Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych – wzór wniosku

Pracownik ma możliwość wystąpienia do pracodawcy z prośbą o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. O czym należy pamiętać i jakie są konsekwencje prywatnych wyjść w czasie pracy? Co powinien zawierać wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy? Podpowiadamy w artykule.

Pobierz darmowy wzór wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych w formacie PDF oraz DOCX!

Do pobrania:

pdf
Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych - wzór.docx druk do ręcznego wypełnienia

Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Wniosek o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych powinien mieć formę pisemną. Przepisy nie regulują jego treści oraz sposobu i terminu, w jakim pracownik powinien go złożyć, dając tym samym pracodawcy możliwość regulacji tych zagadnień w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w zakładowym regulaminie pracy.

Należy pamiętać, że udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy nie jest obligatoryjne i zależy od woli pracodawcy. Wyjątek stanowią sytuacje, w których pracownik zostanie wezwany do sądu, prokuratury, policji itp., wtedy pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielić pracownikowi zgody na wyjście w godzinach pracy. Warto również zauważyć, że pracownik nie musi podawać powodu uzasadniającego wyjście prywatne, lecz podanie tego powodu może znacząco wpłynąć na decyzję pracodawcy.

Odpracowanie wyjścia prywatnego 

Pracownik ma możliwość odpracowania zwolnienia, gdyż godziny obejmujące wyjście prywatne nie są wliczane do czasu pracy i nie przysługuje za nie wynagrodzenie.

Termin odpracowania godzin obejmujących wyjście prywatne powinien nastąpić do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło to wyjście, przy czym nie ma żadnych przeciwwskazań, aby odpracowanie odbyło się w tym samym dniu, w którym pracownik skorzystał ze zwolnienia od pracy.

Decydując się na odpracowanie zwolnienia, należy pamiętać, że nie stanowi ono pracy w godzinach nadliczbowych oraz nie może naruszać odpoczynków pracowniczych. Oznacza to, że pracownik, który odpracowuje zwolnienie, musi mieć zachowane prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. 

Przykład 1.

Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Pracownik skorzystał z 7 godzin zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Ile godzin dziennie może maksymalnie odpracować pan Kowalski, aby zachować prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego?

Prawo do odpoczynku dobowego oznacza, że pracownik nie może rozpocząć pracy wcześniej niż po 11 godzinach od zakończenia pracy w dniu poprzednim. Oznacza to, że pan Kowalski może w ciągu jednego dnia odpracować nie więcej niż 5 godzin, zachowując prawo do 11 godzin odpoczynku.

Co powinien zawierać wniosek o wyjście prywatne?

Wniosek o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych powinien zawierać:

  • dane pracownika – imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko;
  • prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy wraz z datą i zakresem godzinowym planowanego wyjścia;
  • podpis pracownika;
  • miejsce na podpis pracodawcy.

Dodatkowo we wniosku o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownik może umieścić propozycję terminu i godzin odpracowania zwolnienia oraz powód uzasadniający potrzebę wyjścia w godzinach pracy.