Poradnik Pracownika

Dodatkowy urlop niepełnosprawnego - komu przysługuje?

Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności i jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy przysługuje mi z tego tytułu dodatkowy urlop?

Rafał, Boguszów

 

Pracownik, posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Pod warunkiem, że nie przysługuje mu urlop wypoczynkowy, którego wymiar przekracza 26 dni roboczych lub urlop dodatkowy na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowy urlop po przepracowaniu roku?

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik niepełnosprawny ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Co ważne, osobę niepełnosprawną pracodawca ma obowiązek uprzywilejować dodatkowymi świadczeniami od dnia przedstawienia mu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, osoba niepełnosprawna nie może zrzec się prawa do tego urlopu.

Niewykorzystany dodatkowy urlop

Niewykorzystany dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności jest urlopem wypoczynkowym i jest rozliczany na tych samych zasadach, co zwykły urlop wypoczynkowy, który przysługuje na podstawie Kodeksu pracy. Wynika z tego, że dodatkowy urlopu, który nie zostanie wykorzystany przez pracownika przechodzi on na kolejny rok i pracownik ma obowiązek go wykorzystać do końca września kolejnego roku.

Dodatkowy urlop na świadectwie pracy

W świadectwie pracy wykazuje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, również wykorzystania dodatkowego urlopu. Informacje w świadectwie pracy dotyczące urlopów dotyczą tylko bieżącego urlopu, do którego pracownik miał prawo w roku, w którym ustało zatrudnienie. W świadectwie pracy nie wykazuje się urlopu zaległego.

Uprawnienie osoby niepełnosprawnej do dodatkowego urlopu należy wykazać w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy, podając ogólną informację o korzystaniu przez pracownika z takiego uprawnienia.