Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak wypełnić prawidłowo wniosek Z-15B w 2024 r.?

Pracownik, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ma prawo do korzystania z różnego rodzaju świadczeń chorobowych. Jednak to nie oznacza, że dotyczy to tylko sytuacji, kiedy jest on chory. Przepisy przewidują, że przysługuje mu zasiłek opiekuńczy za okres konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać to świadczenie? Kiedy jest konieczne zaświadczenie i jak wypełnić wniosek Z-15B? Odpowiadamy poniżej.

Kiedy i komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad:

 • zdrowym dzieckiem do ukończenia 8. roku życia w przypadku:

  • choroby niani, z którą zawarta jest umowa uaktywniająca, lub innego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem,

  • przebywania w szpitalu lub innym całodobowym ośrodku leczniczym małżonka bądź rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem,

  • choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki lub porodu małżonka bądź rodzica dziecka opiekującego się dzieckiem,

  • poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę
  • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, jeżeli informacja o planowanym zamknięciu dotarła w terminie krótszym niż na 7 dni przed zamknięciem;

 • chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia lub innym chorym członkiem rodziny

  • małżonkiem, 

  • rodzicem dziecka, 

  • rodzicami, 

  • ojczymem lub macochą, 

  • teściami, 

  • dziadkami, 

  • rodzeństwem, 

  • wnukami)

– przebywającym we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki; 

 • nowonarodzonym dzieckiem do maksymalnie 8 tygodni po porodzie, jeżeli matka dziecka jest ubezpieczona i pobiera zasiłek macierzyński oraz:

  • przebywa w szpitalu,

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,

  • posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  • porzuciła dziecko.

Zasiłek opiekuńczy można pobierać przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym – w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do 8. roku życia lub chorym dzieckiem do 14. roku życia;

 • 14 dni w roku kalendarzowym – w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14. roku życia lub innym chorym członkiem rodziny;

 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się:

  • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat, 

  • dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzic dziecka, który stale opiekuję się dzieckiem, nie mógł opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy w 2024 roku?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie finansowane przez ZUS. W związku z tym należy dopełnić określonych formalności, aby zostało ono wypłacone. W przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny konieczne jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego z odpowiednim oznaczeniem, które wskazuje na opiekę. Obecnie zwolnienia lekarskie wystawiane są elektronicznie, zatem w celu dopełnienia formalności wystarczy złożyć odpowiednie wnioski. Po stronie osoby ubezpieczonej leży obowiązek złożenia jednego z dwóch wniosków:

 • Z-15A – jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem,

 • Z-15B – jeżeli opieka ma być sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny.

Wniosek ten należy złożyć bez względu na to, czy zasiłek wypłaca ZUS, czy płatnik składek. Natomiast w przypadku, kiedy to ZUS wypłaca zasiłek, pracodawca ma obowiązek przekazać dodatkowo wniosek Z-3.

Jak wypełnić druk Z-15B?

Wniosek Z-15B jest prostym do wypełnienia formularzem, w którym należy podać podstawowe informacje dotyczące sytuacji, w związku z którą osoba ubezpieczona ubiega się o przyznanie zasiłku. Przyjrzyjmy się zatem, jak krok po kroku wypełnić ten formularz.

Wniosek Z-15B należy wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem, pisząc wielkimi literami i zaznaczając X w odpowiednich rubrykach.

Twoje dane

W pierwszej części należy podać dane osoby, która stara się o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Należy uzupełnić takie dane jak PESEL, datę urodzenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Jeśli osoba ubezpieczona nie posiada numeru PESEL, należy podać serię i numer innego dokumentu tożsamości. Natomiast dobrowolna jest rubryka na podanie numeru telefonu kontaktowego.

wniosek z-15b - dane ubezpieczonego

Dane płatnika składek 

Kolejny blok dotyczy danych płatnika składek, czyli pracodawcy. Podać należy NIP, nazwę albo imię i nazwisko pracodawcy. REGON, PESEL lub inny dokument tożsamości należy podać tylko w przypadku, gdy płatnik nie ma nadanego NIP-u. 

wniosek z-15b - dane płatnika składek

Rachunek bankowy

Pole dotyczące rachunku bankowego jest dobrowolne. Należy je wypełnić, jeśli osoba ubezpieczona chce otrzymać zasiłek przelewem na konto. W przeciwnym razie zasiłek zostanie przekazany przekazem pocztowym na wskazany powyżej adres.

wniosek z-15b - numer konta

Okres, za który ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy

W tym bloku należy podać okres (zakres dat), w jakim będzie sprawowana opieka nad członkiem rodziny. Można podać także serię i numer zwolnienia lekarskiego, chociaż nie jest to obowiązkowa informacja.

wniosek z-15b - okres ubiegania się o zasiłek

Dane osoby, nad którą sprawujesz opiekę

W kolejnej części należy podać podstawowe dane osoby, nad którą będzie sprawowana opieka. Przypomnijmy, że może to być:

 • małżonek, 

 • rodzic dziecka, 

 • rodzic, 

 • ojczym lub macocha, 

 • teść/teściowa, 

 • dziadkowie, 

 • rodzeństwo, 

 • wnuk.

Dane, które należy podać, to PESEL (data urodzenia lub inny dowód tożsamości tylko w przypadku braku PESEL-u), imię i nazwisko oraz, co ważne, stopień pokrewieństwa między daną osobą a osobą wnioskującą o zasiłek.

wniosek z-15b - informacje o osobie, nad którą sprawuje się opiekę

Oświadczenie

W części, która dotyczy oświadczeń pracownika, należy znakiem X zaznaczyć czy oraz wpisać liczbę dni opieki nad dzieckiem. Złożone oświadczenia muszą być zgodne z prawdą, w przeciwnym razie pracownik ponosi odpowiedzialność cywilną za składanie fałszywych oświadczeń.

wniosek z-15b - oświadczenie

wniosek z-15b - ciąg dalszy oświadczeia

Dane małżonka

W kolejnym bloku należy podać dane małżonka. Jeśli jednak osoba składająca wniosek jest niezamężna, należy zaznaczyć pierwsze pole „nie mam małżonka” i przejść do kolejnego bloku.

Natomiast jeśli osoba ubezpieczona ma małżonka, powinna tę część wypełnić takimi danymi, jak imię i nazwisko oraz PESEL (lub inny dokument). Poniżej należy zaznaczyć, czy korzystał on z zasiłku opiekuńczego w  danym roku i jeśli tak, to należy podać liczbę dni.

wniosek z-15b - dane małżonka

Dane innego członka rodziny

Kolejna część wniosku składa się z dwóch podpunktów:

1. Jeśli inny członek rodziny w danym roku kalendarzowym otrzymał zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad osobą, na którą wnioskujesz o zasiłek, podaj jego dane oraz liczbę dni wykorzystanego przez niego zasiłku opiekuńczego.

2. Jeśli inny członek rodziny w danym roku kalendarzowym otrzymał zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi lub innymi członkami Twojej rodziny, podaj jego dane oraz liczbę wykorzystanego przez niego zasiłku opiekuńczego.

Dane te należy podać zgodnie ze stanem faktycznym, ponieważ służą one do określenia wykorzystanego limitu dni, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy wskazanemu. 

wniosek z-15b - dane członka rodziny

 wniosek z-15b - pozostałe dane członka rodziny

Inne dane

W ostatniej części wniosku należy określić, czy osoba wnioskująca o zasiłek lub jej małżonek pobierali zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne w wieku między 8. a 18. rokiem życia i posiadają inne dzieci do lat 14.

Poniżej znajduje się miejsce na uwagi osoby składającej wniosek, np. jakieś dodatkowe wyjaśnienia.

wniosek z-15b- inne dane

Na końcu należy podpisać wraz z datą oświadczenie:

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku podałem zgodnie z prawdą. Jeżeli ulegną one zmianie, zobowiązuję się poinformować o nich płatnika zasiłku. 

Poświadczenie nieprawdy wiąże się z odpowiedzialnością cywilną za składanie fałszywych oświadczeń.

wniosek z-15b - pozostałe oświadczenia

Na kolejnych stronach szczegółowo opisane są przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego, co z pewnością jest dużą dawką wiedzy, która wyjaśnia zawiłości tego zagadnienia.

Wypełnienie druku ZUS Z-15B – podsumowanie

Podsumowując, pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie w celu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, zobowiązany jest przekazać do ZUS-u wniosek Z-15B. Może też przekazać go do pracodawcy, który jest zobowiązany przekazać go do ZUS-u.