Poradnik Pracownika

Świadczenie urlopowe - czy pracodawca jest zobowiązany je wypłacać?

Pracuję w dużym zakładzie produkcyjnym od kilku lat. Nigdy żaden z członków załogi nie otrzymał od pracodawcy świadczenia urlopowego. Czy każdy pracownik może się starać o otrzymanie takiego wynagrodzenia? Czy świadczenie urlopowe jest wypłacane obowiązkowo przez każdego pracodawcę, czy można odmówić wypłaty?

Angelika, Radom

Jeszcze kilkanaście lat temu każdy większy zakład pracy posiadał własny ośrodek wczasowy, do którego wysyłał swoich pracowników na urlop wypoczynkowy. Dzisiaj raczej trudno znaleźć takiego pracodawcę, który pochwaliłby się własnym kurortem wypoczynkowym. Natomiast nadal istnieje obowiązek, aby wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe. Jednak ten obowiązek muszą spełnić tylko określeni przedsiębiorcy w określonych sytuacjach.

Świadczenie urlopowe albo Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wg. ustawy o Zakładkowym Funduszu Świadczeń Socjalnych art. 3, każdy pracodawca, który 1 stycznia zatrudnia mniej niż 50 pracowników, jest zwolniony z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Alternatywą dla funduszu powinno być wypłacane świadczenie urlopowe.

W przypadku zakładów pracy zatrudniających więcej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zobowiązane są do stworzenia ZFŚS, w związku z tym świadczenie urlopowe zostaje zastąpione dofinansowaniem do wypoczynku.

Zakłady pracy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełen etat  mogą zrezygnować zarówno z tworzenia ZFŚS, jak i wypłacania świadczenia urlopowego. Jednak muszą o tym powiadomić swoich pracowników najpóźniej do końca stycznia danego roku.

Zakłady budżetowe, mają obowiązek tworzenia ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Świadczenie urlopowe - kto ma prawo do korzystania

Świadczenia urlopowe nie są wypłacane z funduszu socjalnego, a co za tym idzie, należą się wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Prawo i wysokość świadczenia urlopowego nie jest w tej sytuacji uzależnione od sytuacji materialnej, rodzinnej czy zdrowotnej. Wypłata świadczenia urlopowego nie może być również uzależnione od stażu pracy.

Prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ma pracownik, który w danym roku kalendarzowym korzysta z nieprzerwanego 14 dniowego urlopu wypoczynkowego. Co ważne, 14 dni oznacza dni kalendarzowe, a nie robocze, czyli nieistotne jest co, czy w trakcie urlopu przypadło święto, ani ile dni urlopu pracownik faktycznie wykorzystał. Prawo do świadczenia ma także pracownik, który wykorzystuje urlop w okresie wypowiedzenia.

Art. 3 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Jakiej wysokości jest świadczenie urlopowe?

Przepisy prawa regulujące wypłacanie świadczeń urlopowych nie określają ich dolnej granicy. Wskazują natomiast, że maksymalnie dodatek z okazji urlopu wypoczynkowego może wynosić równowartość odpisu na fundusz socjalny obowiązujący w danym roku kalendarzowym. Z kolei wysokość odpisu zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego. 

Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2021 r. (proporcjonalnie do wymiaru etatu):

  • na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach - 1550,26 zł,
  • na jednego zatrudnionego w w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze -  2 067,01 zł,
  • na jednego pracownika młodocianego:

           – I rok nauki - 206,70 zł,
           – II rok nauki -  248,04 zł,
           – III rok nauki -  289,38 zł.

Jeśli pracodawca w danym roku będzie wypłacał kwotę świadczenia urlopowego niższą niż wysokość odpisu na fundusz socjalny, do końca stycznia musi o tym poinformować wszystkich pracowników.
Regulamin wypłacania świadczeń urlopowych powinien być zawarty w przepisach wewnętrznych zakładu pracy. Jeśli jednak nie zostało to określone, odgórne przepisy mówią o tym, że dodatek za urlop powinien być wypłacony najpóźniej w przeddzień urlopu wypoczynkowego pracownika. W tym celu pracownik nie jest zobowiązany do składania wniosku.