Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Urlop wychowawczy przy dwóch etatach

Osoba zatrudniona przez dwóch lub więcej pracodawców ma prawo do korzystania z uprawnień pracowniczych – w tym urlopu wychowawczego – na tych samych zasadach u każdego z nich. Wybrany urlop wychowawczy przez pracownika może jednak nieść za sobą różne konsekwencje prawne dla poszczególnych pracodawców.

Prawo do urlopu wychowawczego 

Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik, którego ogólny staż pracy nie jest krótszy niż 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wynosi do 36 miesięcy i można go wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa wyżej, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – I PK 691/03
„Urlop wychowawczy stanowi przerwę w wykonywaniu pracy przeznaczoną na wypełnienie obowiązków związanych z rodzicielstwem - urodzeniem i wychowaniem potomstwa. Urlop wychowawczy uznawany jest za usprawiedliwioną nieobecność w pracy, w czasie której trwałość stosunku pracy podlega szczególnej ochronie”.

Wniosek o urlop 

Urlopu wychowawczego udziela się w nie więcej niż w 5 częściach na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie i zakres uprawnienia do urlopu szczegółowo określone w § 23 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego.

Praca zarobkowa w trakcie urlopu 

Korzystanie z urlopu wychowawczego nie wyklucza równoczesnego wykonywania przez pracownika pracy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo innej działalności, a także nauki lub szkolenia, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania (art. 1862 kp).

Pracownik na dwóch etatach

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w ramach dwóch lub więcej stosunków pracy, może zdecydować, czy w ramach każdego z tych stosunków będzie korzystać z urlopu wychowawczego. Jego swoboda decyzji jest jednak ograniczona tym, że musi mieć on możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Przykład 1.

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy A i na pół etatu u pracodawcy B zdecydował, że z urlopu wychowawczego będzie korzystał u pracodawcy A, natomiast u pracodawcy B nie zaprzestanie wykonywać pracy zarobkowej, która wykonywana jest w domu, w formie telepracy. W tych okolicznościach łączenie urlopu wychowawczego u pracodawcy A z wykonywaniem pracy u pracodawcy B możemy uznać za dopuszczalne, zakładając, że nie jest to praca tak absorbująca, by uniemożliwiać sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (jest wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy, w domu – co wiąże się raczej z ograniczeniem możliwości sprawowania osobistej opieki, ale nie z jej wyłączeniem).

Urlop wychowawczy u dwóch pracodawców a składki na ubezpieczenia społeczne 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby pozostające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a składki na te ubezpieczenia finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u (art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Jak stanowi art. 18 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Jednocześnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wynosi 208 050,000 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 6935,00 zł (obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia). Zatem podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi, w 2023 r., kwota 4 161,00 zł (6 935,00 zł × 60%).
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 490,00 zł, a od lipca 3 600,00 zł. Wobec tego podstawa wymiaru wspomnianych składek może być niższa od 75% tych kwot.

Omówione zasady dotyczące składek emerytalno-rentowych stosuje się niezależnie od tego, czy osoba uprawniona do urlopu wychowawczego korzysta z niego u jednego czy u wielu pracodawców.

Urlop wychowawczy u dwóch pracodawców a składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Inaczej przedstawia się sprawa składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 32 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W myśl art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z urlopu wychowawczego jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie (§ 1 pkt 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa – opłaca je ZUS. W związku z tym – dla przypadku korzystania z urlopu wychowawczego przez tę samą osobę u wielu pracodawców – istotne znaczenia ma unormowanie zawarte w art. 82 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, z którego wynika, że w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Oznacza to, że jeżeli dana osoba korzysta z urlopu wychowawczego u dwóch lub więcej pracodawców, to składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana wyłącznie z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego u jednego pracodawcy – tego, który pierwszy udzielił urlopu, a jeśli urlopów udzielono równocześnie – tego, który pierwszy przekazał raport zawierający naliczone składki.

Od pracownika, któremu udzielany jest urlop wychowawczy, pracodawca powinien pozyskać informację, czy korzysta on z tego urlopu również u innych swoich pracodawców – w celu ustalenia, z którego ze zbiegających się tytułów ma być opłacana składka zdrowotna.

Jak wynika z powyższego, korzystanie z urlopu wychowawczego przez tę samą osobę u wielu pracodawców rodzi zróżnicowane konsekwencje prawne w dziedzinie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.