Poradnik Pracownika

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Jestem młodą mamą. Niedługo skończy się okres urlopu rodzicielskiego, z którego korzystam. Nie jestem jeszcze gotowa, żeby puścić dziecko do przedszkola, dlatego rozważam skorzystanie z urlopu wychowawczego. Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Amelia, Elbląg

 Urlop wychowawczy jest uprawnieniem rodziców, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Okres urlopu wychowawczego jest okresem bezpłatnym.

Urlop wychowawczy - uprawnienia

Z urlopu wychowawczego może skorzystać rodzic (zarówno matka, jak i ojciec dziecka), który jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Mają oni prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego i wykorzystania go do ukończenia przez dziecko 6. roku życia lub jeśli jest to dziecko niepełnosprawne do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jeśli z urlopu korzysta tylko jeden rodzic, to może skorzystać z maksymalnie 35 miesięcy, pozostały 1 miesiąc przysługuje drugiemu rodzicowi. Zmiany w przepisach w ostatnich latach wprowadziły możliwość korzystania z urlopu wychowawczego obojga rodziców jednocześnie - w takim wypadku wymiar urlopu wynosi po 18 miesięcy dla każdego z rodziców.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

O zasiłek wychowawczy mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie prawni w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Zasiłek ten przysługuje rodzicowi, który:

  • nie pobiera innych świadczeń (np. zasiłku macierzyńskiego),
  • przed urlopem pracował na podstawie umowy o pracę minimum 6 miesięcy,
  • nie powrócił do wykonywania pracy zarobkowej,
  • dziecko nie uczęszcza do placówki wychowawczej (żłobek, przedszkole).

Zasiłek wychowawczy w 2020 roku wynosi 400 zł za cały miesiąc.

Zasiłek wychowawczy nie jest samodzielnym świadczeniem. Mają do niego prawo rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny.
Świadczenie to można pobierać przez okres:

  • do 24 miesięcy,
  • do 36 miesięcy (w przypadku, gdy opiekujemy się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu),
  • do 72 miesięcy kalendarzowych (gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności).