Poradnik Pracownika

Stażysta z urzędu pracy - jakie ma prawa?

Staż służy nabywaniu umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy. Charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest między stażystą a urzędem pracy. Mimo niepodpisania bezpośredniej umowy z pracodawcą, u którego wykonywana jest praca, stażysta z urzędu pracy posiada niektóre uprawnienia pracownicze.

Stażysta z urzędu pracy - kto może odbyć taki staż?

Do odbycia stażu kierowane są osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Stażyści muszą zmieścić się w przedziale wiekowym:

 • nie mogą przekroczyć 25 r.ż.,

 • nie mogą być poniżej 50 r.ż.,

 • wyjątkiem są osoby, które ukończyły szkołę wyższą - wówczas staż można odbywać staż do ukończenia 27 r.ż. i 12 miesięcy od daty uzyskanej na dyplomie.

Na staż mogą również otrzymać skierowanie:

 • kobiety wracające po urodzeniu dziecka,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby, którym kończy się kontrakt socjalny,

 • osoby samotnie wychowujące dziecko,

 • niepełnosprawni,

 • byli więźniowie, którzy nie rozpoczęli pracy po odbyciu kary.

Innym kryteriami uprawniającymi do odbycia stażu jest brak kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego czy wykształcenia średniego.

Czas trwania stażu zależy od kategorii bezrobotnych stażystów:

 • stażysta z urzędu pracy, który nie ukończył 25 r.ż., może odbywać staż do 12 miesięcy;

 • bezrobotny, który nie ukończył 27 r.ż., do upływu 12 miesięcy od daty uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej może odbywać staż do 12 miesięcy;

 • stażysta w szczególnej sytuacji na rynku pracy może odbywać staż do 6 miesięcy.

Uwaga!

Staż z Urzędu Pracy trwa co najmniej 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy.

 

W przypadku podpisania umowy stażowej na 3 miesiące istnieje możliwość przedłużenia stażu do 6 lub 12 miesięcy. Co ważne, należy zachować ciągłość przebiegu stażu.

Uwaga!

Staż może odbyć się u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy tylko raz (§ 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych).

 

Osoba odbywająca staż nadal posiada status osoby bezrobotnej.

Co ważne, stażysta nie może dorabiać. W przypadku otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia stażysta traci status osoby bezrobotnej i w związku z tym prawo do odbywania stażu.

Umowa stażowa dla stażysty z urzędu

Warunkiem odbycia stażu jest podpisanie umowy pomiędzy starostą a pracodawcą. W umowie powinno zostać podane miejsce odbywania stażu. Należy również przedstawić jego program, który powinien uwzględniać:

 • predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne stażysty,

 • poziom wykształcenia stażysty,

 • dotychczasowe kwalifikacje zawodowe stażysty.

Program powinien również określać:

 • nazwę specjalności lub zawodu, którego dotyczy program stażu;

 • zakres wykonywanych zadań w ramach stażu;

 • rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

 • sposób potwierdzenia zdobytych kwalifikacji lub umiejętności;

 • opiekuna stażysty.

Przez cały okres stażu, nadzór nad nim sprawuje starosta. Po zakończeniu stażu bezrobotny powinien otrzymać od starosty zaświadczenie o odbytym stażu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zakończenia stażu (art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Stażysta z urzędu - jakie ma uprawnienia?

Prawo do uzyskania informacji

Stażysta z urzędu pracy ma prawo uzyskać od pracodawcy pewne informacje, m.in. powinien mieć wgląd do programu stażu. Powinien również otrzymać informacje na temat przysługujących mu uprawnień w związku z zakładowym regulaminem pracy.

BHP, badania lekarskie i równe traktowanie

Pracodawca przyjmujący na staż ma obowiązek zapewnić stażyście odpowiednie warunki BHP. Obowiązkami pracodawcy są m.in.:

 • zapewnienie profilaktycznej ochrony zdrowia - na badania może skierować również starosta (wówczas koszt badań ponosi Fundusz Pracy);

 • szkolenie z zakresu BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy);

 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz należnych posiłków i napoi.

Pracodawca zobowiązany jest do równego traktowania w zatrudnieniu stażystów. Wszelkie naruszenia tej zasady uprawniają stażystę do ubiegania się o odszkodowanie, które wypłacane jest w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.