Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Łączenie kilku umów a ulga podatkowa i KUP

Obowiązujące przepisy nie zakazują działania, jakim jest łączenie kilku umów – czy to umów zlecenia, czy umów o pracę, zarówno z tym samym pracodawcą, jak i z różnymi. Z punktu widzenia pracownika najważniejsze jest, aby ustalić, z jakiego tytułu korzystał będzie z ubezpieczenia oraz jak prawidłowo rozliczyć umowy pod kątem podatkowym. Jak dokonać prawidłowych zgłoszeń? Odpowiedź poniżej.

Łączenie kilku umów w przypadku pracownika a podatek i możliwość odliczenia kwoty zmniejszającej podatek

Od 1 stycznia 2023 roku pracownicy/zleceniobiorcy mogą złożyć oświadczenia o stosowanie zmniejszenia w podziale na maksymalnie trzech płatników. Powyższe wynika z art. 31b ustawy o PIT.

W przypadkach, o których mowa w art. 32, art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 1 pkt 1–4 i 7–9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, płatnik pomniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży mu oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Może on je złożyć nie więcej niż 3 płatnikom.

W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek lub
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, lub
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

W związku z tym, że obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł dochodu, to odpowiednio kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600,00 zł (30 000,00 zł × 12%). Kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosi 300,00 zł (1/12 × 3600 zł = 300 zł).

Tym samym pracodawca na podstawie złożonego przez siebie oświadczenia uprawniony jest do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę:

 • 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – w przypadku jednego pracodawcy;
 • 150 zł (1/24 kwoty zmniejszającej podatek) – w przypadku dwóch pracodawców;
 • 100 zł (1/36 kwoty zmniejszającej podatek) – w przypadku trzech pracodawców.

Przykład 1.

Pan Jan pracuje u dwóch różnych pracodawców. W 2023 roku złożył PIT-2 u każdego z nich, gdzie wskazał, że chce, aby każdy z pracodawców stosował 1/24 kwoty zmniejszającej podatek. Czy tego typu rozwiązanie jest możliwe do zastosowania?

Pan Jan może złożyć PIT-2 u każdego z pracodawców, a pracodawcy będą zobowiązani do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 150,00 zł.

Koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 • wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

 1. wydatków na:

  1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

  2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

  3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Rozliczenie umowy o pracę i umowy zlecenia u różnych pracodawców

Poniżej na przykładzie opisane zostanie, w jaki sposób rozliczyć u danego pracownika umowę o pracę i umowę zlecenie, które są zawarte u różnych pracodawców: 

 • umowa o pracę 5000,00 zł brutto miesięcznie;
 • umowa zlecenia 3000,00 zł brutto miesięcznie.

Ubezpieczenie społeczne:

 1. Umowa o pracę: 5000,00 zł brutto miesięcznie
  Składka emerytalna: 9,76% × 5000,00 zł
  Składka rentowa: 1,5% × 5000,00 zł
  Składka chorobowa: 2,45% × 5000,00 zł
  Suma składek na ubezpieczenia społeczne: 13,71% × 5000,00 zł = 685,50 zł

 2. Umowa zlecenie: zbieg tytułów do ubezpieczenia – składki społeczne nie będą opłacane

Składka zdrowotna:

 1. Umowa o pracę: 5000,00 zł - 685,50 zł = 4314,50 zł
  4314,50 zł × 9% = 388,30 zł

 2. Umowa zlecenie: 3000,00 zł × 9% = 270,00 zł

Zaliczka na poczet podatku:

 1. Umowa o pracę: 5000,00 zł - 250,00 zł (koszty uzyskania przychodu) - 685,50 zł (ubezpieczenia społeczne) = 4064,50 zł × 12% = 487,75 zł - 150,00 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 337,50 zł

 2. Umowa zlecenie: 3000,00 zł - 500,00 zł (koszty uzyskania przychodu) = 2500,00 zł × 12% = 300,00 zł - 150,00 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 150,00 zł