Poradnik Pracownika

Doniesienie dokumentów potwierdzających staż urlopowy po ustaniu zatrudnienia

Właśnie złożyłem wypowiedzenie w obecnej firmie. Po otrzymaniu świadectwa pracy okazało się, że pracodawca naliczał mi urlop w wymiarze 20 dni, chociaż przysługiwał mi wyższy wymiar. Gdy zwróciłem na to uwagę, powiedział że nie doniosłem dokumentów potwierdzających staż pracy, więc nie był zobowiązany do udzielenia mi 26 dni. Czy doniesienie dokumentów potwierdzających staż urlopowy po ustaniu zatrudnienia zobowiązuje pracodawcę do ponownego przeliczenia wymiaru urlopu i ewentualnej wypłaty ekwiwalentu?

Oskar, Malbork

 

Jeśli pracownik miał naliczony niższy wymiar urlopu, ale w trakcie zatrudnienia dostarczy dokumenty potwierdzające 10-letni staż urlopowy, pracodawca jest zobowiązany do wyrównania wymiaru urlopu za cały okres zatrudniania. Doniesienie dokumentów potwierdzających staż urlopowy po ustaniu zatrudnienia może budzić wątpliwości co do zasadności roszczeń byłego pracownika. Przepisy wskazują, że pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przedłożenia świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy. Nie wskazuje się tu pracownika, a już na pewno nie byłego pracownika.

Doniesienie dokumentów potwierdzających staż urlopowy po ustaniu zatrudnienia

Przepisy prawa pracy formułowane są głównie na korzyść pracownika. Nabycie prawa do wyższego wymiaru urlopu następuje z mocy prawa, przy czym konieczne jest odpowiednie udokumentowanie takiego uprawnienia. Pracodawca co do zasady powinien wziąć pod uwagę doniesione po ustaniu zatrudniania świadectwa pracy i przeliczyć urlop na nowo za co najmniej 3 ubiegłe lata (taki jest okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy). Za urlop niewykorzystany pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny.