Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o urlop ojcowski w 2024 r. – wzór z omówieniem

Niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo to problem globalny. Dlatego też w wielu krajach polityka prorodzinna jest kluczowym elementem prowadzonych rządów. Istotna jest możliwość pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym zarówno matek, jak i ojców. W poniższym artykule przyjrzymy się jednemu z urlopów związanych z rodzicielstwem, tj. urlopowi ojcowskiemu. Udostępniamy także wniosek o urlop ojcowski do pobrania za darmo w formacie PDF lub DOCX.

Darmowy wzór wniosku o urlop ojcowski do pobrania!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop ojcowski - wzór.pdf druk do ręcznego uzupełnienia
docx
Wniosek o urlop ojcowski - wzór.docx druk do ręcznego uzupełnienia

Czy wniosek o urlop ojcowski jest wymaganym dokumentem?

W myśl przepisów prawa pracy pracownik, który chce skorzystać z urlopu ojcowskiego, powinien dostarczyć do swojego pracodawcy stosowny wniosek. Wskazuje na to wprost art. 1823 § 2.

Art. 1823 § 2 Kodeksu pracy

Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika – ojca w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Co ważne, pracownik musi złożyć go w swoim zakładzie pracy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Jeśli nie zostanie on zachowany, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w czasie wskazanym we wniosku.

Od kwietnia 2023 roku wniosek o urlop ojcowski może być złożony pracodawcy zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski?

Nie ma wątpliwości, iż wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej. Powinien on zawierać takie dane, jak:

 • miejscowość i datę złożenia wniosku;
 • imię i nazwisko pracownika;
 • dane pracodawcy;
 • prośbę o udzielenie urlopu;
 • imię i nazwisko dziecka;
 • datę urodzenia dziecka;
 • wymiar urlopu;
 • datę początkową i końcową urlopu;
 • podpis pracownika.

We wniosku o urlop ojcowski można dodać również adnotację o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu. Wówczas nie trzeba sporządzać odrębnego oświadczenia, które jest niezbędne w przypadku starania się o wypłatę świadczeń z ZUS-u.

Pozostałe dokumenty, które należy przekazać pracodawcy

Pracownik, który chce skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi dopełnić wszystkich formalności. Oprócz złożenia wniosku o urlop ojcowski jest on zobowiązany do przekazania pracodawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z tego uprawnienia. Szczegółowa lista potrzebnych dokumentów została wskazana bezpośrednio w przepisach.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

§ 16.2. Do wniosku dołącza się:

1) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;
2) kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
3) oświadczenie pracownika – ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części.

Kto może korzystać z urlopu ojcowskiego?

Urlop ojcowski to zwolnienie z wykonywania pracy, z którego mogą korzystać ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Co ważne, urlop ojcowski przysługuje zarówno ojcu biologicznemu dziecka, jak i ojcu adopcyjnemu. Ponadto z urlopu ojcowskiego mogą korzystać także ojcowie, którzy nie pozostają w związku małżeńskim z matką dziecka lub gdy rodzice są po rozwodzie.

Z urlopu ojcowskiego nie może korzystać ojciec, który został pozbawiony praw rodzicielskich.

Nie ma również przeszkód, aby pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop ojcowski w okresie wypowiedzenia.

Do urlopu ojcowskiego ma prawo także tata – przedsiębiorca, czyli osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. Jednak w takim wypadku formalności różnią się od tych dotyczących pracowników etatowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Jak wnioskować o urlop ojcowski przedsiębiorcy?

Istotne zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem obowiązujące od 2023 roku

26 kwietnia 2023 roku wszedł w życie pakiet zmian nazywany w skrócie „work-life-balance”. Modyfikacje wprowadzone w Kodeksie pracy wynikają wprost z dyrektyw unijnych, które Polska była zobowiązana wdrożyć do krajowego ustawodawstwa. Nowe przepisy w szczególności dotyczą pracowników, którzy wychowują małe dzieci. Wspomniana nowelizacja przepisów w zakresie urlopu ojcowskiego zmieniła okres, w którym ojciec dziecka może skorzystać z tego uprawnienia. Do kwietnia 2023 roku było to moment ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Od kwietnia 2023 pracownik – ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

Przepisy przejściowe w tym zakresie są jasne. Ojcowie dzieci urodzonych przed 26 kwietnia 2023 roku mogą korzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Natomiast ojcowie dzieci urodzonych po 26 kwietnia 2023 roku mogą brać urlop już na nowych zasadach, czyli do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

Wymiar urlopu ojcowskiego 2024 roku

Pracownik może złożyć wniosek o urlop ojcowski na okres 14 dni kalendarzowych. Urlop ten może być wykorzystany jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach, przy czym każda z nich musi wynosić równo tydzień. Ojcowie mają również określony czas na wykorzystanie urlopu – nie można go wybrać później niż do:

 • ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia;
 • upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i gdy nie minął czas ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Jeśli ojciec dziecka nie wykorzysta urlopu ojcowskiego we wskazanym terminie, urlop przepada. Co ważne, urlop ojcowski można wziąć w czasie przebywania matki dziecka na zasiłku macierzyńskim. Ojciec dziecka nie może jednak zrzec się prawa urlopu ojcowskiego na rzecz matki dziecka.

Urlop ojcowski to czas, w którym ojciec dziecka może opiekować się potomstwem. Należy jednak dopełnić odpowiednich formalności we wskazanym terminie, aby uprawnienie to zostało pracownikowi przyznane.