Poradnik Pracownika

Urlop macierzyński a powrót do pracy w jego trakcie

Mój urlop macierzyński trwa od trzech miesięcy. Czuję się już dobrze i chciałabym wrócić do pracy. Czy mogę zrezygnować z pozostałej części urlopu i podjąć pracę? Jakie dokumenty powinnam dostarczyć u pracodawcy przy rezygnacji z urlopu macierzyńskiego?

Anastazja, Kraków

 Pracownicy w ciąży przysługują liczne uprawnienia. Jednym z nich są urlopy związane z rodzicielstwem - urlop macierzyński i rodzicielski. Urlopy te są przeznaczone na regenerację organizmu kobiety oraz sprawowanie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem.

Jaki wymiar ma urlop macierzyński

Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Wymiar urlopu macierzyńskiego przedstawia się następująco w przypadku urodzenia:

  • jednego dziecka - 20 tygodni
  • dwojga dzieci - 31 tygodni
  • trojga dzieci - 33 tygodni
  • czworga dzieci - 35 tygodni
  • pięciorga i więcej dzieci - 37 tygodni

Od 2016 roku urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach macierzyńskiego, zostały przekształcone w urlop rodzicielski. Do końca 2015 roku dodatkowy urlop macierzyński przyznawany był w wysokości 6 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka) lub 8 tygodni (urodzenie dwójki lub więcej dzieci). Teraz o takie wielkości wydłużony zostanie urlop rodzicielski.

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Matka dziecka ma prawo zrezygnować z urlopu macierzyńskiego. Jednakże może to zrobić nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni. Wtedy niewykorzystaną część urlopu na pisemny wniosek może przejąć ojciec dziecka.Ojciec dziecka powinien złożyć w swoim zakładzie pracy wniosek o udzielenie urlopu z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich (pozostałej części urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego) z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pracownica, rezygnując z części urlopu macierzyńskiego, ma obowiązek powiadomić o tym pracodawcę w terminie 7 dni przed powrotem do pracy. Do takiego wniosku należy dołączyć wniosek ojca, potwierdzający przejęcie pozostałego okresu urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński a podjęcie innej pracy zarobkowej

Podczas urlopu macierzyńskiego matka dziecka ma również możliwość podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że może świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej nie musi oznaczać zmiany pracodawcy. Nie ma bowiem przeszkód, aby osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, która chce podjąć pracę, zawarła umowę cywilnoprawną z własnym pracodawcą.

Fakt pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie oznacza braku możliwości podjęcia dodatkowej pracy. Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło w żaden sposób nie wpływa również na wysokość otrzymywanego świadczenia. Co ważne nie ma tu również znaczenia wysokość otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej. W trakcie zasiłku macierzyńskiego można również prowadzić działalność gospodarczą.