do najbliższej placówki ZUS-u, gdzie pracownik powinien podać petentowi podstawowe informacje dotyczące opłacanych na jego rzecz składek;
 • złożyć pisemnie do ZUS-u odpowiedni formularz, który można znaleźć na stronie internetowej w wersji elektronicznej albo w wersji papierowej – bezpośrednio w placówce ZUS-u.

Formularz US-7

Formularz US-7 to wniosek o wydanie informacji lub zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.

Pracownik powinien w formularzu wskazać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • dane adresowe.

Dane, które pracownik może otrzymać, wypełniając ten formularz, mogą dotyczyć:

 1. zgłoszeń i okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym;
 2. przerw w opłacaniu składek;
 3. podstaw wymiaru składek;
 4. zgłoszenia przez pracodawcę informacji o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
 5. zakresu danych o członkostwie w OFE;
 6. składek przekazywanych do OFE – z możliwym zakreśleniem okresu, który interesuje pracownika, lub ogólnie.

Pracownik może wskazać okres, który go interesuje, lub nie podawać go – wtedy ZUS przekaże informację z całego okresu zatrudnienia tej osoby.

Można również określić pracodawcę, podając jego NIP, nazwę zakładu pracy. Jeśli to nie zostanie wskazane, to ZUS przekaże informację z całego okresu zatrudnienia tej osoby.

Należy również podać, jakie jest uzasadnienie wniosku – może to być w celu przedstawienia w urzędzie pracy czy do ustalenia prawidłowości działań pracodawcy, zweryfikowania prawa do zasiłku chorobowego, emerytury.

Należy też zaznaczyć, w jaki sposób informacja ma dotrzeć do pracownika, tj.:

 • zostać odebrana osobiście w placówce ZUS-u,
 • zostać przesłana na jego adres drogą korespondencyjną,
 • elektronicznie poprzez PUE ZUS.

Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany przez pracownika.

Przykład 1.

Pani Ewelina w ciągu 5 lat pracowała w 8 różnych zakładach pracy – w niektórych na okres próbny, a innych na czas określony. Po kilku latach dowiedziała się od koleżanki z byłej pracy, że jeden z pracodawców nie odprowadzał za nią składek i przyznana jej emerytura została zaniżona. Wobec tego pani Ewelina złożyła do najbliższej placówki ZUS-u wniosek o informację o zgłoszeniach i okresach podlegania ubezpieczeniom, podstawach wymiaru składek i przerwach w opłacaniu składek w ciągu tych 5 lat, co do których miała wątpliwości, z uwagi na liczne zmiany miejsc pracy. Z informacji ZUS-u zostało jej jednak przedstawione, że każdy z pracodawców terminowo i w prawidłowej wysokości opłacał za nią składki na ubezpieczenia.

Co, gdy informacja z ZUS-u będzie wskazywać, że pracodawca nie odprowadza składek?

Jeżeli po uzyskaniu informacji z ZUS-u pracownik nabierze podejrzeń co do odprowadzania składek w ogóle lub co do ich wysokości, wówczas powinien, w pierwszej kolejności, skonfrontować ten temat z pracodawcą.

Jeżeli to on się pomylił, bo na przykład kadrowa podała mu złe dane do wpłaty, doszło do omyłki rachunkowej czy innego błędu – wówczas może wyjaśnić ten temat z ZUS-em, choćby składając wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po upływie terminu, złożyć odpowiednią korektę deklaracji.

W sytuacji kwestionowania tego przez pracodawcę, odmowy przedstawienia wyjaśnień pracownikowi, można złożyć skargę do ZUS-u.

W takiej sytuacji ZUS będzie kontrolował pracodawcę i weryfikował, czy doszło do jakichś nieprawidłowości. Jeżeli tak, można nałożyć na niego sankcje, zwłaszcza finansowe.

Takie zachowanie może również wymagać zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy, która również może wszcząć kontrolę w zakładzie pracy i nałożyć odpowiednie kary w sytuacji wykrycia niezgodnego z przepisami działania pracodawcy.

Jak sprawdzić czy pracodawca odprowadza składki - podsumowanie

Aktualnie pracownicy mają wiele możliwości w zakresie dowiedzenia się tego, czy pracodawca odprowadza za nich wszystkie wymagane składki na ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uzyskanie informacji jest możliwe nawet poprzez wykonanie telefonu na infolinię ZUS-u lub odwiedzenie placówki.

Najbezpieczniejszą formą, którą można ewentualnie wykorzystać na przykład w konfrontacji z nieuczciwym pracodawcą, będzie forma pisemna informacji lub zaświadczenia z ZUS-u. Zostanie ona udzielona na pisemny wniosek, który wypełnia się na formularzu US-7. Po jego uzupełnieniu, własnoręcznym podpisaniu i złożeniu, należy oczekiwać na odpowiedź.

Jeżeli podane daty czy wysokości składek się nie zgadzają, należy je skonfrontować z pracodawcą i, w razie potrzeby, zgłosić nieprawidłowości do ZUS-u lub Państwowej Inspekcji Pracy.