Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy wyjście prywatne w godzinach pracy można odpracować wcześniej?

Niektóre sprawy związane z życiem prywatnym pracownika wymagają załatwiania ich w godzinach, które pokrywają się z jego czasem pracy. W takich przypadkach pracownik może korzystać ze zwolnienia od pracy, w celu załatwienia spraw osobistych. Jest to rozwiązanie, z którego pracownicy często wolą korzystać zamiast brania urlopu wypoczynkowego. Wspomniane zwolnienie od pracy jest niejednokrotnie dogodnym rozwiązaniem, wymaga jednak odpracowania. Czy można odrobić wyjście prywatne w godzinach pracy?

Załatwianie spraw osobistych a czas pracy

O czasie przeznaczonym na załatwienie spraw osobistych Kodeks pracy wspomina w dwóch miejscach – w art. 141 i art. 151 § 21.

Zgodnie z art. 141 kp pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Wspomnianą przerwę w pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Taka przerwa nie wymaga odpracowania, gdyż za jej czas pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Wprowadzenie 60-minutowej przerwy niepłatnej jest fakultatywne. Natomiast zgodnie z art. 134 kp, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Chociaż określa się ją jako przerwę na spożycie posiłku, przysługuje ona pracownikowi niezależnie od celu, w jakim ją wykorzysta. Ta przerwa również nie wymaga odpracowania.

Z kolei w art. 151 § 21 kp przewidziano możliwość udzielenia pracownikowi, na jego pisemny wniosek, zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, z możliwością odpracowania czasu tego zwolnienia (tzw. wyjście prywatne). Wspomniane odpracowanie, zgodnie z przywołanym przepisem:

  • nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych;
  • nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 kp (11-godzinny odpoczynek dobowy i 35-godzinny, ewentualnie 24-godzinny odpoczynek raz na tydzień).

Przykład 1.

Pracownik wykonuje pracę w systemie podstawowego czasu pracy – przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin w każdej dobie (od 8.00 do 16.00). 23 sierpnia pracownik przekazał pracodawcy swój pisemny wniosek o zwolnienie go od pracy w tym dniu, w celu załatwienia spraw osobistych, w godzinach od 14.00 do 16.00. Strony stosunku pracy uzgodniły, że to wyjście prywatne zostanie odpracowane w dniu następnym, 24 sierpnia, w godzinach od 16.00 do 18.00. W następstwie tego uzgodnienia pracownik wykonywał w dniu 24 sierpnia pracę w sumie przez 10 godzin (8 godzin, zgodnie z rozkładem czasu pracy, oraz 2 godziny odpracowania), jednak nie oznacza to, że pracował w tym dniu w godzinach nadliczbowych, gdyż czasu odpracowania wyjścia prywatnego nie uznaje się za czas pracy w godzinach nadliczbowych.  

Przykład 2.

Wskutek kilku wyjść prywatnych, pracownik zatrudniony w systemie podstawowego czasu pracy ma do odpracowania 6 godzin. Pracownik zaproponował pracodawcy, że ten czas odpracuje w 1 dniu, po zakończeniu pracy w godzinach wynikających z obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Oznacza to, że pracownik miałby przez 8 godzin wykonywać pracę rozkładową (od 8.00 do 16.00), a następnie odpracowywałby wyjścia prywatne przez 6 godzin (od 16.00 do 22.00). W sumie pracownik musiałby przepracować w jednej dobie 14 godzin, a zatem jego nieprzerwany wypoczynek w tej dobie wyniósłby 10 godzin (24 godziny – 14 godzin pracy = 10 godzin wypoczynku), czyli byłby o 1 godzinę krótszy od minimalnego czasu wypoczynku dobowego, wynoszącego, zgodnie z art. 132 § 1 kp, 11 godzin. W związku z tym pracodawca nie wyraził zgody na taką propozycję pracownika i strony stosunku pracy uzgodniły, że pracownik odpracuje 5 godzin wyjścia prywatnego, w 1 dniu, a 1 godzinę – w dniu następnym.

Kiedy należy odpracować wyjście prywatne w godzinach pracy?

Chociaż kp nie określa terminu, w jakim trzeba odpracować zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, to ze względów praktycznych należałoby przyjąć, że pracownik powinien odpracować wyjście prywatne przed zakończeniem okresu rozliczeniowego czasu pracy, w którym to wyjście miało miejsce, a jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż 1 miesiąc – pracownik powinien dokonać tego nie później niż w tym samym miesiącu, w którym korzystał ze wspomnianego zwolnienia od pracy. W przeciwnym razie za nieodpracowany czas wyjścia prywatnego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia, gdyż – jak stanowi art. 80 kp – wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Oznacza to, że wynagrodzenie za dany miesiąc będzie pomniejszone o kwotę odpowiadającą czasowi wyjścia prywatnego. Dopiero po odpracowaniu tego wyjścia w następnym lub którymś z kolejnych miesięcy będzie można brakującą kwotę wynagrodzenia wypłacić.

Odpracowanie wyjścia prywatnego z wyprzedzeniem

Jak wspomniano wyżej, kp nie określa terminu odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi w celu załatwienia spraw osobistych – w szczególności nie wskazuje, czy odpracowanie musi nastąpić po skorzystaniu z omawianego zwolnienia, czy też możliwe jest dokonanie tego jeszcze przed dniem, w którym ma miejsce wyjście prywatne.

Na gruncie obowiązujących przepisów dopuszczalne są obie możliwości. Konieczne jest jednak zadbanie przez pracodawcę, aby jednoznacznie i jasno ustalić, że czas wykonywania pracy w danym dniu, ponad wymiar wynikający z obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy, ma charakter odpracowania wyjścia prywatnego, które miało miejsce albo jest zaplanowane na konkretny dzień, w konkretnym wymiarze czasu. Takie ustalenie powinno być jasne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dla zapewnienia należytego udokumentowania takiego ustalenia trzeba dokonać go z zachowaniem formy pisemnej, np. dokonując stosownych wpisów w wykorzystywanej w wielu firmach „książce wyjść prywatnych”.

Bez dochowania należytej staranności w tym zakresie, wykonywanie pracy „po godzinach” może zostać uznane nie za odpracowanie wyjścia prywatnego, lecz za pracę w godzinach nadliczbowych, którą – zgodnie z art. 151 § 1 pkt 1 kp – jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

W odróżnieniu od odpracowania wyjścia prywatnego, za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy), w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wyżej.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, zamiast wypłacenia dodatku do wynagrodzenia, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy, a jeżeli udzielenie czasu wolnego następuje bez wniosku pracownika – w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (art. 1511 § 1 pkt 1, art. 1512 kp).

W przypadku gdy odpracowanie zwolnienia od pracy, udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych, następuje przed dniem tego zwolnienia, należy dążyć do tego, aby rozliczenie czasu pracy w tym zakresie nastąpiło najlepiej w ramach tego samego miesiąca, a najpóźniej – w ramach jednego okresu rozliczeniowego. Chociaż intencją stron stosunku pracy jest zbilansowanie czasu pracy, polegające na pokryciu czasu wyjścia prywatnego czasem jego odpracowania, to w praktyce mogą zachodzić przypadki, w których z różnych powodów do takiego zbilansowania nie dochodzi – szczególnie wtedy, gdy pracownik z tym zwleka lub z przyczyn od siebie niezależnych nie odpracowuje udzielonego mu wcześniej zwolnienia od pracy. W przypadku gdy pracownik najpierw odpracowuje wyjście prywatne, a dopiero później ma skorzystać ze zwolnienia od pracy, ryzyko braku zbilansowania czasu pracy jest mniejsze, gdyż wtedy pracodawca wie, na kiedy (dzień, godziny) zostało zaplanowane wyjście prywatne i może zadbać o to, aby na ten czas udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy, nawet gdy sam pracownik nie przejawia już zainteresowania skorzystaniem z tego zwolnienia.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że unormowania kp dotyczące wyjść prywatnych dopuszczają możliwość odpracowywania ich z wyprzedzeniem. Istotne znaczenie ma przy tym odpowiednie udokumentowanie wspomnianych wyjść i ich odpracowania, dla celów prawidłowego rozliczania czasu pracy.