Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie pracownika na inne konto bankowe?

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia za wykonaną pracę, a samo wynagrodzenie wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy i jest konsekwencją nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że za wykonaną pracę pracodawca ma obowiązek wypłacić pensję, a pracownik nie może przenieść swojego prawa do wynagrodzenia na osobę trzecią. Czy pozostanie w zgodzie z prawem, jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie pracownika na inne konto bankowe?

Wynagrodzenie podlega ochronie

Samo zatrudnienie na umowę o pracę wytwarza pomiędzy pracownikiem a pracodawcą relację, która w Kodeksie pracy nazwana jest stosunkiem pracy. Zależność ta w konsekwencji generuje szereg obowiązków i praw – zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Art. 22 § 1 Kodeksu pracy

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Przede wszystkim pracownik otrzymuje niezbywalne prawo do uzyskania wynagrodzenia za wykonaną przez siebie pracę, co oznacza, że nie może przekazać zarobionych pieniędzy osobie trzeciej. Możliwość taką uzyskuje dopiero po wypłacie wynagrodzenia bezpośrednio na konto lub po otrzymaniu gotówki w kasie. Ponadto Kodeks pracy reguluje, że wypłata wynagrodzenia powinna odbyć się przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Wypłata w gotówce czy na konto?

W 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące sposób wypłaty wynagrodzenia. Do 2018 roku domyślną jego formą była wypłata gotówkowa, jeśli jednak pracownik chciał, aby jego pensja wpływała na konto, musiał złożyć stosowne oświadczenie. W tej chwili wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył – w postaci papierowej lub elektronicznej – wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Czy wynagrodzenie pracownika może wpłynąć na inne konto?

Kodeks pracy nie zabrania pracodawcy, aby wynagrodzenie przelewał na konto bliskiej osoby pracownika. Aby jednak mógł tego dokonać, powinien otrzymać od pracownika stosowne pełnomocnictwo.

Data, miejscowość 

Pracodawca XYZ

Ja, niżej podpisany, udzielam pełnomocnictwa .................. legitymującej/emu się dowodem osobistym ............. i zwracam się z prośbą o przekazywanie mojego wynagrodzenia na rachunek bankowy prowadzony przez upoważnionego, o nr: ..........................

Upoważnienie obowiązuje od dnia ................... do ......................

 Anna Kowalska

Jeśli więc pracownik ma życzenie, aby jego wynagrodzenie było przelewane na rachunek bankowy innej osoby, powinien złożyć stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej. Może być ono udzielone terminowo lub bezterminowo. Optymalnie byłoby – szczególnie dla działu kadr i płac – uzyskanie (oprócz pełnomocnictwa) wniosku o przelewanie wynagrodzenia na inne konto ze wskazaniem, od którego miesiąca ma nastąpić wypłata oraz do jakiego terminu wniosek taki ma obowiązywać.

Przykład 1.

Pracownik chce, aby pracodawca przelewał jego wynagrodzenie na konto współmałżonka. W tym celu złożył odpowiednie upoważnienie. W takiej sytuacji pracodawca powinien przychylić się do prośby pracownika i przekazywać wynagrodzenie na wskazany numer rachunku.

Aby pracodawca przelewał wypłatę na konto innej osoby, powinien mieć zgodę pracownika wyrażoną na piśmie.

Dyspozycja przekazywania wynagrodzenia pracownika na konto np. męża lub żony niesie ze sobą pewne zagrożenia. W przypadku przywłaszczenia środków przez osobę bliską spór o roszczenie będzie toczył się pomiędzy tym pracownikiem a osobą, która pieniądze przywłaszczyła. W takiej sytuacji pracodawca nie będzie stroną wzajemnych roszczeń, jeśli przekazał wynagrodzenie pracownika w terminie i na konto przez niego wskazane. Pracownik może w każdej chwili odwołać dyspozycję lub zmienić konto, na które jego pensja ma być przekazywana. Ważne jednak, by stało się to na tyle wcześnie, że umożliwi przełożonemu zapoznanie się z nią i dokonanie odpowiednich modyfikacji w systemie poprzez prawidłowe zlecenie przelewu wynagrodzenia na odpowiednie konto.

Zajęcie komornicze a zmiana rachunku

Pracownicy często wydają pisemną dyspozycję, aby ich wynagrodzenie było przelewane na konto np. bliskiej osoby, bowiem w ten sposób chcą uniknąć wkroczenia komornika na ich konto bankowe. Choć faktycznie komornik nie ma prawa zająć konta innej osoby niebędącej dłużnikiem, to jednak problem nie do końca jest rozwiązany. Warto bowiem nadmienić, że w przypadku gdy pracownika obejmuje egzekucja komornicza, to w sytuacji dokonania przez niego zmiany numeru konta pracodawca powinien powiadomić o tym fakcie organ egzekucyjny.

Pracodawca nie ma prawa podać komornikowi danych właściciela konta, który nie jest pracownikiem ani dłużnikiem, ponieważ stanowi to naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Ma jednak obowiązek przekazać informację o zmianie konta przez pracownika.

Co ważne, z punktu widzenia pracownika nie ma znaczenia, jakie konto poda pracodawcy, jeśli ten upoważniony jest do przekazywania odpowiedniej kwoty wierzycielowi. Mniejsza wypłata po ujęciu potrącenia komorniczego wpłynie więc bez względu na fakt zmiany konta przez pracownika.

Przykład 2.

Pan Arkadiusz posiada zajęcie komornicze. Zgłosił swojemu pracodawcy zmianę numeru konta bankowego. Pracodawca z kolei poinformował o tym komornika. Na nowy rachunek pracownika będzie wpływać mniejsza pensja po potrąceniu przez pracodawcę należności egzekucyjnej.

Przelew na złe konto – co zrobić?

Bywają sytuacje, kiedy pracodawca w wyniku pomyłki przeleje wypłatę na inne konto bankowe – np. na stary lub zamknięty już przez pracownika rachunek. W takim przypadku pracownik powinien zachować spokój, bowiem jego pensja nie przepadnie. Zdarzenie takie należy niezwłocznie zgłosić swojemu pracodawcy, a wówczas osoba, która odpowiada w firmie za przelewy wynagrodzeń, ponowi transfer. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w wyniku pomyłki przelew taki może dotrzeć do pracownika z kilkudniowym opóźnieniem.

Przelew na kilka kont – czy to możliwe?

Dopuszczalne jest, aby wynagrodzenie było przelewane na więcej niż jedno konto pracownika. Jeśli pracodawca zgodzi się na taką formę przekazywania wynagrodzenia, powinien liczyć się z tym, że na ogół to on poniesie wszelkie koszty tych operacji.

Pracodawca może z pracownikiem ustalić, że wyrazi zgodę na wykonywanie kolejnego przelewu tylko wówczas, jeśli to pracownik poniesie koszty transferu. Pracodawca powinien jednak pamiętać, że musi w tym przypadku uzyskać od podwładnego zgodę na dobrowolne potrącenie. Przełożony nie ma obowiązku zgadzać się na wypłacanie wynagrodzenia na kilka kont wskazanych przez pracownika.

Pracodawca, który otrzymał od swojego pracownika pisemną dyspozycję dotyczącą wynagrodzenia, które ma trafiać na konto innej osoby, powinien taki wniosek przyjąć, bowiem Kodeks pracy nie wyklucza takiej możliwości. Powinien jednak pamiętać, że jeśli jego pracownik posiada zajęcie komornicze, to o zmianie konta należy niezwłocznie poinformować organ egzekucyjny.