Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy można ubiegać się o urlop wychowawczy gdy doszło do likwidacji zakładu pracy w trakcie macierzyńskiego?

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony i przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim do października włącznie. W styczniu dostałam wypowiedzenie z powodu likwidacji zakładu i tym samym będę otrzymywać zasiłek z ZUS-u. Czy mogę złożyć wniosek do ZUS-u o urlop wychowawczy gdy doszło do likwidacji zakładu pracy w trakcie trwania mojego urlopu macierzyńskiego ?

Cecylia, Inowrocław

 

Urlop wychowawczy jest jednym z urlopów związanych z rodzicielstwem. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zatrudnionym rodzicom w wymiarze „35+1” – tak bowiem wygląda podział na wyłączne i wspólne prawo do wykorzystania urlopu. W praktyce oznacza to, że jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu, żeby drugiemu z rodziców został przynajmniej jeden miesiąc z puli urlopu. Oczywiście to rodziców należy decyzja o podziale puli urlopowej.

Z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać w tym samym czasie. Łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Urlop wychowawczy gdy doszło do likwidacji zakładu pracy

Według art. 186 Kodeksu pracy prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy posiadają wyłącznie osoby zatrudnione.

Przepisy jasno określają, że prawo do urlopu wychowawczego przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem minimalnego okresu zatrudnienia, który wynosi 6 miesięcy. Co istotne, do sześciomiesięcznego okresu pracy wliczają się również okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Kodeks pracy jasno wskazuje, że pracownik chcący skorzystać z urlopu wychowawczego musi złożyć pisemny wniosek o jego udzielenie swojemu pracodawcy. Tym samym, jeśli w trakcie urlopu macierzyńskiego doszło do likwidacji miejsca pracy, nie można uznać, że to ZUS jako płatnik zasiłków przejmie rolę nowego pracodawcy. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest również fakt, że okres przebywania na urlopie wychowawczym wlicza się do sumarycznego okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podsumowując, po rozwiązaniu umowy o pracę nie przysługuje urlop wychowawczy, gdy doszło do likwidacji zakładu pracy w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji po ustaniu zatrudnienia można zgłosić się do PUP w celu uzyskania praw do publicznej opieki zdrowotnej, jednak dopiero po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS-u – otrzymywanie tego świadczenia uniemożliwia rejestrację w urzędzie pracy.